Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • ILCE-7

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Oprogramowanie systemowe w wersji 3.20 dla modelu ILCE-7 (Windows)
 • Data wydania: 26/07/2016
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Optymalizuje parametry obiektywu SEL70200GM

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego Twojego aparatu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
Aktualizacja nie jest konieczna w przypadku wersji 3.20 lub późniejszej oprogramowania systemowego.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu --> Setup subpage 6 (Podstrona 6 konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Uwaga:
  *Wersja Starter nie jest obsługiwana.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 300 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FW50 lub Zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie)

   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora wskazuje co najmniej 3 kreski. Należy zastosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawane oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie

 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego należy używać w pełni naładowanego akumulatora NP-FW50 lub zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawane oddzielnie).
 • W trakcie aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora ani odłączać zasilacza sieciowego; nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do tego, że aparat przestanie działać z powodu nagłej utraty zasilania.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci .
 • Nie należy dopuścić do tego, aby komputer przeszedł w tryb uśpienia.
 • Nie podłączać aparatu do innych urządzeń poza komputerem.

Pobieranie narzędzia aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk [Download] (Pobierz) poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE7V320.exe].
 4. Zapisz plik na komputerze.


 5. W systemie Windows 8.1 / 10:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknij kafelek [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze [Pobrane].

Instalacja

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany uprzednio plik [Update_ILCE7V320.exe], aby uruchomić narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Wyświetli się okno narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. 3. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater wybierz opcję Menu --> Setup Subpage 4 (Podstrona 4 konfiguracji) --> USB Connection (Połączenie USB) w aparacie i sprawdź, czy opcja Mass Storage (Pamięć masowa) jest zaznaczona..
  Jeśli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz opcję Mass Storage (Pamięć masowa). 4. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: Jeśli aparat jest podłączony do komputera, ekran LCD aparatu powinien się wyłączyć. Należy przejść do następnego kroku.
  Jeśli komputer nie znajdzie kamery, na monitorze komputera wyświetli się komunikat „Could not find the camera for this update” [Nie można znaleźć kamery przeznaczonej do tej aktualizacji]. Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłączyć kabel USB od aparatu, a następnie podłączyć go ponownie.
  • Jeśli w komputerze jest inne wolne gniazdo USB, należy doo niego podłączyć kabel USB.


 5. Sprawdź, czy ikona jest widoczna na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera.Uwaga:Jeśli nie wyświetla się na pasku zadań, należy przejść do następnego kroku.


 6. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk [Next] (Dalej) w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Następnie w oknie aktualizacji wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na ekranie LCD aparatu — jak na rysunku 2.
  Uwaga:od tej chwili nie wyłączaj aparatu aż do zakończenia aktualizacji oprogramowania systemowego.

  Rysunek 1


  Rysunek 2


 7. W oknie narzędzia Firmware Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) wybierz opcję Next (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Jeśli aktualna wersja oprogramowania systemowego to 3.20 lub nowsza, aktualizacja nie jest konieczna. W takim wypadku przerwij połączenie USB i kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), wyłącz aparat, wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilanie sieciowe i włącz aparat.

  Update is required  Update is not required


 8. Kliknij na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera, aby przerwać połączenie USB.
  Uwaga: Nie należy odłączać kabla USB nawet wtedy, gdy połączenie USB z komputerem zostanie przerwane po wykonaniu powyższej czynności. Jeżeli nie jest widoczna na pasku zadań, należy przejść do następnego kroku. 9. Aby wykonać tę czynność, naciśnij środkową część pokrętła sterującego.
  Uwaga: Po naciśnięciu środkowej części pokrętła sterującego wyświetlacz się wyłączy. należy przejść do następnego kroku. 10. Kliknij przycisk [Next] (Dalej) w narzędziu Firmware Updater (Aktualizacja oprogramowania wbudowanego). 11. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetlany jest poniższy ekran. Kliknij przycisk [Run] (Uruchom), aby rozpocząć aktualizowanie. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu (potrwa to około 15 minut).
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.


 12. Po zakończeniu aktualizacji kamera automatycznie uruchomi się ponownie. Ponowne uruchomienie urządzenia może zająć kilka minut.Należy upewnić się, że kamera została uruchomiona, i poczekać, aż włączy się ekran LCD. Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), gdy pojawi się ekran LCD.


  Uwaga:Po automatycznym ponownym uruchomieniu aparatu może zostać wyświetlony ekran przywracania. W przypadku jego wyświetlenia nie należy odłączać kabla USB. Po zakończeniu przywracania może nastąpić automatyczne wyłączenie zasilania aparatu. Niemniej jednak aktualizacja została ukończona.
 13. Click on the task tray at the lower right corner of the computer screen to stop the USB connection.
  Note: If is not displayed on the task tray, Please proceed to the next step.

 14. Disconnect the USB cable.

Sprawdź, czy aktualna wersja oprogramowania systemowego Twojego aparatu to wersja 3.20.

 1. Wybierz w aparacie opcje Menu --> Setup subpage 6 (Podstrona 6 konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.