Informacja o tym pliku do pobrania

 • Data wydania: 23-06-2016
 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania układowego do wersji 2000
 • Dotyczy modeli: MEX-N4100BT/MEX-N4100BE/MEX-N5100BT/MEX-N5100BE
 • Korzyści i udoskonalenia:
   • Zapewnia rozwiązanie problemu w rzadkich przypadkach, gdy urządzenie audio samorzutnie dokonuje resetu po przełączeniu stacyjki z położenia ACC OFF (akcesoria wył.) do ACC ON (akcesoria wł.)
   • Rozwiązuje problem z samochodowym sprzętem audio, którego po uruchomieniu silnika samochodu nie można włączyć (wyprowadzić ze stanu uśpienia)
   • Uwaga: Jeśli nie można włączyć urządzenia, gdy silnik samochodu jest uruchomiony, a naciśnięcie przycisku resetowania na urządzeniu głównym nie powoduje rozwiązania tego problemu, wówczas należy wykonać następujące kroki.

    1. Należy wyłączyć silnik samochodu.
    2. Odłączyć urządzenie główne od zasilania akumulatorowego, a następnie odczekać kilka minut. Po upływie tego czasu ponownie podłączyć urządzenie główne do zasilania akumulatorowego.
    3. Włączyć silnik samochodu i sprawdzić, czy urządzenie główne uruchamia się prawidłowo.
    4. Zaktualizować oprogramowanie wbudowane produktu.

 • Dotyczy następujących wersji oprogramowania układowego:
  • W przypadku urządzeń z oprogramowaniem układowym w wersji 1900 lub wcześniejszej należy wykonać aktualizację.
  • W przypadku urządzeń z oprogramowaniem układowym w wersji 2000 lub późniejszej nie ma potrzeby aktualizowania.

Jak sprawdzić wersję oprogramowania układowego urządzenia głównego

 1. Włącz urządzenie główne.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk SOURCE (SRC) (Źródło) na urządzeniu głównym, aby wyłączyć źródło dźwięku i wyświetlić zegar.
 3. Naciśnij przycisk MENU.
 4. Za pomocą pokrętła sterującego wybierz pozycję SET GENERAL (Ustawienia ogólne). Naciśnij pokrętło.
 5. Za pomocą pokrętła sterującego wybierz pozycję SET FIRMWARE (Ustawienia oprogramowania układowego). Naciśnij pokrętło.
 6. Za pomocą pokrętła sterującego wybierz pozycję FW VERSION (Wersja oprogramowania układowego). Naciśnij pokrętło. Zostanie wyświetlona bieżąca wersja oprogramowania układowego. Jeżeli wyświetlana wersja oprogramowania to 2000 lub późniejsza, nie ma potrzeby go aktualizować.

Instalacja

1. Przygotowanie: jak przygotować urządzenie pamięci masowej USB do aktualizacji oprogramowania układowego

 1. Podłącz urządzenie USB do komputera PC i sformatuj je, wybierając system plików FAT16 lub FAT32.
 2. Upewnij się, że komputer PC jest podłączony do Internetu.
 3. Pobierz plik aktualizacji na komputer PC.
  • Nazwa pliku: 15BTWR_v2000.dat
  • Rozmiar pliku: 3,10 MB (3260,480 bajtów)
 4. Skopiuj plik aktualizacji do katalogu głównego urządzenia pamięci masowej USB podłączonego do komputera PC.
 5. Odłącz urządzenie USB od komputera PC.

2. Aktualizacja: jak zaktualizować oprogramowanie układowe urządzenia głównego, korzystając z urządzenia pamięci masowej USB

Uwagi:

 • Koniecznie wykonaj wszystkie kroki opisane poniżej.
 • Procedura aktualizacji w samochodzie powinna zająć ok. 1 minuty.
 • Zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu i uruchom silnik, aby zapobiec spadkowi napięcia w urządzeniu.

 1. Podłącz pamięć USB do urządzenia głównego i upewnij się, że na ekranie urządzenia wyświetlany jest napis USB NO MUSIC (Brak muzyki na urządzeniu USB).
 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk SOURCE (SRC) (Źródło) na urządzeniu głównym, aby wyłączyć źródło dźwięku i wyświetlić zegar.
 3. Naciśnij przycisk MENU.
 4. Za pomocą pokrętła sterującego wybierz pozycję SET GENERAL (Ustawienia ogólne). Naciśnij pokrętło.
 5. Za pomocą pokrętła sterującego wybierz pozycję SET AUTO OFF (Ustawienie automatycznego wyłączania). Naciśnij pokrętło.
 6. Za pomocą pokrętła sterującego wybierz pozycję SET A.OFF xx (Ustawienie automatycznego wyłączania xx) i wybierz ustawienie NO (Nie). Upewnij się, że urządzenie wyświetla napis SET A.OFF NO (Ustawienie automatycznego wyłączania — Nie) (patrz zdjęcia ekranu poniżej), a następnie naciśnij pokrętło sterujące. 7. Za pomocą pokrętła sterującego wybierz pozycję SET FIRMWARE (Ustawienia oprogramowania układowego). Naciśnij pokrętło.
 8. Za pomocą pokrętła sterującego wybierz pozycję FW UPDATE (Aktualizacja oprogramowania układowego). Naciśnij pokrętło.
 9. Za pomocą pokrętła sterującego wybierz pozycję FW UPDATE-YES (Aktualizacja oprogramowania układowego — Tak). Naciśnij pokrętło. Rozpocznie się aktualizacja. Na początku wyświetli się napis CHECKING (Weryfikacja). Proces powinien trwać około 1 minuty, a jeśli aktualizacja zakończy się powodzeniem, urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie ze stanu wyłączonego źródła dźwięku (wyświetlany zegar).
 10. Upewnij się, że oprogramowanie zostało zaktualizowane, korzystając z procedury opisanej powyżej w części „Jak sprawdzić wersję oprogramowania układowego urządzenia głównego”. Jeśli wyświetli się numer wersji 2000, aktualizacja oprogramowania została zakończona.
 11. Jeśli przed aktualizacją oprogramowania korzystano z ustawienia AUTO OFF (Automatyczne wyłączanie), należy wybrać je ponownie.

WAŻNE: Zdecydowanie zalecamy usunięcie informacji o parowaniu urządzenia Bluetooth zapisanych w telefonie komórkowym i ponowne dokonanie parowania w celu uniknięcia ewentualnych problemów z połączeniem Bluetooth. Szczegółowy opis, jak usunąć informacje dotyczące parowania urządzeń Bluetooth, można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.