Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • HDR-AZ1

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 1.01 dla modelu HDR-AZ1 (Windows)
 • Data wydania:18/12/2014
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Dokładniejsze dzienniki GPS podczas nagrywania filmu oraz szczegółowe informacje o lokalizacji podczas rejestrowania zdjęć
  • Korekcja rozmiaru obrazu w trybie transmisji strumieniowej, gdy rozmiar filmu ustawiony jest na 1280 x 720

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:
 • Windows(r) Vista* z dodatkiem SP2
 • Windows(r) 7 z dodatkiem SP1
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1

  Uwagi:
  * Wersja Starter nie jest obsługiwana.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • W pełni naładowany akumulator serii NP-BY1
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera co najmniej trzy paski (). Zalecamy użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla USB.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy używać całkowicie naładowanego akumulatora NP-BY1.
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania kamera może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery.

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_HDRAZ1V101.exe.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

  Użytkownicy systemu Windows 8:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane].

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego modelu HDR-AZ1 do wersji 1.01.

Krok 1: Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany uprzednio plik Update_HDRAZ1V101.exe, aby uruchomić narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].


  Wyświetli się okno narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].

 3. Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery. Podłączyć kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: Na wyświetlaczu LCD kamery pojawia się komunikat USB Mode [Tryb USB].

  Jeśli komputer nie znajdzie kamery, na monitorze wyświetli się komunikat "Could not find the camera for this update" [Nie można znaleźć kamery przeznaczonej do aktualizacji]. W takim przypadku należy wykonać następujące czynności:
  - Odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć go ponownie.
  - Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, należy podłączyć urządzenie do innego portu. Niektóre porty USB mogą się znajdować z tyłu komputera.


  W niektórych przypadkach po podłączeniu kamery do komputera za pomocą kabla USB na monitorze może się wyświetlić monit o jego ponowne uruchomienie. W takim przypadku należy wyjąć akumulator z kamery, uruchomić ponownie komputer, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, zaczynając od punktu 2. "Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]".
 4. Sprawdzić, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera wyświetla się ikona "Safely Remove Hardware" [Bezpieczne usuwanie sprzętu] .
 5. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
  Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać kamery aż do zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.


 6. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji (Rysunek 3).
 7. Po potwierdzeniu, że w polu Current Version [Bieżąca wersja] wyświetlana wersja to Ver.1.00, kliknąć przycisk Next [Dalej].
  Jeśli na ekranie wyświetli się obraz jak na rysunku 4, aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.

  Rysunek 3: Aktualizacja jest konieczna.

  Rysunek 4: Aktualizacja nie jest konieczna.

 8. Zgodnie z instrukcją na rysunku 5 należy kliknąć ikonę Safely Remove Hardware [Bezpieczne usuwanie sprzętu] na pasku zadań w prawej dolnej części ekranu komputera i przerwać połączenie USB.
  Uwaga: Nie odłączać kabla USB nawet wtedy, gdy po wykonaniu powyższej czynności połączenie USB z komputerem zostanie przerwane.
  Rysunek 5

 9. Aby uruchomić, należy nacisnąć przycisk [REC] (Film/Zdjęcie)

  Uwaga: po naciśnięciu przycisku [REC] wyświetlacz kamery się wyłącza. Należy przejść do następnego kroku.
 10. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej] (rysunek 5).
 11. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z kamerą, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 6.
 12. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji (przez około 12 minut) wyświetla się pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.
  Rysunek 6

 13. Po zakończeniu aktualizacji kamera automatycznie uruchomi się ponownie. Należy upewnić się, że kamera została uruchomiona, i poczekać, aż włączy się ekran LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknąć przycisk [Finish] (Zakończ) i odłączyć kabel USB
  Rysunek 7

Krok 2: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego kamery (wersja 1.01)

 1. Uruchomić aplikację PlayMemories Mobile na urządzeniu mobilnym (smartfonie lub tablecie) i podłączyć je do kamery.
  Wskazówki dotyczące sposobu instalowania aplikacji PlayMemories Mobile i podłączania urządzenia mobilnego do kamery znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do zestawu lub w przewodniku „Podłączanie kamery do smartfona” (Android /iPhone) dla modelu HDR-AZ1
 2. Aby zobaczy informacje dotyczące wersji urządzenia, należy nacisnąć przycisk [Settings] (Ustawienia) -> [Camera information] (Informacje dotyczące kamery) w aplikacji PlayMemories Mobile