Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NWZ-ZX1

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego urządzenia NWZ-ZX1 do wersji 1.13
 • Data wydania: 29-10-2014
 • Czy muszę pobierać aktualizację?Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacyjnego nie jest konieczne, jeżeli oprogramowanie sprzętowe używanego urządzenia Walkman zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.13.
  W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:
  1. Na ekranie Home [Strona główna] dotknąć przycisku , a następnie dotknąć przycisku Settings [Ustawienia]
  2. Potwierdzić numer modelu oraz wersję oprogramowania sprzętowego
 • Korzyści i ulepszenia:
  • Poprawia możliwość odtwarzania plików WAV

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:

 • Windows Vista Home Basic (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Home Premium (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Business (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Ultimate (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows 7 Starter (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Professional (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Ultimate (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8.1

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Procesor:
  • 1 GHz lub więcej
 • Pamięć:
  • 1 GB lub więcej (32-bity)/2 GB lub więcej (64-bity)

Pobieranie

Przed aktualizacją

Aktualizacja wymaga 350 MB wolnego miejsca w urządzeniu. Należy sprawdzić ilość wolnego miejsca, wykonując poniższe czynności.

 1. Na ekranie Home [Strona główna] nacisnąć przycisk
 2. a następnie dotknąć przycisku Settings [Ustawienia]
 3. Potwierdzić ilość wolnego miejsca w pozycji USB Storage [Pamięć USB]

Wszystkie utwory i dane z urządzenia należy przesłać do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania, jeśli pozostaną w pamięci urządzenia.
W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas aktualizacji.

Instalacja

 1. Odłączyć urządzenie Walkman od komputera
 2. Przygotować się do tej aktualizacji, wykonując poniższe czynności
  1. Na ekranie Home [Strona główna] dotknąć przycisku , a następnie dotknąć przycisku Settings [Ustawienia] i wybrać opcję Storage [Pamięć]
  2. Dotknąć przycisku , a następnie wybrać opcję USB computer connection [Połączenie USB z komputerem]
  3. Dotknąć opcji USB storage [Pamięć USB], aby ją zaznaczyć
  4. Dotknąć opcji Connection settings [Ustawienia połączenia], a następnie dotknąć opcji USB auto connection [Automatyczne połączenie USB], aby ją odznaczyć
 3. Pobieranie programu aktualizacyjnego rozpoczyna się po kliknięciu przycisku Download [Pobierz] w dolnej części tego powiadomienia.
  Zapisać plik NWZ-ZX1_V1_13_002.exe na komputerze zgodnie z informacjami w wyświetlonym oknie dialogowym
 4. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze
 5. Kliknąć dwukrotnie zapisany plik NWZ-ZX1_V1_13_002.exe i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami
  • Gdy wyświetli się komunikat "Connect the device to update the software" [Podłącz urządzenie w celu aktualizacji oprogramowania], podłączyć urządzenie Walkman do komputera
  • Następnie dotknąć opcji Turn on USB Storage (*1) [Włącz pamięć USB] na ekranie urządzenia Walkman. Po wyświetleniu komunikatu dotknąć przycisku OK
   Uwaga: (*1) Jeśli ta opcja się nie wyświetli, przesunąć palcem po pasku stanu i na panelu powiadomień dotknąć opcji USB connected [Urządzenie USB podłączone], dotknąć opcji Turn on USB storage [Włącz pamięć USB], a następnie dotknąć opcji OK
   • Nie odłączać urządzenia od komputera podczas aktualizacji
   • Podczas aktualizacji połączenie USB jest kontrolowane automatycznie, a komunikat Connecting USB [Połączenie USB] nie jest wyświetlany. Ponadto na niektórych komputerach wyświetlany jest komunikat o braku połączenia USB
 6. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknąć przycisk Finish [Zakończ]
 7. Po wyświetleniu na urządzeniu Walkman ekranu blokady przeciągnąć (znak klucza) z lewej strony w prawo
 8. Ponownie zaznaczyć opcję USB auto connection [Automatyczne połączenie USB], wykonując poniższe czynności
  1. Na ekranie Home [Strona główna] dotknąć przycisku , dotknąć przycisku Settings [Ustawienia] , a następnie wybrać opcję Storage [Pamięć]
  2. Dotknąć przycisku , a następnie wybrać opcję USB computer connection [Połączenie USB z komputerem]
  3. Dotknąć opcji Connection settings [Ustawienia połączenia], a następnie dotknąć opcji USB auto connection [Automatyczne połączenie USB], aby ją zaznaczyć

Uwaga: Aby pobrać program i zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, należy zalogować się w systemie jako administrator lub inny użytkownik z uprawnieniami administratora. W przypadku systemu operacyjnego Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem Windows needs your permission to continue [System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po aktualizacji

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić wersję oprogramowania. Instalacja aktualizacji została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja 1.13 oprogramowania.