Przejdź do treści

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • ILCE-7RM2

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Oprogramowanie systemowe w wersji 3.30 dla modelu ILCE-7RM2 (Windows)
 • Data wydania:17/08/2016
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Pomoc techniczna dotycząca systemu oświetlenia sterowanego radiowo
  • Poprawa stabilności aparatu podczas wykonywania zdjęć przez regulację temperatury wewnętrznej
  • Poprawa ogólnej stabilności i sprawności działania aparatu.

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego Twojego aparatu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
Aktualizacja nie jest konieczna w przypadku wersji 3.30 lub późniejszej oprogramowania systemowego.

 1. W aparacie wybierz kolejno:Menu-->Setup subpage 6(Podstrona 6 konfiguracji) -->Version(Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowegojest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Uwaga:
  *Wersja Starter nie jest obsługiwana.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jestzgodna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 300 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga:Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FW50 lub Zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie)

   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora wskazuje co najmniej 3 kreski. Należy zastosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawane oddzielnie).
   Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie

 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowegonależy używać w pełni naładowanego akumulatora NP-FW50 lub zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawane oddzielnie).
 • W trakcie aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora ani odłączać zasilacza sieciowego;nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do tego, że aparat przestanie działać z powodu nagłej utraty zasilania.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci.
 • Nie dopuścić, aby komputer przeszedł w tryb uśpienia.
 • Nie podłączać aparatu do urządzeń innych niż komputer.

Pobieranie pliku aktualizacji

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk[Download](Pobierz) poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE7RM2V330.exe].
 4. Zapisz plik na komputerze.


 5. W systemie Windows 8.1 / 10:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknij kafelek [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze [Pobrane].

Instalacja

 1. Uruchamianie narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego
  1. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
  2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [Update_ILCE7RM2V330.exe].
  3. Zostanie uruchomione narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego.


 2. Sprawdzanie trybu połączenia USB

  Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego wybierz w aparacie kolejnoMenu-->Setup subpage 4(Podstrona 4 konfiguracji) -->USB Connection(Połączenie USB). Sprawdź, czy opcjaMass Storage(Pamięć masowa) jest zaznaczona.
  Jeśli wybrano tryb inny niżMass Storage(Pamięć masowa), wybierz opcjęMass Storage. 3. Podłączanie aparatu do komputera
  Wyjmij z aparatu kartę pamięci.

  Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB. Na ekranie LCD aparatu zostanie wyświetlony komunikat „USB Mode” (Tryb USB).

  Jeśli komputer nie znajdzie aparatu, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Could not find the camera for this update” (Nie znaleziono aparatu do aktualizacji). W takim przypadku wykonaj następujące czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer ma kilka portów USB, podłącz aparat do innego portu.
  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera za pomocą kabla USB na monitorze może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie. W takim przypadku wyjmij akumulator z aparatu lub odłącz zasilacz sieciowy. Następnie uruchom ponownie komputer i postępuj zgodnie z instrukcjami, zaczynając od punktu„2. Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego”.
 4. Sprawdzanie konieczności aktualizacji
  1. Po potwierdzeniu na wyświetlaczu LCD aparatu kliknij przycisk [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.

   Aktualizacja jest konieczna.   Aktualizacja jest zbędna.


   Uwaga:jeśli w polu Current version (Bieżąca wersja) widać oznaczenie „Ver.3.30” (Wersja 3.30), aktualizacja jest zbędna. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk [Finish] (Zakończ). Wyłącz aparat. Na chwilę wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, a następnie włącz aparat.
  2. Jeśli w polu [Current version] (Bieżąca wersja) widnieje oznaczenie „Ver.3.20 or earlier” (Wersja 3.20 lub starsza), kliknij przycisk [Next] (Dalej).
 5. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu.

  Pojawi się poniższy ekran.
 6. Uruchamianie aktualizacji
  Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (przez około 15 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga:podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB. 7. Kończenie aktualizacji

  Po zakończeniu aktualizacji nastąpi automatycznie ponowne uruchomienie aparatu. Należy upewnić się, że kamera została uruchomiona, i poczekać, aż włączy się ekran LCD. Gdy zostanie wyświetlony ekran LCD, kliknij przycisk[Finish] (Zakończ)i odłącz kabel USB.


  Po ponownym uruchomienia czasami może zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy z informacją o przywracaniu danych. Nie oznacza to nieprawidłowości. Należy poczekać chwilę na zniknięcie komunikatu ostrzegawczego.

 8. Sprawdź, czy aktualna wersja oprogramowania systemowego nosi numer 3.30.

 9. Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

  Należy wykonać poniższe instrukcje i sprawdzić, czy wersja oprogramowania nosi oznaczenie „Ver.3.30” (Wersja 3.30).

  W aparacie wybierz kolejno:Menu-->Setup(Konfiguracja) -->[6]-->Version(Wersja).
  Zostanie wyświetlona wersja oprogramowania.

Przeczytałam(-em) oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminowe