Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • Obiektyw: SEL35F14Z
 • Aparat: wszystkie modele z mocowaniem typu E z wyjątkiem NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10 i PXW-FS7

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu SEL35F14Z (komputery z systemem Windows) do wersji 02
 • Data wydania: 14/07/2016
 • Korzyści i udoskonalenia
  • W przypadku pozostawienia w aparacie ustawienia MF na dłuższy czas może nastąpić samoczynna zmiana ustawienia ostrości (np. przy użyciu w systemach nadzoru wideo, nagrywaniu z urządzenia zewnętrznego itp.).

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego Twojego obiektywu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego obiektywu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 • Oprogramowanie systemowe obiektywu w wersji 01 wymaga aktualizacji.
 • Oprogramowanie systemowe obiektywu w wersji 02 nie wymaga aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje: [Menu][Setup] (Konfiguracja) [Version] (Wersja).
 2. Wyświetli się inforWindowsja o używanej wersji oprogramowania systemowego obiektywu, zgodnie z poniższą ilustracją.


 3. Jeśli korzystasz z urządzenia z serii QX, uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania na swoim komputerze PC i sprawdź wersję oprogramowania systemowego obiektywu poprzez rozpoczęcie aktualizacji.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:

 • Windows 10®
 • Windows 8.1®
 • Windows 7® SP1
 • Windows Vista®* SP2Uwaga:
  *Wersja Starter nie jest obsługiwana.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Inne elementy do aparatu α z wymiennymi obiektywami
  • Źródło zasilania aparatu: W pełni naładowany akumulator NP-FW50
   lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie)

   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora wskazuje przynajmniej trzy kreski. Należy używać w pełni naładowanego akumulatora lub zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawanego oddzielnie). Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy odłączyć uchwyt pionowy.
  • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem
   Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.
 • Inne elementy do aparatów do transmisji i produkcji
  • Źródło zasilania aparatu: Dedykowany zasilacz sieciowy
  • Kabel USB

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Ta aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest możliwa tylko wtedy, gdy obiektyw jest zamocowany do aparatu. Nie możesz wykonać aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu za pomocą innego aparatu.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu przymocuj obiektyw do aparatu. Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
 • Podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy używać w pełni naładowanego akumulatora NP-FW50 lub zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawanego oddzielnie). (Dotyczy aparatu α z wymiennymi obiektywami)
 • Podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy używać dedykowanego zasilacza sieciowego. (Dotyczy aparatów do transmisji i produkcji)
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać
 • Przed rozpoczęciem procedury wyjmij kartę pamięci z aparatu
 • Nie pozwól, by komputer przeszedł w tryb uśpienia. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, rozpocznij proces aktualizacji od początku

Pobieranie narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu:

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Na dole strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności. Należy je przeczytać i potwierdzić zgodę na zawarte w nim warunki, zaznaczając pole wyboru. Następnie kliknij przycisk [Download] (Pobierz).
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_SEL35F14ZV2D.exe.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

  W przypadku systemu Windows 8.1 i Windows 10:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze [Downloads] (Pobrane). Kliknij kafelek [Desktop] (Pulpit) na ekranie startowym i za pomocą programu [Explorer] (Eksplorator) odszukaj pobrany plik w folderze [Downloads] (Pobrane).

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania systemowego obiektywu SEL35F14Z do wersji 02.

Krok 1: Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu

 1. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany uprzednio plik [Update_SEL35F14ZV2D.exe], aby uruchomić narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu.


  Pojawi się okno narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu.

 3. Włącz aparat i zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie narzędzia aktualizacji wybierz opcje [Menu] -> [Setup] (Konfiguracja) -> [USB Connection] (Połączenie USB) i sprawdź, czy opcja [Mass Storage] (Pamięć masowa) jest zaznaczona. Jeżeli opcja [Mass Storage] (Pamięć masowa) nie jest zaznaczona, wybierz ją teraz.

 4. Przed rozpoczęciem procedury wyjmij kartę pamięci z aparatu. Podłącz aparat do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB.
  Jeśli na ekranie komputera pojawi się komunikat o błędzie, spróbuj wykonać następujące czynności.
  – Odłącz kabel USB od aparatu, następnie podłącz go ponownie.
  – Jeśli komputer jest wyposażony w inne porty USB, podłącz kabel USB do innego portu.

 5. Sprawdź, czy wyświetla się na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera.
  Uwaga: nie wyświetla się na pasku zadań, należy przejść do następnego kroku.
 6. W oknie narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu wybierz opcję [Next] (Dalej). Na ekranie komputera PC pojawi się okno narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu, a na wyświetlaczu aparatu pojawi się monit [Follow computer instructions] (Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera).
  Komputer PC

  Aparat:

  Uwaga: Od tej chwili nie wyłączaj aparatu aż do zakończenia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu.
  W zależności od modelu aparatu zmiana ekranu może zająć kilka minut.

 7. Rozwiązywanie problemów:
  • Jeżeli pojawi się informacja [The update is not available for your model] (Aktualizacja nie jest dostępna dla tego modelu), upewnij się, czy plik aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu odpowiada modelowi obiektywu przymocowanemu do aparatu.
   Jeżeli wybrany plik jest poprawny, zamknij narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu, wyłącz aparat i wróć do kroku 1: [Start up lens system software updater] (Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu).
  • Jeżeli na monitorze komputera wyświetli się komunikat [Could not find camera with the lens for this update mounted] (Nie można znaleźć aparatu z obiektywem przeznaczonym do tej aktualizacji), sprawdź, czy model Twojego aparatu znajduje się na liście [Relevant Products] (Powiązane produkty) i czy aparat został prawidłowo podłączony do komputera za pomocą przewodu USB.
 8. W oknie narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu wybierz opcję [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. W przypadku wersji 02 lub późniejszej oprogramowania systemowego obiektywu aktualizacja nie jest konieczna. W takim wypadku przerwij połączenie USB i kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), wyłącz aparat, wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilanie sieciowe i włącz aparat.
 9. Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Dane są przesyłane do aparatu (potrwa to około 5 sekund).
  Uwaga: Podczas wykonywania aktualizacji nie wyłączaj aparatu ani nie odłączaj kabla USB.
 10. Po zakończeniu przesyłania danych zostanie wyświetlony poniższy ekran:


  Kliknij [Finish] (Zakończ).
 11. Rozpocznie się proces aktualizacji, a na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu (potrwa to około 30 sekund).
 12. Po zakończeniu aktualizacji na wyświetlaczu aparatu pojawi się informacja [Lens update complete] (Zakończono aktualizację oprogramowania obiektywu).
  W przypadku urządzenia z serii QX po zakończeniu aktualizacji zniknie ekran QX.
 13. Kliknij na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera, aby przerwać połączenie USB.
  Uwaga: nie wyświetla się na pasku zadań, należy przejść do następnego kroku.
 14. Odłącz kabel USB.
  Uwaga: Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat, wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, włóż z powrotem akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy i włącz aparat.

Krok 2: Sprawdź, czy zainstalowano wersję 02 oprogramowania systemowego obiektywu.

 1. W aparacie wybierz opcje: [Menu][Setup] (Konfiguracja)[Version] (Wersja).
 2. Wyświetli się informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego obiektywu, zgodnie z poniższą ilustracją.