Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (20/06/2011)

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie produktami firmy Sony.

Dbając o wysoką jakość swoich produktów i wysoki poziom satysfakcji swoich klientów, firma Sony oferuje aktualizację oprogramowania wbudowanego aparatu cyfrowego SLT-A33 z wymiennymi obiektywami. Sposób pobrania aktualizacji został opisany w rozdziale „Procedura pobierania i instalacji”, znajdującym się w dalszej części tej strony.

Ważne:

W przypadku wystąpienia problemów podczas aktualizacji oprogramowania należy skontaktować się z firmą Sony.Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego aparatu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
W razie wersji 2.00 lub późniejszej aktualizacja nie jest konieczna.

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Modele, których dotyczy informacja

 • Aparat SLT-A33 z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.10

Ulepszenia

Ten program narzędziowy służy do aktualizacji oprogramowania wbudowanego aparatu SLT-A33 do wersji 2.00, zapewniając następujące korzyści:

 • Dodanie funkcji Picture Effect [Efekty zdjęć].
 • Umożliwienie przypisania często używanych funkcji do przycisku D-RANGE.
 • Dodanie nowego trybu, w którym parametry nie są wyświetlane na ekranie.
 • Poprawiona obsługa menu.
 • Dodanie cyfrowego wskaźnika wypoziomowania podczas korzystania z opcjonalnego monitora zewnętrznego, takiego jak monitor CLM-V55.

Wymagania systemowe

 • Sprzęt komputerowy
  • CPU: Intel processor
  • Wolne miejsce na dysku: 200 MB lub więcej
  • Pamięć RAM: 256 MB lub więcej
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FW50
   lub
   Zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie)

   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera przynajmniej 3 paski. Należy stosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem

  Uwaga: W przypadku użycia innego kabla możliwość przeprowadzenia aktualizacji nie jest zagwarantowana.

Instalacja

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy stosować w pełni naładowany akumulator NP-FW50 lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie).
 • W czasie trwania aktualizacji nie można wyjmować akumulatora ani odłączać aparatu od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać.

Krok 1: pobranie pliku aktualizacji oprogramowania wbudowanego

 1. Upewnić się, że użytkownik jest zalogowany do komputera jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk Download [Pobierz] poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku aktualizacji [SLT-A33V2_Update1105a.dmg] o wielkości 41,3 MB (43 259 510 bajtów).
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 2: aktualizacja oprogramowania wbudowanego aparatu

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknąć pobrany plik [SLT-A33V2_Update1105a.dmg]. Nie podłączać na razie aparatu.
 3. Dwukrotnie kliknąć ikonę [SLT-A33V2_Update1105a], znajdującą się na pulpicie.
 4. Dwukrotnie kliknąć ikonę [FirmwareUpdater].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto wykonawcze. 6. Uruchamia się aktualizacja oprogramowania wbudowanego. 7. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania] należy wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> USB Connection [Menu --> Ustawienia --> Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa].
  Jeżeli nie, należy wybrać tryb Mass Storage [Pamięć masowa]. 8. Podłączyć aparat do komputera za pomocą przewodu USB.
  Uwaga: Ekran LCD aparatu podłączonego do komputera jest wyłączony. Należy przejść do następnego kroku.
 9. Jeżeli tak, kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania]. Następnie w tym oknie wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na ekranie LCD aparatu - jak na rysunku 2.
  Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać aparatu, aż do zakończenia procedury aktualizacji.

  Rysunek 1


  Rysunek 2


 10. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 należy kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji (rysunek 3).
 11. Po potwierdzeniu, że Current version [bieżąca wersja] to Ver.1 [wersja 1], kliknąć przycisk Next [Dalej].

  Jeśli Current version [Bieżąca wersja] to Ver.3 [Wersja 3], aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilanie sieciowe i włączyć aparat.

  Rysunek 3


 12. Pojawi się ekran przedstawiony na rysunku 4.

  Rysunek 4


 13. Aby zresetować aparat, należy nacisnąć centralną część pokrętła sterującego.


  Uwaga: Po jego naciśnięciu ekran aparatu się wyłącza. Należy przejść do następnego kroku.

 14. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 5.
 15. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu (przez około 5 minuty).
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.

  Rysunek 5


 16. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran jak na rysunku 6. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.

  Rysunek 6


 17. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilanie sieciowe i włączyć aparat.

Krok 3: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego aparatu - wersja o numerze 2.00

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Krok 4: Pobrać instrukcje opisujące sposób wykorzystania najnowszych funkcji.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • SLT-A33V2_Update1105a.dmg

Rozmiar pliku

 • 41.26 Mb