Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • RM-LVR1

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 2.00 dla modelu RM-LVR1 (Mac)
 • Data wydania:27/02/2014
 • Korzyści i ulepszenia:
  • Dodano nowe ustawienia zegara.
  • Dodano funkcję przytrzymywania przycisku.
  • Dodano ustawienia kamery. *1
  • Dodano funkcję przybliżania.
  • Dodano automatyczne ustawienie naświetlania. *2
  • Dodano automatyczne ustawienie daty w kamerze. *2
  • Dodano wskaźnik ostrzegawczy kart pamięci.
  • Dodano funkcję sterowania wieloma kamerami. *3

  • *1: Dostępne tylko w kompatybilnych kamerach (w tym w modelach HDR-AS15, HDR-AS30V i HDR-AS100V).
   *2: Dostępne tylko w kompatybilnych kamerach (w tym w modelach DSC-QX10 i DSC-QX100).
   *3: Dostępne tylko w kompatybilnych kamerach (w tym w modelu HDR-AS100V).

   Wyświetl Podręcznik użytkowania, aby się dowiedzieć, jak korzystać z nowych funkcji.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem komputerowym Mac:
 • Mac OS X w wersjach 10.5-10.10

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Procesor: Intel*
  *Procesory Core Solo i Core Duo nie są już obsługiwane.
 • Wolne miejsce na dysku: 200 MB lub więcej
 • Pamięć RAM: 512 MB lub więcej
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania pilota.
  Uwaga:Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora wskazuje (co najmniej trzy kreski). Zalecamy użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z pilotem.
  Uwaga:Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy stosować w pełni naładowany akumulator.

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności. Należy je przeczytać i potwierdzić zgodę na zawarte w nim warunki, zaznaczając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_RMLVR1V200.dmg].
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego modelu RM-LVR1 do wersji 2.00.

Krok 1: Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik Update_RMLVR1V200.dmg. Nie podłączać na razie pilota.
 3. Rozpocznie się wyodrębnianie pliku Update_RMLVR1V200.
 4. Kliknąć dwukrotnie ikonę Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto wykonawcze. 6. Uruchomi się narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. 7. Należy podłączyć pilota do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawia się komunikat USB Mode [Tryb USB].
 8. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Następnie w tym oknie wyświetli się obraz przedstawiony na rysunku 1, a na wyświetlaczu LCD - obraz przedstawiony na rysunku 2. Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać pilota aż do zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
  Rysunek 1Rysunek 2

 9. Po wyświetleniu się ekranów przedstawionych na rysunkach 1 i 2 należy kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewym dolnym rogu ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji (rysunek 3).
 10. Po potwierdzeniu, że w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetlana wersja jest wcześniejsza niż 2.00, kliknąć przycisk Next [Dalej].

  Jeśli w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetla się numer 2.00, aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
  Rysunek 3

 11. Pojawi się ekran przedstawiony na rysunku 4.

  Rysunek 4


 12. Aby zresetować pilota, należy nacisnąć przycisk [REC/ENTER].


  Uwaga: Po naciśnięciu środkowej części selektora uniwersalnego wyświetlacz się wyłączy. Należy przejść do następnego kroku.

 13. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej] (Rysunek 4).
 14. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z pilotem, a następnie wyświetla się ekran przedstawiony na rysunku 5.
 15. Kliknąć przycisk Run [Uruchom], aby rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji (przez około 10 minut) wyświetla się pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać pilota ani odłączać kabla USB.

  Rysunek 5


 16. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran przedstawiony na rysunku 6. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.

  Rysunek 6


 17. Wyłączyć i włączyć pilota.

Krok 2: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego pilota (wersja 2.00)

 1. Nacisnąć przycisk MENU, aby wybrać opcję Main Settings [Ustawienia główne], a następnie nacisnąć przycisk [REC/ENTER].
 2. Wybrać opcję Version [Wersja], a następnie nacisnąć przycisk [REC/ENTER]. Na ekranie wyświetli się informacja o obecnej wersji oprogramowania. Jeśli wyświetli się wartość "2.00" (widoczna poniżej), oznacza to że oprogramowanie wbudowane jest w wersji 2.00.