Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • ILCA-77M2

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 2.00 dla modelu ILCA-77M2 (Mac)
 • Data wydania: 11/12/2014
 • Korzyści i udoskonalenia:
   • Większa szybkość autofokusu
   • Możliwość nagrywania filmów 50p/25p (tryb PAL) oraz 60p/30p/24p (tryb NTSC) w formacie XAVC S obsługującym wysokie szybkości transmisji bitów

    * Podczas nagrywania filmu w formacie XAVC S należy korzystać z karty pamięci SDXC o klasie szybkości 10 lub większej. Kartę pamięci należy uprzednio sformatować w urządzeniu ze zaktualizowanym oprogramowaniem systemowym. Formatowanie karty pamięci spowoduje skasowanie wszystkich danych. Przed rozpoczęciem formatowania należy utworzyć kopię zapasową danych zapisanych na karcie pamięci.

    * Szczegółowe informacje na temat funkcji dostępnych podczas nagrywania filmów w formacie XAVC S zawiera instrukcja obsługi.

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego aparatu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
W przypadku wersji 2.00 lub późniejszej aktualizacja nie jest konieczna.

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się inforMacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem komputerowym Mac:
 • Mac OS X wersje 10.6-10.10

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Procesor CPU: Procesor Intel*
  * Procesory Core Solo oraz Core Duo nie są już obsługiwane.
 • Wolne miejsce na dysku: Minimum 200 MB
 • Pamięć RAM: 512MB lub więcej
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FM500H
   lub
   zasilacz sieciowy AC-PW10AM (sprzedawany oddzielnie)
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera przynajmniej 3 paski. Należy stosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW10AM (sprzedawany oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem
  Uwaga: W przypadku użycia innego kabla możliwość przeprowadzenia aktualizacji nie jest zagwarantowana.

Pobieranie

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy korzystać z całkowicie naładowanego akumulatora NP-FM500H lub zasilacza sieciowego AC-PW10AM (sprzedawanych oddzielnie).
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora ani odłączać aparatu od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać.
 • Wyjąć kartę pamięci z urządzenia przed rozpoczęciem procedury.
 • Podczas aktualizacji nie zakrywaj czujników okularu; w przeciwnym razie wyświetlacz LCD może się przełączyć do trybu wizjera. Jeśli nic się nie wyświetla na wyświetlaczu LCD, naciśnij przycisk FINDER/LCD [Wizjer / ekran LCD].
  rysunek_aparatu
 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego trwa około 10 minut, dlatego nie wolno dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia. W przypadku przejścia komputera w tryb uśpienia i przerwania aktualizacji należy przeprowadzić aktualizację w całości od początku.

Pobieranie narzędzia aktualizacyjnego

 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk Download [Pobierz] poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCA77M2V200.dmg].
 4. Zapisać plik na komputerze.

Instalacja

Instalacja rozszerzenia jądra DriverLoader

Ten krok jest wymagany wyłącznie w przypadku korzystania z komputera z systemem operacyjnym Mac OS X w wersji 10.10 lub nowszej. W takiej sytuacji przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy uruchomić aplikację przygotowawczą. Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Mac OS X w wersji 10.9 lub starszej, wówczas można pominąć ten krok i przejść bezpośrednio do kroku następnego pt. "Instalacja oprogramowania".

 1. Pobierz plik rozszerzenia DriverLoader (DL100_1411a.dmg).
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik DL100_1411a.dmg. Na razie nie podłączaj aparatu.
 3. Dwukrotnie kliknij ikonę DL100_1411a znajdującą się na pulpicie.
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę DriverLoader.
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło użytkownika z uprawnieniami administratora.
Instalacja oprogramowania
 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik [Update_ILCA77M2V200.dmg]. Nie podłączać na razie aparatu.
 3. The download of the [Update_ILCA77M2V200.dmg] file will start.
 4. Kliknąć dwukrotnie ikonę Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto wykonawcze.  Uwaga: po dwukrotnym kliknięciu ikony FirmwareUpdater [Aktualizacja oprogramowania] może się wyświetlić komunikat ostrzegawczy z informacją o konieczności potwierdzenia tożsamości.

  W takiej sytuacji kliknij przycisk OK, aby zamknąć komunikat. Następnie naciskając klawisz Control, kliknij ikonę FirmwareUpdater [Aktualizacja oprogramowania]. Wybierz w menu opcję Open [Otwórz]. Następnie po wyświetleniu się komunikatu ostrzegawczego wybierz opcję Open [Otwórz].
 6. Uruchamia się aktualizacja oprogramowania wbudowanego.


  Kliknij, aby powiększyć


 7. Włączyć aparat.
 8. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] należy wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup subpage 4 --> USB Connection [Menu --> Ustawienia --> Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa].
  W przeciwnym razie należy należy wybrać tryb Mass Storage [Pamięć masowa]. 9. Po podłączeniu aparatu do komputera przy użyciu dostarczonego kabla USB ekran LCD aparatu wyłączy się. Należy przejść do następnego kroku.
  Uwaga: Jeśli ekran LCD aparatu nie wyłączy się, należy wykonać następujące czynności:
  • Odłączyć kabel USB od aparatu, a następnie podłączyć go ponownie.
  • Jeśli w komputerze dostępne jest wolne gniazdo USB, należy podłączyć do niego kabel USB.
 10. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej]. Na ekranie komputera wyświetli się okno przedstawione poniżej:


  Kliknij, aby powiększyć


  Jednocześnie na ekranie LCD aparatu wyświetli się komunikat Follow computer instructions [Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera]. -Od tego momentu nie można wyłączać aparatu do momentu zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
 11. Kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części okna Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji.


  Kliknij, aby powiększyć


  Jeśli aktualna wersja oprogramowania wbudowanego to 2.00 lub nowsza, aktualizacja nie jest konieczna. W takim przypadku należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ], wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilanie sieciowe i włączyć aparat.
 12. Kliknąć przycisk Next [Dalej]; wyświetli się okno przedstawione poniżej.


  Kliknij, aby powiększyć


 13. Ponownie kliknąć przycisk Next (Dalej).
 14. Gdy na ekranie LCD aparatu wyświetli się komunikat Reset camera [Zresetuj aparat], należy należy nacisnąć centralną część pokrętła sterującego aparatu, aby go zresetować. - Ekran LCD wyłączy się. 15. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej].
 16. Po zresetowaniu nastąpi weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetli się okno przedstawione poniżej:


  Kliknij, aby powiększyć


 17. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu (przez około 10 minut). -W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.
 18. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się okno przedstawione poniżej: Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Kliknij, aby powiększyć


 19. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilanie sieciowe i włączyć aparat.

Potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego aparatu: wersja o numerze 2.00

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup subpage 6 --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.