Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • HDR-AS100V

Informacja o tym pliku do pobrania

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem komputerowym Mac:
 • Mac OS X w wersjach 10.6-10.10

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Procesor: Intel*
  * Procesory Core Solo i Core Duo nie są już obsługiwane
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • W pełni naładowany akumulator serii NP-BX1
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera co najmniej trzy paski (). Zalecamy użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla USB.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy używać całkowicie naładowanego akumulatora NP-BX1.
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania kamera może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery.

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_HDRAS100VV200.dmg.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego modelu HDR-AS100V do wersji 2.00.

Krok 1: Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik Update_HDRAS100VV200.dmg. Nie podłączać na razie kamery.
 3. Rozpocznie się wyodrębnianie pliku Update_HDRAS100VV200.
 4. Kliknąć dwukrotnie ikonę Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto użytkownika z uprawnieniami administratora. 6. Uruchomi się narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. 7. Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery. Podłączyć kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: Na wyświetlaczu LCD kamery pojawia się komunikat USB Mode [Tryb USB].
 8. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Następnie w oknie narzędzia wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na ekranie LCD kamery jak na rysunku 2. Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać kamery aż do zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
  Rysunek 1Rysunek 2

 9. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 należy kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji (Rysunek 3).
 10. Po potwierdzeniu, że w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetlana wersja to Ver.1.00, kliknąć przycisk Next [Dalej].

  Jeśli w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetla się numer 2.00, aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.
  Rysunek 3

 11. Pojawi się ekran przedstawiony na rysunku 4.

  Rysunek 4


 12. Aby zresetować kamerę, należy nacisnąć przycisk [ENTER].


  Uwaga: Po naciśnięciu przycisku [ENTER] wyświetlacz kamery się wyłącza. Należy przejść do następnego kroku.

 13. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej] (Rysunek 4).
 14. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z kamerą, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 5.
 15. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji (przez około 10 minut) wyświetla się pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.

  Rysunek 5


 16. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran jak na rysunku 6. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.

  Rysunek 6


 17. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.

  Uwaga: Aby móc korzystać z funkcji Live Streaming [Strumień na żywo], należy pobrać dodatkowy program Network Setting Tool oraz wprowadzić odpowiednie ustawienia do urządzenia. Szczegółowe informacje zawiera temat "Streaming videos on USTREAM" pod adresem http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/download/apps/nst/mac/en.html.

Krok 2: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego kamery (wersja 2.00)

 1. Nacisnąć przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić opcję LIVE. Jeśli wyświetli się opcja LIVE, oznacza to że wersja oprogramowania wbudowanego to 2.00.