Informacja o tym pliku do pobrania

Aktualizacja jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego zwiększy możliwości używanego aparatu.

 • Data wydania: 05/02/2013
 • Nazwa: Update_NEX5NV102.exe
 • Modele, których dotyczy informacja: NEX-5N
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Dodaje automatyczną kompensację do obiektywu SELP1650.
  • Aktualizuje wersję formatu danych RAW.
   * Po aktualizacji korekcja zniekształceń danych RAW będzie możliwa za pomocą programu Image Data Converter w wersji 4.2 lub nowszej. Najnowsza wersja programu Image Data Converter jest dostępna na następującej stronie internetowej: http://support.d-imaging.sony.co.jp/imsoft/Win/idc/pl.html
  • Dodaje ustawienia ekspozycji w trybie fotografowania z bracketingiem (trzy zdjęcia / 1,0 EV, 2,0 EV, 3,0 EV).
  • Powoduje natychmiastowe schowanie obiektywu SELP1650 po wyłączeniu aparatu.
  • Usprawnia stabilność działania funkcji automatycznego ustawiania ostrości.
  • Poprawa czasu reakcji autofokusa: w przypadku znacznego zwiększenia odległości od obiektu.
  • Poprawa stabilności pracy aparatu:
   • gdy funkcja Lens Compensation: Distortion [Kompensacja obiektywu: Zniekształcenie] jest ustawiona na wartość Auto [Autom.], a funkcja Picture Effect [Efekty zdjęć] na wartość Miniature [Miniatura].
   • Poprawa działania funkcji Intelligent AF [Inteligentny autofokus] w przypadku ustawienia funkcji Exposure Compensation [Kompensacja ekspozycji].
 • System operacyjny (OS), którego dotyczy informacja
  • Windows Vista* z dodatkiem SP2 / Windows 7 z dodatkiem SP1 / Windows 8
   • * Wersja Starter nie jest obsługiwana.
 • Ograniczenia: aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla aparatów sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w przypadku zakupu nowego modelu aparatu NEX-5N. Jeśli wersja oprogramowanie wbudowane jest w wersji 1.02 lub nowszej, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Jeśli oprogramowanie wbudowane w aparacie NEX-5N jest w wersji 1.02 lub nowszej, aktualizacja nie jest konieczna.

Instalacja

Co będzie potrzebne

 • Sprzęt komputerowy
  • Wolne miejsce na dysku: Minimum 200 MB
  • Pamięć RAM: Minimum 512 MB
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FW50 lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawane oddzielnie)
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera przynajmniej 3 paski. Należy zastosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawane oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla.

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy korzystać z całkowicie naładowanego akumulatora NP-FW50 lub zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawanych oddzielnie).
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora ani odłączać aparatu od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać.
 • Wyjąć kartę pamięci z urządzenia przed rozpoczęciem procedury.
 • W przypadku korzystania z obiektywu z mocowaniem A i adaptera gniazda obiektywu LA-EA2 (sprzedawanych oddzielnie) i jeśli włączono funkcję AF Micro Adj. [Mikroregulacja AF], zapisana wartość zostanie zresetowana.

Pobieranie i instalacja aktualizacji

Krok 1: Pobieranie narzędzia aktualizacyjnego

 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk Download [Pobierz] poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_NEX5NV102.exe] (61.4MB (64 419 880 bajtów)).
 4. Zapisać plik na komputerze.
W systemie Windows 8:
W przypadku domyślnych ustawień przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Należy kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane].

Krok 2: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego aparatu

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany uprzednio plik [Update_NEX5NV102.exe], aby uruchomić narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Wyświetli się okno narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].


  Kliknij, aby powiększyć


 3. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] należy wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> USB Connection [Menu --> Ustawienia --> Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa].
  W przeciwnym razie należy należy wybrać tryb Mass Storage [Pamięć masowa]. 4. Po podłączeniu aparatu do komputera przy użyciu dostarczonego kabla USB ekran LCD aparatu wyłączy się. Należy przejść do następnego kroku.
  Uwaga: Jeśli ekran LCD aparatu nie wyłączy się, należy wykonać następujące czynności:
  • Odłączyć kabel USB od aparatu, a następnie podłączyć go ponownie.
  • Jeśli w komputerze dostępne jest wolne gniazdo USB, należy podłączyć do niego kabel USB.
 5. Sprawdzić, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera wyświetla się ikona Safely Remove Hardware [Bezpieczne usuwanie sprzętu] . - Jeśli ikona ta nie wyświetla się na pasku zadań, należy przejść do następnego kroku.
 6. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej]. Na ekranie komputera wyświetli się okno przedstawione poniżej:


  Kliknij, aby powiększyć


  Jednocześnie na ekranie LCD aparatu wyświetli się komunikat Follow computer instructions [Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera]. -Od tego momentu nie można wyłączać aparatu do momentu zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
 7. Kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części okna Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji.


  Kliknij, aby powiększyć


  Jeśli aktualna wersja oprogramowania wbudowanego to 1.02 lub nowsza, aktualizacja nie jest konieczna. W takim przypadku należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ], wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilanie sieciowe i włączyć aparat.
 8. Kliknąć przycisk Next [Dalej].
 9. Po wyświetleniu poniższego okna należy przerwać połączenie USB, klikając ikonę Safely Remove Hardware [Bezpieczne usuwanie sprzętu] ( ) na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera. Nie należy odłączać kabla USB od aparatu ani komputera.


  Kliknij, aby powiększyć


  Uwaga: Jeśli ikona Safely Remove Hardware [Bezpieczne usuwanie sprzętu] nie wyświetla się na pasku zadań, należy przejść do następnego kroku.
 10. Kliknąć przycisk Next [Dalej].
 11. Gdy na ekranie LCD aparatu wyświetli się komunikat Reset camera [Zresetuj aparat], należy należy nacisnąć centralną część pokrętła sterującego aparatu, aby go zresetować. - Ekran LCD wyłączy się. 12. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej].
 13. Po zresetowaniu nastąpi weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetli się okno przedstawione poniżej:


  Kliknij, aby powiększyć


 14. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu (przez około 5 minut). -W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.
 15. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się okno przedstawione poniżej: Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.


  Kliknij, aby powiększyć


 16. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilanie sieciowe i włączyć aparat.

Krok 3: Potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego aparatu: wersja o numerze 1.02

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.