Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (05/02/2013)

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie produktami firmy Sony.

Firma Sony stale dba o jakość oraz zadowolenie klientów i dlatego oferuje aktualizację oprogramowania sprzętowego do aparatów cyfrowych z wymiennymi obiektywami SLT-A57. Sposób pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania wbudowanego można znaleźć w części tego dokumentu zatytułowanej "Pobieranie i instalacja".

Ważne:

W przypadku wystąpienia problemów podczas aktualizacji oprogramowania należy skontaktować się z firmą Sony.Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego aparatu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
W przypadku wersji 1.04 lub nowszej aktualizacja nie jest konieczna.

 1. Wybierz w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego dotyczy wyłącznie modeli SLT-A57 z zainstalowanym oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.03 lub starszej.

Ulepszenia

Ten program narzędziowy służy do aktualizacji oprogramowania wbudowanego lustrzanki cyfrowej SLT-A57 do wersji 1.04, zapewniając następujące korzyści:


obsługa następujących automatycznych obiektywów kompensujących: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Wymagania systemowe

Przygotowanie aktualizacji oprogramowania wbudowanego

 • Sprzęt komputerowy
  • Wolne miejsce na dysku twardym: Minimum 200 MB
  • Pamięć RAM: Minimum 512 MB
   Uwaga:Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FM500H
   lub
   Zasilacz sieciowy AC-PW20AM (sprzedawany oddzielnie)

   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera przynajmniej 3 paski. Należy stosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW20AM (sprzedawany oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla.

Instalacja

Ważne uwagi:

 • Podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy korzystać z naładowanego w pełni akumulatora wielokrotnego ładowania NP-FM50H lub zasilacza sieciowego AC-PW20AM (sprzedawanego oddzielnie).
 • W czasie trwania aktualizacji nie można wyjmować akumulatora ani odłączać aparatu od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać.
 • Wyjmij kartę pamięci z urządzenia przed rozpoczęciem procedury.
 • Podczas aktualizacji nie zakrywać czujników okularu (A.); w przeciwnym wypadku wyświetlacz LCD może przełączyć się do trybu wizjera. Jeśli nic się nie wyświetla na wyświetlaczu LCD, naciśnij przycisk FINDER / LCD [Wizjer / ekran LCD] (B.).

Krok 1: Pobieranie narzędzia aktualizacyjnego

 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator.
 2. Na dole strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_SLTA57V104.dmg].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 2: Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]

  Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.

 1. Kliknij dwukrotnie pobrany uprzednio plik [Update_SLTA57V104.dmg], aby uruchomić narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
 2. Nie podłączać na razie aparatu.
 3. Rozpocznie się wyodrębnianie pliku [Update_SLTA57V104].
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto wykonawcze.


  1. Wyświetli się okno narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].


 6. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 7. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] wybierz w aparacie opcje Menu --> Setup --> USB Connection [Menu --> Ustawienia --> Połączenie USB] i sprawdź, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa].
  W przeciwnym razie należy wybrać tryb Mass Storage [Pamięć masowa]. 8. Jeśli nie zostało to wcześniej zrobione, należy wyjąć z aparatu kartę pamięci.
 9. Podłączyć aparat do komputera za pomocą przewodu USB.
  Uwaga: Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawia się komunikat USB Mode [Tryb USB].
 10. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknij przycisk Next [Dalej]. Następnie w niniejszym oknie wyświetli się obraz jak na rysunku 4, a na wyświetlaczu LCD aparatu jak na rysunku 5.
  • Klikając przycisk Next [Dalej] podczas aktualizacji, nie wolno zakrywać czujników okularu (A. na rysunku 6). W przeciwnym wypadku wyświetlacz LCD może przełączyć się do trybu wizjera. Jeśli nic się nie wyświetla na wyświetlaczu LCD, należy nacisnąć przycisk FINDER / LCD [Wizjer / ekran LCD] (B. na rysunku 6).
  • Jeśli obraz jak na rysunku 2 nie wyświetla się na wyświetlaczu LCD aparatu, odłącz kabel USB od aparatu i wykonaj "Procedurę odzyskiwania" opisaną na dole strony.

  Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać aparatu, aż do zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
  Jeśli komputer nie możne odnaleźć aparatu, na monitorze komputera wyświetli się komunikat "Could not find the camera for this update" [Nie można znaleźć aparatu przeznaczonego do aktualizacji]. W takim przypadku wykonaj następujące czynności: - Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie. - Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, spróbuj podłączyć urządzenie do innych portów.
  - Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
  - Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, spróbuj podłączyć urządzenie do innych portów.
  W niektórych przypadkach po podłączeniu aparatu do komputera za pomocą kabla USB na ekranie komputera może wyświetlić się monit z prośbą o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku wyjmij akumulator z aparatu lub odłącz od niego zasilacz sieciowy, uruchom ponownie komputer, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, zaczynając od punktu 2. "Uruchomienie narzędzia aktualizacyjnego".

  Rysunek: 4

  Rysunek: 5

  Rysunek: 6

 11. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 4 i 5 należy kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji. (rysunek 7).
 12. Po upewnieniu się, że w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetla się wersja 1.01 lub 1.02 lubVer.1.03, kliknij przycisk Next [Dalej].

  Rysunek 7: Aktualizacja jest konieczna.


 13. Aby zresetować aparat, naciśnij centralną część selektora uniwersalnego.


  Uwaga: Po naciśnięciu środkowej części selektora uniwersalnego wyświetlacz się wyłączy. Należy przejść do następnego kroku.
 14. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej] (Rysunek 11).

 15. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 12.Kliknij przycisk Run [Uruchom],
  aby rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji (przez około 5 minut) wyświetla się pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.

 16. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran jak na rysunku 13. Kliknij przycisk Finish [Zakończ] i odłącz kabel USB.
  Rysunek 13

 17. Uwaga: Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilacz sieciowy i włączyć aparat.

Krok 3: Potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego aparatu: wersja o numerze Ver.1.04.

 1. Wybierz w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją. (rysunek 14).