Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • HDR-AS15

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 3.00 dla modelu HDR-AS15 (Windows)
 • Data wydania:24/06/2013
 • Korzyści i udoskonalenia
  • W przypadku korzystania z inteligentnego zdalnego sterowania do trybu kopiowania/zdalnego sterowania można przejść za pomocą smartfona.
  • Zmieniono następujące opcje menu i ustawienia domyślne:
   • Usunięto opcję SEND [Wyślij]. Kamerę można podłączyć za pomocą połączenia Wi-Fi wyłącznie w trybie nagrywania.
   • Domyślne ustawienie opcji A.OFF [Automatyczne wyłączanie] zmieniono z 10sec [10 s] na 60sec [60 s].
   • Domyślne ustawienie opcji RMOTE (Zdalne sterowanie) zmieniono z OFF [Wył.] na ON [Wł.].

  Wyświetl Podręcznik użytkowania, aby się dowiedzieć, jak korzystać z nowych funkcji.

  Uwaga: Przed użyciem funkcji inteligentnego zdalnego sterowania zaktualizuj aplikację PlayMemories Mobile do najnowszej wersji (wersja 3.00 lub nowsza).

  Wersja 3.00 zawiera również wszystkie udoskonalenia i poprawki wprowadzone w poprzedniej aktualizacji (wersja 2.00).

  • Tryb nagrywania Progressive Scan (PS) (1920 × 1080/60p)
   Możliwość nagrywania szybko poruszających się obiektów za pomocą rejestrowania obrazów z dużą szybkością klatek
  • Tryb nagrywania podwodnego
   Opcja Water mode [Tryb podwodny] oferuje ustawienia balansu bieli odpowiednie do nagrywania pod wodą
  • Ustawienie sygnału dźwiękowego
   • Włączony dźwięk dla nagrywania i ustawień
   • Dźwięk nagrywania włączony, dźwięk ustawień wyłączony
   • Wyłączony dźwięk dla nagrywania i ustawień

  Wyświetl Podręcznik użytkowania, aby się dowiedzieć, jak korzystać z tych funkcji.

  Wyświetl listę licencji.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:
 • Windows® Vista* z dodatkiem SP2
 • Windows® 7 z dodatkiem SP1
 • Windows® 8
  Uwagi:
  * Wersja Starter nie jest obsługiwana.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • W pełni naładowany akumulator serii NP-BX1 lub NP-FG1
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera co najmniej 3 paski (). Zalecamy użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy używać całkowicie naładowanego akumulatora NP-BX1 lub NP-FG1.
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania kamera może przestać działać.
 • Wyjąć kartę pamięci z urządzenia przed rozpoczęciem procedury.

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. Na dole strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_CAMAS15V300.exe.
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

  Użytkownicy systemu Windows 8:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane].

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego modelu HDR-AS15 do wersji 3.00.

Krok 1: Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany uprzednio plik Update_CAMAS15V300.exe, aby uruchomić narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].


  Wyświetli się okno narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].

 3. Wyjąć kartę pamięci z urządzenia przed rozpoczęciem procedury. Podłączyć kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: Na wyświetlaczu LCD kamery pojawia się komunikat USB Mode [Tryb USB].

  Jeśli komputer nie znajdzie kamery, na monitorze wyświetli się komunikat "Could not find the camera for this update" [Nie można znaleźć kamery przeznaczonej do aktualizacji]. W takim przypadku należy wykonać następujące czynności:
  - Odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć go ponownie.
  - Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłączyć urządzenie do innych portów. Niektóre porty USB mogą znajdować się z tyłu komputera.


  W niektórych przypadkach po podłączeniu kamery do komputera za pomocą kabla USB na ekranie komputera może się wyświetlić monit o jego ponowne uruchomienie. W takim przypadku należy wyjąć akumulator z kamery, uruchomić ponownie komputer, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, zaczynając od punktu 2. "Uruchomienie narzędzia aktualizacyjnego".
 4. Sprawdzić, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera wyświetla się ikona "Safely Remove Hardware" [Bezpieczne usuwanie sprzętu] .
 5. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Następnie w oknie narzędzia wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na ekranie LCD kamery jak na rysunku 2.

  Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać kamery aż do zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

  Rysunek 1Rysunek 2

 6. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji. (Rysunek 3).
 7. Po upewnieniu się, że w polu Current Version [Bieżąca wersja] wyświetlana jest wersja 2.00 lub niższa kliknąć przycisk Next [Dalej].
  Jeśli na ekranie wyświetli się obraz jak na rysunku 4, aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.

  Rysunek 3: Aktualizacja jest konieczna.

  Rysunek 4: Aktualizacja nie jest konieczna.

 8. Zgodnie z instrukcją na rysunku 5 należy kliknąć ikonę Safely Remove Hardware [Bezpieczne usuwanie sprzętu] na pasku zadań w prawej dolnej części ekranu komputera i przerwać połączenie USB.
  Uwaga: Nie odłączać kabla USB nawet wtedy, gdy po wykonaniu powyższej czynności połączenie z komputerem zostanie przerwane.
  Rysunek 5

 9. Aby zresetować kamerę, należy nacisnąć przycisk [ENTER].

  Uwaga: Po naciśnięciu przycisku [ENTER] wyświetlacz kamery się wyłącza. Należy przejść do następnego kroku.
 10. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej] (rysunek 5).
 11. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z kamerą, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 6.
 12. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji (przez około 10 minut) wyświetla się pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.
  Rysunek 6

 13. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran jak na rysunku 7. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.
  Rysunek 7

 14. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.

Krok 2: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego kamery (wersja 3.00)

 1. Nacisnąć przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić obszar SETUP [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 2. Nacisnąć przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić opcję PLAY. Jeśli wyświetli się opcja PLAY, oznacza to że wersja oprogramowania wbudowanego to 3.00.