Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • HDR-CX900E

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 3.00 dla modelu HDR-CX900E (Windows)
 • Data wydania:12/03/2015
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Poprawa pracy autofokusa w zakresie śledzenia osób
  • Obsługa funkcji Direct Copy [Kopiuj bezpośrednio] w przypadku zapisu w formacie XAVC S
  • Poprawa działania funkcji automatycznego ustawiania ostrości
   - Dokładność ustawiania ostrości na główny przedmiot
   - Funkcja śledzenia ostrości na wybranej osobie
  • Dodano czas naświetlania 1/30
  • Zmieniono szybkość zoomu podczas nagrywania filmów na taką, jak w trybie oczekiwania

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:
 • Windows® Vista* z dodatkiem SP2
 • Windows® 7 z dodatkiem SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1

  Uwagi:
  * Wersja Starter nie jest obsługiwana.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • W pełni naładowany akumulator serii NP-FV50 lub zasilacz sieciowy
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera co najmniej trzy paski (). Zalecamy użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla USB.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy używać całkowicie naładowanego akumulatora NP-FV50 lub zasilacz sieciowy.
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania kamera może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery.
 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego trwa około 15 minut, dlatego należy uważać, żeby komputer nie przełączył się w tryb uśpienia. W razie gdyby komputer przełączył się w tryb uśpienia i aktualizacja została przerwana, należy ponownie przeprowadzić cały proces aktualizacji od początku.

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_CAMHDRCX900V300.exe.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

  Użytkownicy systemu Windows 8:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane].

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego modelu HDR-CX900E do wersji 3.00.

Krok 1: Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany uprzednio plik Update_CAMHDRCX900V300.exe, aby uruchomić narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].


  Wyświetli się okno narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].

 3. Włączyć aparat

  Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] wybrać w aparacie opcje Menu - Setup [Ustawienia] - Connection [Połączenie] - USB Connection [Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa].

  W przypadku wybrania trybu innego niż Mass Storage [Pamięć masowa] wybrać opcję Mass Storage [Pamięć masowa].

 4. Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery. Podłączyć kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: Po podłączeniu aparatu do komputera ekran LCD aparatu powinien się wyłączyć. Należy przejść do następnego kroku.

  Jeśli komputer nie znajdzie kamery, na monitorze wyświetli się komunikat "Could not find the camera for this update" [Nie można znaleźć kamery przeznaczonej do aktualizacji]. W takim przypadku należy wykonać następujące czynności:
  - Odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć go ponownie.
  - Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, należy podłączyć urządzenie do innego portu. Niektóre porty USB mogą się znajdować z tyłu komputera.


  W niektórych przypadkach po podłączeniu kamery do komputera za pomocą kabla USB na monitorze może się wyświetlić monit o jego ponowne uruchomienie. W takim przypadku należy wyjąć akumulator z kamery, uruchomić ponownie komputer, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, zaczynając od punktu 2. "Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]".
 5. Sprawdzić, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera wyświetla się ikona "Safely Remove Hardware" [Bezpieczne usuwanie sprzętu] .
 6. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Następnie w oknie narzędzia wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na ekranie LCD kamery jak na rysunku 2.

  Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać kamery aż do zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

  Rysunek 1Rysunek 2

 7. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji (Rysunek 3).
 8. Po potwierdzeniu, że w polu Current Version [Bieżąca wersja] wyświetlana wersja to Ver.2.00, kliknąć przycisk Next [Dalej].
  Jeśli na ekranie wyświetli się obraz jak na rysunku 4, aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.

  Rysunek 3: Aktualizacja jest konieczna.

  Rysunek 4: Aktualizacja nie jest konieczna.

 9. Zgodnie z instrukcją na rysunku 5 należy kliknąć ikonę Safely Remove Hardware [Bezpieczne usuwanie sprzętu] na pasku zadań w prawej dolnej części ekranu komputera i przerwać połączenie USB.
  Uwaga: Nie odłączać kabla USB nawet wtedy, gdy po wykonaniu powyższej czynności połączenie USB z komputerem zostanie przerwane.
  Rysunek 5

 10. Nacisnąć przycisk OK na panelu ekranu LCD, aby zresetować aparat.

  Uwaga: Po naciśnięciu przycisku OK ekran kamery się wyłączy. Należy przejść do następnego kroku.
 11. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej] (rysunek 5).
 12. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z kamerą, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 6.
 13. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji (przez około 15 minut) wyświetla się pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.
  Rysunek 6

 14. Po zakończeniu aktualizacji aparat automatycznie się zresetuje, a przez kilka minut przed zakończeniem restartu może wyświetlać się komunikat "Recovering data. Please wait..." [Odzyskiwanie danych. Proszę czekać...]. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ], kiedy na ekranie LCD pojawi się obraz jak poniżej.

 15. Odłączyć kabel USB. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.

Krok 2: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego kamery (wersja 3.00)

 1. Przycisnąć w aparacie przyciski Menu - Setup [Ustawienia] - General Settings [Ustawienia ogólne] - Version [Wersja]. Jeśli wyświetli się napis Ver. 3.00 [Wer. 3.00], oznacza to że wersja oprogramowania wbudowanego to 3.00.