Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (15/12/2011)

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie produktami firmy Sony.

Dbając o wysoką jakość swoich produktów i wysoki poziom satysfakcji swoich klientów, firma Sony oferuje aktualizację oprogramowania wbudowanego aparatu cyfrowego NEX-C3 z wymiennymi obiektywami. Sposób pobrania aktualizacji został opisany w rozdziale "Procedura pobierania i instalacji", znajdującym się w dalszej części tej strony.

Ważne:

W przypadku wystąpienia problemów podczas aktualizacji oprogramowania należy skontaktować się z firmą Sony.Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego aparatu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

 • If the firmware version of NEX-C3 is Ver.02 or later, the upgrade is not required.
 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Modele, których dotyczy informacja

 • Model NEX-C3 z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 01.

Ulepszenia

Niniejszy program narzędziowy służy do aktualizacji oprogramowania wbudowanego aparatu NEX-C3 do wersji 02, która zapewnia następujące korzyści:

 • Zgodność z adapterem gniazda obiektywu LA-EA2.


Uwaga: funkcje Face Detection [Wykrywanie twarzy] i Smile Shutter [Wykrywanie uśmiechu] nie działają podczas korzystania z adaptera gniazda obiektywu LA-EA2.

Wymagania systemowe

 • Sprzęt komputerowy
  • Wolne miejsce na dysku: 200 MB lub więcej
  • Pamięć RAM: 512 MB lub więcej
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FW50
   lub
   Zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie)

   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera przynajmniej 3 paski. Należy stosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem

  Uwaga: W przypadku użycia innego kabla możliwość przeprowadzenia aktualizacji nie jest zagwarantowana.

Instalacja

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy stosować w pełni naładowany akumulator NP-FW50 lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie).
 • Podczas aktualizacji nie wolno wyjmować akumulatora ani odłączać aparatu od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać.
 • Wyjąć kartę pamięci z aparatu przed rozpoczęciem procedury.

Krok 1: pobranie pliku aktualizacji oprogramowania wbudowanego

 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk Download [Pobierz] poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku aktualizacji [NEX-C3V2_Update1112a.exe] o wielkości 75.0MB (78 705 232 bajtów).
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 2: aktualizacja oprogramowania wbudowanego aparatu

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknąć pobrany plik [NEX-C3V2_Update1112a.exe] i rozpocząć procedurę aktualizacji.


  Wyświetli się okno narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].

 3. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania] należy wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> USB Connection [Menu --> Ustawienia --> Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa].
  Jeżeli nie, należy wybrać tryb Mass Storage [Pamięć masowa]. 4. Podłączyć aparat do komputera za pomocą przewodu USB.
  Uwaga: Ekran LCD aparatu podłączonego do komputera powinien się wyłączyć. Należy przejść do następnego kroku.
 5. Sprawdzić, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera wyświetla się ikona Safely Remove Hardware [Bezpieczne usuwanie sprzętu] .
  Uwaga: jeżeli ikona się nie wyświetli na pasku zadań, należ przejść do następnego kroku.
 6. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Następnie w tym oknie wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na ekranie LCD aparatu jak na rysunku 2.
  Uwaga: od tego momentu nie wolno wyłączać aparatu, aż do zakończenia procedury aktualizacji.

  Rysunek 1


  Rysunek 2


 7. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 należy kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji (Rysunek 3).
 8. Po wyświetleniu się ekranu jak na rysunku 3 należy kliknąć przycisk Next [Dalej].
  Uwaga: w polu Current version [Bieżąca wersja] powinna się wyświetlać wersja 1.
  Jeśli na ekranie wyświetli się obraz jak na rysunku 4, aktualizacja nie jest konieczna. Zgodnie z komunikatem należy zatrzymać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator i/lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilacz sieciowy i włączyć aparat.

  Rysunek 3: Aktualizacja jest konieczna


  Rysunek 4: Aktualizacja nie jest konieczna


 9. Zgodnie z instrukcją na rysunku 5 należy kliknąć ikonę Safely Remove Hardware [Bezpieczne usuwanie sprzętu] na pasku zadań w prawej dolnej części ekranu komputera i zatrzymać połączenie USB.
  Uwaga: nie odłączać kabla USB nawet wtedy, gdy po wykonaniu powyższej czynności połączenie z komputerem zostało zatrzymane.
  Uwaga: jeżeli ikona się nie wyświetli na pasku zadań, należ przejść do następnego kroku.
  Rysunek 5


 10. Aby zresetować aparat, należy nacisnąć centralną część pokrętła sterującego.


  Uwaga: Po naciśnięciu środkowej części pokrętła sterującego wyświetlacz się wyłączy. Należy przejść do następnego kroku.

 11. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej].
 12. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 6.
 13. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu (przez około 5 minut).
  Uwaga: podczas aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.

  Rysunek 6


 14. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran jak na rysunku 7. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.

  Rysunek 7


 15. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator i/lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilacz sieciowy i włączyć aparat.

Krok 3: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego aparatu (wersja 02)

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Krok 4: pobranie instrukcji opisujących najnowsze funkcje oraz sposób ich wykorzystania

Bieżąca aktualizacja (wersja 02) udostępnia wszystkie nowe funkcje oprogramowania wbudowanego opisane w poniższych instrukcjach.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NEX-C3V2_Update1112a.exe

Rozmiar pliku

 • -