Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NWZ-F886

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego urządzenia NWZ-F886 do wersji 1.23
 • Data wydania: 29-10-2014
 • Czy muszę pobierać aktualizację?Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacyjnego nie jest konieczne, jeżeli oprogramowanie sprzętowe używanego urządzenia Walkman zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.23.
  W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:
  1. Na ekranie głównym dotknąć opcji , and następnie dotknąć opcji [Ustawienia]
  2. Dotknąć opcji About device [Informacje o urządzeniu].
  3. Potwierdzić numer modelu i numer wersji.
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Poprawia możliwość odtwarzania plików WAV

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:
 • Windows Vista Home Basic (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Home Premium (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Business (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Ultimate (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows 7 Starter (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Professional (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Ultimate (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8,1 Pro
 • Windows 8.1


Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Procesor:
  • co najmniej 1 GHz
 • Pamięć:
  • 1 GB lub więcej (32-bity)/2 GB lub więcej (64-bity)

Pobieranie

Przed aktualizacją

Do aktualizacji urządzenie potrzebuje 350 MB wolnego miejsca. Należy sprawdzić ilość wolnego miejsca, wykonując poniższe czynności.

 1. Na ekranie głównym dotknąć opcji , and następnie dotknąć opcji [Ustawienia]
 2. Dotknąć opcji About device [Informacje o urządzeniu].
 3. Sprawdzić pozycję Available [Dostępne miejsce] obszaru USB storage [Pamięć USB].

Ponadto należy przesłać wszystkie utwory i dane z urządzenia do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania, jeśli pozostaną w pamięci urządzenia.
W przeciwnym razie nie gwarantuje się, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas aktualizacji.

Instalacja

 1. Odłączyć urządzenie Walkman od komputera
 2. W ramach przygotowania urządzenia Walkman do aktualizacji, należy wykonać następujące czynności
  1. Na ekranie głównym dotknąć opcji , a następnie dotknąć opcji Settings [Ustawienia] i Storage [Pamięć masowa]
  2. Dotknąć przycisku , a następnie dotknąć opcji USB computer connection [Połączenie USB z komputerem]
  3. Dotknąć opcji USB storage [Pamięć USB] do sprawdzenia
  4. Dotknąć opcji Connection settings [Ustawienia połączenia], a następnie dotknąć opcji USB auto connection [Automatyczne połączenie USB], aby ją odznaczyć
 3. Pobieranie programu aktualizacyjnego rozpoczyna się po kliknięciu przycisku Download [Pobierz] w dolnej części tego powiadomienia.
  Zapisać plik NWZ-F880_V1_23_002.exe na komputerze, zgodnie z informacjami w wyświetlonym oknie dialogowym
 4. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze
 5. Po ukończeniu pobierania, kliknąć dwukrotnie zapisany plik i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
  Po wyświetleniu komunikatu "Connect the device to update the software." [Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania, podłącz urządzenie] podłączyć urządzenie Walkman do komputera. Na ekranie urządzenia Walkman dotknąć opcji Turn on USB Storage (*1) [Włącz pamięć USB] i dotknąć przycisku OK.
  Uwaga: W przypadku niewyświetlenia opcji Turn on USB Storage [Włącz pamięć USB] przesunąć palcem po pasku stanu i na panelu powiadomień dotknąć opcji USB connected [Urządzenie USB podłączone], a następnie kolejno dotknąć opcji Turn on USB storage [Włącz pamięć USB] i OK
 6. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknąć przycisk Finish [Zakończ]
 7. Po wyświetleniu przez program aktualizacyjny komunikatu "1.23" na urządzeniu Walkman dotknąć przycisku [OK]
 8. Włączyć opcję USB auto connection [Automatyczne połączenie USB] w następujący sposób:
  1. Na ekranie głównym dotknąć opcji , a następnie dotknąć opcji Settings [Ustawienia] i Storage [Pamięć masowa]
  2. Dotknąć przycisku , a następnie dotknąć opcji USB computer connection [Połączenie USB z komputerem]
  3. Dotknąć opcji Connection settings [Ustawienia połączenia], a następnie dotknąć opcji USB auto connection [Automatyczne połączenie USB], aby ją zaznaczyć

Uwaga: Aby pobrać program i zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, należy zalogować się w systemie jako administrator lub inny użytkownik z uprawnieniami administratora. W przypadku systemu operacyjnego Windows 8/8.1, Windows 7 lub Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem Windows needs your permission to continue [System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po aktualizacji

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić wersję oprogramowania, wykonując czynności opisane poniżej:

 • Na ekranie głównym dotknąć opcji , and następnie dotknąć opcji [Ustawienia]
 • Dotknąć opcji About device [Informacje o urządzeniu].
Instalacja programu aktualizacyjnego została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja oprogramowania 1.23.