Informacja o tym pliku do pobrania

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualizacjach oprogramowania Memory Stick Voice Editor z wersji 1.2. do wersji 2.03.

Przed pobraniem oprogramowania należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje instalacji*:

Programy, których dotyczy aktualizacja:

Aktualizacja oprogramowania urządzenia Memory Stick w wersji 2.03 jest dostępna dla następujących programów:

 • Oprogramowanie Memory Stick Voice Editor w wersji 1.2 dołączone do nagrywarki Memory Stick IC (ICD-MS1)

Dodane funkcje

 • W wersji 2.03 obslugiwane sa systemy Windows® XP Professional i Windows® XP Home Edition.
 • Nazwy i funkcje głównego okna programu Memory Stick Voice Editor, wersja 2:03.
 • Panel komunikatów karty Memory Stick: Wyświetlana jest karta Memory Stick, jej foldery oraz komunikaty.
 • Pasek menu: Polecenia menu są dostępne na pasku menu.
 • Pasek narzędzi: Na pasku narzędzi znajdują się przyciski powiązane z poleceniami menu, co umożliwia szybkie wykonywanie różnych zadań.
 • Panel komunikatów komputera: Wyświetlane są foldery i komunikaty zapisane na dysku twardym komputera.
 • Panel odtwarzacza: Z poziomu panelu odtwarzacza można sterować czynnościami odtwarzania - wyświetlane są informacje na temat odtwarzanych wiadomości.
 • Przyciski poczty elektronicznej i rozpoznawania głosu: Można wysłać głosową wiadomość e-mail i użyć funkcji rozpoznawania głosu. Do wysłania głosowej wiadomości e-mail można użyć następującego oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej: Microsoft Outlook Express 5.0/5.5/6.0

Więcej informacji można znaleźć w pliku pomocy online.

UWAGI:

 • Program Memory Stick Voice Editor, wersja 2.03, jest zgodny z systemem Windows® XP Professional i Home Edition.
 • Aby przeprowadzic aktualizacje w systemie Windows® XP Professional lub Windows® XP Home Edition, należy zainstalować program Memory Stick Voice Editor w wersji 1.2 z płyty CD-ROM.
 • Po zakończeniu aktualizacji program Memory Stick Voice Editor w wersji 1.0 / 1.1 / 1.2 zostanie odinstalowany.
 • Przed przystąpieniem do instalacji należy zalogować się w systemie Windows jako członek grupy Computer administrator [Administrator komputera]. Aby uzyskać nazwę użytkownika należącego do grupy Computer administrator [Administrator komputera], należy otworzyć okno User Accounts [Konta użytkowników] w obszarze Control Panel [Panel sterowania] i zapoznać się z informacjami wyświetlonymi pod nazwą użytkownika.
 • W przypadku plików MSV (ADPCM) nie można używać następujących funkcji programu Memory Stick Voice Editor, wersja 2:
 • Zmiana nazwy użytkownika
 • Dzielenie i łączenie
 • Odtwarzanie z poziomu zakładki
 • Zmiana ustawień priorytetu (można je modyfikować na karcie Memory Stick)

Instalacja

Pobieranie programu Memory Stick Voice Editor, wersja 2.03

 1. Utworzyć na dysku twardym folder na pobrany plik i nadać mu nazwę MSVE_Up.
 2. Kliknąć przycisk Download [Pobierz] po przeczytaniu poniższego oświadczenia i pobrać następujący plik do folderu utworzonego w punkcie 1: MSVE_203.exe (5299 kB)
 3. Po ukończeniu pobierania należy sprawdzić rozmiar pliku w programie Windows Explorer [Eksplorator Windows]: Kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk Start, kliknąć polecenie Explore [Eksploruj], kliknąć menu View [Widok], a następnie kliknąć pozycję Details [Szczegóły]. Przejść do pliku. W kolumnie Size [Rozmiar] sprawdzić, czy rozmiar pliku to 5299 kB. Jeżeli rozmiar pliku się zgadza, pobieranie powiodło się. Jeżeli rozmiar pliku nie wynosi 5299 kB, należy usunąć wszystkie pobrane pliki i ponownie przeprowadzić pobieranie. Zalecane jest skopiowanie plików na dyskietkę jako kopię zapasową.

Instalacja programu Memory Stick Voice Editor, wersja 2.03

UWAGA: Aby zainstalować oprogramowanie w systemie Windows XP, należy zalogować się w systemie Windows jako członek grupy Computer administrator [Administrator komputera]. Aby uzyskać nazwę użytkownika należącego do grupy Computer administrator [Administrator komputera], należy otworzyć okno User Accounts [Konta użytkowników] w obszarze Control Panel [Panel sterowania] i zapoznać się z informacjami wyświetlonymi pod nazwą użytkownika.

Po ukończeniu instalacji zaktualizować program w systemie Windows, wykonując następujące czynności:

 1. Przed przystąpieniem do instalacji zainstalować program Memory Stick Voice Editor w wersji 1.2 z płyty CD-ROM.
 2. Zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.
 3. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...].
 4. Wpisać ścieżkę katalogu, do którego pobrano aktualizację oprogramowania Memory Stick Voice Editor w wersji 2.03 (na przykład C:\MSVE_Up\MSVE_203.exe).
 5. Kliknąć przycisk OK, aby rozpocząć instalację.
 6. Po wyświetleniu komunikatu: The installation of Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03 Update has been successfully completed [Instalacja oprogramowania Memory Stick Voice Editor w wersji 2.03 ukończona pomyślnie] kliknąć przycisk Finish [Zakończ].

UWAGA: Program sprawdzi system operacyjny i automatycznie zainstaluje odpowiednią wersję.

[Sposób korzystania]

Aby móc odtwarzać wiadomości w nagrywarce Memory Stick IC (ICD-MS1), korzystając z programu Memory Stick Voice Editor w wersji 2.03, należy przeprowadzić procedurę konfiguracji opisaną poniżej. Po zaktualizowaniu konfiguracja pod kątem korzystania z nagrywarki ICD-MS1 jest przeprowadzana automatycznie. Jeżeli konfiguracja nie powiedzie się, należy wykonać czynności opisane poniżej.

UWAGA: < Należy ustawić tryb zapisywania/dodawania plików>: Wiadomości do karty Memory Stick należy dodawać jako pliki ADPCM. Ponadto wiadomości zapisane na komputerze muszą mieć również format ADPCM.

 1. W menu Toolbar [Pasek narzędzi], kliknąć polecenie Option [Opcje]. Zostanie wyświetlone okno Option [Opcje].
 2. Kliknąć kartę CODEC [Kodek]. Zostanie wyświetlone okno Setting [Ustawienia] umożliwiające ustawienie trybu dodawania/zapisywania plików.
 3. W obszarze Add to Memory Stick [Dodaj do karty Menory Stick] zaznaczyć pole wyboru obok opcji ADPCM (for ICD-MS1) [ADPCM (dla urządzenia ICD-MS1)].
 4. W obszarze Save on the PC [Zapisać na komputerze] wybrać pliki MSV (ADPCM: For ICD-MS1 [ADPCM (dla urządzenia ICD-MS1)]).
 5. Kliknąć przycisk OK.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • MSVE_203.exe

Rozmiar pliku

 • 5.3 Mb