UWAGA! Przed pobieraniem tego pliku należy zapoznać się z częścią „Wymagane pliki”.

Wymagane pobrania

O ile nie wskazano inaczej, plik wymieniony poniżej będzie działał prawidłowo pod warunkiem, że zostanie zainstalowany WCZEŚNIEJ niż Oprogramowanie systemowe w wersji 3.20 dla modelu ILCE-7S (Mac). Jeżeli lista zawiera więcej niż jeden wymagany plik, przy instalacji należy przestrzegać kolejności pokazanej na tej stronie.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • ILCE-7S

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Oprogramowanie systemowe w wersji 3.20 dla modelu ILCE-7S (Mac)
 • Data wydania: 26/07/2016
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Optymalizuje parametry obiektywu SEL70200GM

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego Twojego aparatu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
Aktualizacja nie jest konieczna w przypadku wersji 3.20 lub późniejszej oprogramowania systemowego.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu --> Setup subpage 6 (Podstrona 6 konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:
 • Mac OS X 10.10 – 10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 10.13 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł „DriverLoader_1013”.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Procesor: Procesory Intel*
  * Core Solo i Core Duo nie są już obsługiwane.
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 300 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FW50 lub Zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie)

   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora wskazuje co najmniej 3 kreski. Należy zastosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawane oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie

 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego należy korzystać z całkowicie naładowanego akumulatora NP-FW50 lub zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawanych oddzielnie).
 • W trakcie aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora ani odłączać zasilacza sieciowego; nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do tego, że aparat przestanie działać z powodu nagłej utraty zasilania.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci .
 • Nie należy dopuścić do tego, aby przed rozpoczęciem aktualizacji komputer przeszedł w tryb uśpienia — aktualizacja oprogramowania systemowego zajmuje około 15 minut. Szczegółowych informacji na temat udziela producent.
 • W menu Firmware Updater (Aktualizacja oprogramowania wbudowanego) nie należy wybierać opcji About This Firmware Updater (Informacje o tym narzędziu aktualizacji oprogramowania wbudowanego). Może to doprowadzić do przerwania pracy oprogramowania aktualizacyjnego, szczególnie podczas wykonywania aktualizacji.

Pobieranie narzędzia aktualizacji oprogramowania wbudowanego

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk [Download] (Pobierz) poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE7SV320.dmg].
 4. Zapisz plik na komputerze.

Instalacja

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [Update_ILCE7SV320.dmg]. Nie podłączaj na razie aparatu.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę [Update_ILCE7V320], która pojawi się na pulpicie.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę [Firmware Updater].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania na konto wykonawcze. 6. Uruchomi się narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].


 7. Włącz aparat.
 8. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater (Aktualizacja oprogramowania wbudowanego) aparatu wybierz Menu --> Setup subpage 4 (Podstrona 4 konfiguracji) --> USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy opcja Mass Storage (Pamięć masowa) jest zaznaczona.
  Jeśli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz opcję Mass Storage (Pamięć masowa). 9. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: Ekran LCD aparatu podłączonego do komputera powinien się wyłączyć. Należy przejść do następnego kroku.
  Jeżeli ekran LCD aparatu nie wyłącza się, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
  • Jeżeli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu.
 10. Kliknij przycisk [Next] (Dalej) w narzędziu Firmware Updater (Aktualizacja oprogramowania wbudowanego). Następnie w oknie aktualizacji wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na ekranie LCD aparatu — jak na rysunku 2.
  Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać aparatu do momentu zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania systemowego.
  Rysunek 1


  Rysunek 2


 11. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 należy kliknąć przycisk Next. W lewym dolnym rogu ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Jeśli aktualna wersja oprogramowania systemowego to 3.20 lub nowsza, aktualizacja nie jest konieczna. W takim wypadku przerwij połączenie USB i kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), wyłącz aparat, wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilanie sieciowe i włącz aparat.


 12. Aktualizacja jest konieczna


  Aktualizacja nie jest konieczna


 13. Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Pojawi się następujący ekran.


 14. Aby wykonać tę czynność, naciśnij środkową część pokrętła sterującego.
  Uwaga: Po naciśnięciu środkowej części pokrętła sterującego wyświetlacz się wyłączy. Należy przejść do następnego kroku. 15. Kliknij przycisk [Next] (Dalej) w narzędziu Firmware Updater (Aktualizacja oprogramowania wbudowanego). 16. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 3.
 17. Kliknij przycisk [Run] (Uruchom), aby rozpocząć aktualizowanie. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu (potrwa to około 15 minut).
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.

  Rysunek 3


 18. Po zakończeniu aktualizacji kamera automatycznie uruchomi się ponownie. Ponowne uruchomienie urządzenia może zająć kilka minut. Należy upewnić się, że kamera została uruchomiona, i poczekać, aż włączy się ekran LCD. Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), gdy pojawi się ekran LCD.


  Uwaga: Po automatycznym ponownym uruchomieniu aparatu może zostać wyświetlony ekran przywracania. W przypadku jego wyświetlenia nie należy odłączać kabla USB. Po zakończeniu przywracania może nastąpić automatyczne wyłączenie zasilania aparatu. Niemniej jednak aktualizacja została ukończona.

 19. Odłącz kabel USB.

Sprawdź, czy aktualna wersja oprogramowania systemowego Twojego aparatu to wersja 3.20.

 1. Wybierz w aparacie opcje Menu --> Setup subpage 6 (Podstrona 6 konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.