Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • ILCE-5100

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Oprogramowanie systemowe w wersji 3.10 dla modelu ILCE-5100 (Mac)
 • Data wydania: 14/03/2016
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • To oprogramowanie systemowe optymalizuje parametry nowego obiektywu.

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego Twojego aparatu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
Aktualizacja nie jest konieczna w przypadku wersji 3.10 lub późniejszej oprogramowania systemowego.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu --> Setup subpage 5 (Podstrona 5 konfiguracji) --> Version (Wersja) .
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:
 • Mac OS X w wersjach 10.8–10.11

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Procesor: Procesory Intel*
  * Core Solo i Core Duo nie są już obsługiwane.
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FW50
   lub
   Zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie)
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora wskazuje co najmniej 3 kreski. Należy zastosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawane oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie

 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego należy używać w pełni naładowanego akumulatora NP-FW50 lub zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawane oddzielnie).
 • W trakcie aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora ani odłączać zasilacza sieciowego; nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do tego, że aparat przestanie działać z powodu nagłej utraty zasilania.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci .
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego może zająć około 15 minut, dlatego nie należy dopuścić do tego, aby komputer przeszedł w tryb uśpienia. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, rozpocznij proces aktualizacji od początku.
 • W menu Firmware Updater (Aktualizacja oprogramowania wbudowanego) nie należy wybierać opcji About This Firmware Updater (Informacje o tym narzędziu aktualizacji oprogramowania wbudowanego). Może to doprowadzić do przerwania pracy oprogramowania aktualizacyjnego, szczególnie podczas wykonywania aktualizacji.

Pobieranie narzędzia aktualizacji oprogramowania wbudowanego

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk [Download] (Pobierz) poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE5100V310.dmg].
 4. Zapisz plik na komputerze.

Instalacja

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [Update_ILCE5100V310.dmg]. Nie podłączaj na razie aparatu.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę [Update_ILCE5100V310], która pojawi się na pulpicie.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania na konto wykonawcze. 6. Uruchomi się narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].


  >

 7. Włącz aparat.
 8. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater (Aktualizacja oprogramowania wbudowanego) wybierz opcje Menu --> Setup subpage 3 (Podstrona 3 konfiguracji) --> USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy opcja Mass Storage (Pamięć masowa) jest zaznaczona.
  Jeśli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa) , wybierz opcję Mass Storage (Pamięć masowa) . 9. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB. Na ekranie LCD aparatu pojawia się komunikat „USB Mode” [Tryb USB].
  Uwaga: Jeśli komputer nie znajdzie kamery, na monitorze komputera wyświetli się komunikat „Could not find the camera for this update” [Nie można znaleźć kamery przeznaczonej do tej aktualizacji]. Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłączyć kabel USB od aparatu, a następnie podłączyć go ponownie.
  • Jeśli w komputerze jest inne wolne gniazdo USB, należy doo niego podłączyć kabel USB.
 10. Kliknij przycisk [Next] (Dalej) w oknie Firmware Updater. W lewym dolnym rogu ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Jeśli aktualna wersja oprogramowania systemowego to 3.10 lub nowsza, aktualizacja nie jest konieczna. W takim wypadku przerwij połączenie USB i kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), wyłącz aparat, wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilanie sieciowe i włącz aparat.
 11. Kliknij przycisk [Next] (Dalej) . Pojawi się następujący ekran.


 12. Aby wykonać tę czynność, naciśnij środkową część pokrętła sterującego.


  Uwaga: Po naciśnięciu środkowej części pokrętła sterującego wyświetlacz się wyłączy. Należy przejść do następnego kroku.

 13. Kliknij przycisk [Next] (Dalej) w oknie Firmware Updater.
 14. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetlany jest poniższy ekran.
  Kliknij przycisk Run (Uruchom), aby rozpocząć aktualizowanie. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu (przez około 15 minut).


  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.
 15. Po zakończeniu aktualizacji kamera automatycznie uruchomi się ponownie. Należy upewnić się, że kamera została uruchomiona, i poczekać, aż włączy się ekran LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknij przycisk [Finish] (Zakończ) i odłącz kabel USB.


 16. Uwaga: Po automatycznym ponownym uruchomieniu aparatu może zostać wyświetlony ekran przywracania. W przypadku jego wyświetlenia nie należy odłączać kabla USB. Po zakończeniu przywracania może nastąpić automatyczne wyłączenie zasilania aparatu. Niemniej jednak aktualizacja została ukończona.

Sprawdź, czy aktualna wersja oprogramowania systemowego Twojego aparatu to wersja 3.10.

 1. Wybierz w aparacie opcje Menu --> Setup subpage 5 (Podstrona 5 konfiguracji) --> Version (Wersja) .
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.