Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NEX-7

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 1.03 dla modelu NEX-7 (Windows)
 • Data wydania: 27/08/2013
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Dodano silnik systemu AF dla filmów: W celu zwiększenia skalowalności pod kątem przyszłych mocowań typu E dodano silnik systemu AF. Ta funkcja zwiększa stopień elastyczności projektowania przyszłych obiektywów z mocowaniem typu E.

Wersja 1.03 zawiera również wszystkie udoskonalenia i poprawki wprowadzone w poprzedniej aktualizacji:

 • Dodaje automatyczną kompensację do obiektywu SELP1650.
 • Powoduje natychmiastowe schowanie obiektywu SELP1650 po wyłączeniu aparatu.
 • Dodanie możliwości włączania lub wyłączania przycisku MOVIE [Film].
 • Dodanie ustawień ekspozycji w trybie fotografowania z bracketingiem (trzy zdjęcia / 1,0 EV, 2,0 EV, 3,0 EV).
 • Poprawa czasu reakcji funkcji wyświetlania obrazu w automatycznym podglądzie.
 • Poprawa jakości obrazu w przypadku korzystania z obiektywu szerokokątnego.
 • Poprawa wskaźnika ustawienia trybu Flexible Spot [Elastyczny punktowy].

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego aparatu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
W przypadku wersji 1.03 lub późniejszej aktualizacja nie jest konieczna.

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się inforMacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:
 • Windows® Vista* z dodatkiem SP2
 • Windows® 7 z dodatkiem SP1
 • Windows® 8
  Uwagi:
  * Wersja Starter nie jest obsługiwana.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: Minimum 200 MB
 • Pamięć RAM: 512MB lub więcej
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FW50
   lub
   zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie)
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera przynajmniej 3 paski. Należy stosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem
  Uwaga: W przypadku użycia innego kabla możliwość przeprowadzenia aktualizacji nie jest zagwarantowana.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy stosować w pełni naładowany akumulator NP-FW50 lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie).
 • W czasie trwania aktualizacji nie można wyjmować akumulatora ani odłączać aparatu od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać.
 • Wyjmij kartę pamięci z urządzenia przed rozpoczęciem procedury.
 • W przypadku korzystania z obiektywu z mocowaniem A i adaptera gniazda obiektywu LA-EA2 (sprzedawanych oddzielnie) i jeśli włączono funkcję AF Micro Adj. [Mikroregulacja AF], zapisana wartość zostanie zresetowana.
 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Download [Pobierz] poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_NEX7V103.exe] (62.2 MB (65 295 408 bytes)).
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

W przypadku domyślnych ustawień przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Należy kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane].

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego aparatu

 1. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany uprzednio plik [Update_NEX7V103.exe], aby uruchomić narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].


  Wyświetli się okno narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].

 3. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] należy wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> USB Connection [Menu --> Ustawienia --> Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa]. (rysunek 3).
  W przeciwnym razie należy wybrać tryb Mass Storage [Pamięć masowa]. 4. Podłączyć aparat do komputera za pomocą przewodu USB.
  Uwaga: Ekran LCD aparatu podłączonego do komputera jest wyłączony. Należy przejść do następnego kroku.
 5. Sprawdzić, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera wyświetla się ikona "Safely Remove Hardware" [Bezpieczne usuwanie sprzętu] .
  Uwaga: jeżeli ikona się nie wyświetli na pasku zadań, należ przejść do następnego kroku.
 6. Po sprawdzeniu powyższego kliknij przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Następnie w tym oknie wyświetli się obraz jak na rysunku 4, a na ekranie LCD aparatu jak na rysunku 5.
  Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać aparatu, aż do zakończenia procedury aktualizacji.

  Rysunek: 4


  Rysunek: 5


 7. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 4 i 5 kliknij przycisk Next [Dalej].
  W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji. (rysunek 6).
  Po wyświetleniu się ekranu jak na rysunku 6 kliknij przyciskNext [Dalej]. W polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetli się wartość [Ver.1.xx]. Jeśli na ekranie wyświetli się obraz jak na rysunku 7, aktualizacja nie jest konieczna. W takim przypadku należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ], wyłączyć aparat, wyjąć akumulator i/lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilanie sieciowe i włączyć aparat.

  Rysunek 6: Aktualizacja jest konieczna


  Rysunek 7: Aktualizacja nie jest konieczna


 8. Kliknij ikonę "Safely Remove Hardware" [Bezpieczne usuwanie sprzętu] na pasku zadań w prawej dolnej części ekranu komputera, aby zatrzymać połączenie USB.
  Uwaga: Nie odłączać kabla USB nawet wtedy, gdy po wykonaniu powyższej czynności połączenie z komputerem zostało przerwane.
  Uwaga: jeżeli ikona się nie wyświetli na pasku zadań, należ przejść do następnego kroku.
  Rysunek: 8


 9. Aby zresetować aparat, naciśnij centralną część pokrętła sterującego.
  Uwaga: Po naciśnięciu środkowej części pokrętła sterującego wyświetlacz się wyłączy. Należy przejść do następnego kroku.

  Rysunek: 9


  Rysunek: 10A


 10. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknij przycisk Next [Dalej].
 11. Rysunek: 8
 12. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 11.
 13. Kliknij przycisk Run [Uruchom] i rozpocznij aktualizację. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu (przez około 5 minuty).
  Rysunek: 11

  Uwaga: podczas aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.

 14. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran przedstawiony na rysunku 12. Kliknij przycisk Finish [Zakończ] i odłącz kabel USB.

  Rysunek: 12

  Kliknij ikonę "Safely Remove Hardware" [Bezpieczne usuwanie sprzętu]
  na pasku zadań w prawej dolnej części ekranu komputera, aby zatrzymać połączenie USB.

  Uwaga: jeżeli ikona się nie wyświetli na pasku zadań, należ przejść do następnego kroku.

 15. Odłączyć kabel USB.
 16. Uwaga: Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat, wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włącz aparat.

Potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego aparatu: wersja o numerze 1.03

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.