Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NEX-5R

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 1.03 dla modelu NEX-5R (Mac)
 • Data wydania: 19/03/2014
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Zapewnia obsługę następujących obiektywów zgodnych z funkcją szybkiego hybrydowego AF: SELP18105G, SEL35F28Z *, SEL55F18Z *, SEL2470Z *, SEL2870 *, SEL70200G * i zgodnych obiektywów z mocowaniem E w przyszłości *
   * Funkcja szybkiego hybrydowego AF działa tylko w centralnym obszarze kadru.
  • Dodano silnik systemu AF dla filmów: W celu zwiększenia skalowalności pod kątem przyszłych mocowań typu E dodano silnik systemu AF. Ta funkcja zwiększa stopień elastyczności projektowania przyszłych obiektywów z mocowaniem typu E.
  • Zapewnia obsługę następujących obiektywów zgodnych z funkcją szybkiego hybrydowego AF: SEL1018, SEL35F18, SELP18200, SEL30M35, SEL50F18, SEL18200LE, SEL20F28, SEL1670Z
   * Aktualizacja oprogramowania wbudowanego aparatu może wymagać dodatkowej aktualizacji oprogramowania wbudowanego obiektywów.
   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dotyczącej aktualizacji oprogramowania wbudowanego obiektywów z mocowaniem E.

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego aparatu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
W przypadku wersji 1.03 lub późniejszej aktualizacja nie jest konieczna.

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się inforMacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem komputerowym Mac:
 • Mac OS X wersje 10.6-10.10

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Procesor CPU: Procesor Intel*
  * Procesory Core Solo oraz Core Duo nie są już obsługiwane.
 • Wolne miejsce na dysku: Minimum 200 MB
 • Pamięć RAM: 512MB lub więcej
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FW50
   lub
   zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie)
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera przynajmniej 3 paski. Należy stosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem
  Uwaga: W przypadku użycia innego kabla możliwość przeprowadzenia aktualizacji nie jest zagwarantowana.

Pobieranie

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy korzystać z całkowicie naładowanego akumulatora NP-FW50 lub zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawanych oddzielnie).
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora ani odłączać aparatu od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać.
 • Wyjąć kartę pamięci z urządzenia przed rozpoczęciem procedury.
 • W przypadku korzystania z obiektywu z mocowaniem A i adaptera gniazda obiektywu LA-EA2 (sprzedawanych oddzielnie) i jeśli włączono funkcję AF Micro Adj. [Mikroregulacja AF], zapisana wartość zostanie zresetowana.

Pobieranie narzędzia aktualizacyjnego

 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk Download [Pobierz] poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_NEX5RV103.dmg] (192 MB (202.258.760 bajtów)).
 4. Zapisać plik na komputerze.

Instalacja

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik [Update_NEX5RV103.dmg]. Nie podłączać na razie aparatu.
 3. The download of the [Update_NEX5RV103.dmg] file 192 MB (202.258.760 bytes) will start.
 4. Kliknąć dwukrotnie ikonę Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto wykonawcze. 6. Uruchamia się aktualizacja oprogramowania wbudowanego.


  Kliknij, aby powiększyć


 7. Włączyć aparat.
 8. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] należy wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> USB Connection [Menu --> Ustawienia --> Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa].
  W przeciwnym razie należy należy wybrać tryb Mass Storage [Pamięć masowa]. 9. Po podłączeniu aparatu do komputera przy użyciu dostarczonego kabla USB ekran LCD aparatu wyłączy się. Należy przejść do następnego kroku.
  Uwaga: Jeśli ekran LCD aparatu nie wyłączy się, należy wykonać następujące czynności:
  • Odłączyć kabel USB od aparatu, a następnie podłączyć go ponownie.
  • Jeśli w komputerze dostępne jest wolne gniazdo USB, należy podłączyć do niego kabel USB.
 10. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej]. Na ekranie komputera wyświetli się okno przedstawione poniżej:


  Kliknij, aby powiększyć


  Jednocześnie na ekranie LCD aparatu wyświetli się komunikat Follow computer instructions [Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera]. -Od tego momentu nie można wyłączać aparatu do momentu zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
 11. Kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części okna Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji.


  Kliknij, aby powiększyć


  Jeśli aktualna wersja oprogramowania wbudowanego to 1.03 lub nowsza, aktualizacja nie jest konieczna. W takim przypadku należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ], wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilanie sieciowe i włączyć aparat.
 12. Kliknąć przycisk Next [Dalej]; wyświetli się okno przedstawione poniżej.


  Kliknij, aby powiększyć


 13. Ponownie kliknąć przycisk Next (Dalej).
 14. Gdy na ekranie LCD aparatu wyświetli się komunikat Reset camera [Zresetuj aparat], należy należy nacisnąć centralną część pokrętła sterującego aparatu, aby go zresetować. - Ekran LCD wyłączy się. 15. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej].
 16. Po zresetowaniu nastąpi weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetli się okno przedstawione poniżej:


  Kliknij, aby powiększyć


 17. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu (przez około 15 minut). -W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.
 18. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się okno przedstawione poniżej: Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Kliknij, aby powiększyć


 19. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilanie sieciowe i włączyć aparat.

Potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego aparatu: wersja o numerze 1.03

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.