Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • FDR-AX53

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania systemowego do wersji 1.02 dla modelu FDR-AX53 (Windows)
 • Data wydania:06/09/2016
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Poprawa stabilności obrazu przy odchylaniu/przechylaniu kamery zamocowanej na statywie

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Uwagi:
  * Wersja Starter nie jest obsługiwana.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 300 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  W pełni naładowany akumulator serii NP-FV70 lub zasilacz sieciowy
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla USB.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego należy korzystać z całkowicie naładowanego akumulatora NP-FV70 lub zasilacza sieciowego.
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania kamera może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego potrwa ok. 20 minut. Z tego względu warto wyłączyć w komputerze przechodzenie w tryb uśpienia. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, rozpocznij proces aktualizacji od początku.

Jak pobrać narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego):

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_FDR-AX53V102.exe.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

  W przypadku systemu Windows 8.1 i Windows 10:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane].

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania systemowego modelu FDR-AX53 do wersji 1.02.

Krok 1: Uruchom narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego)

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany uprzednio plik [Update_FDR-AX53V102.exe], aby uruchomić narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).


  Zostanie wyświetlone okno narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).

 3. Włącz aparat

  Zgodnie z instrukcjami w oknie narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) wybierz w aparacie [Menu] - [Setup] (Konfiguracja) - [Connection] (Połączenie) - [USB Connection Setting] (Ustawienia połączenia USB) i sprawdź, czy jest włączony tryb Mass Storage (Pamięć masowa).

  Jeśli wybrano tryb inny niż [Mass Storage] (Pamięć masowa), wybierz [Mass Storage].

 4. Przed rozpoczęciem procedury wyjmij kartę pamięci z aparatu. Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
  Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).
 5. Po potwierdzeniu na wyświetlaczu LCD aparatu kliknij przycisk [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.

 6. Jeśli [Current version] (Bieżąca wersja) to [Ver.1.01] lub starsza, kliknij [Next] (Dalej).
  Jeśli w polu [Current version] (Bieżąca wersja) wyświetlane jest oznaczenie [Ver.1.02], aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish (Zakończ). Wyłącz aparat. Na chwilę wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, a następnie włącz aparat.

 7. Pojawi się poniższy ekran.


 8. Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (przez około 20 minut) widać pasek postępu.

  Uwaga: podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.
 9. Po zakończeniu aktualizacji nastąpi automatycznie ponowne uruchomienie aparatu. Należy upewnić się, że kamera została uruchomiona, i poczekać, aż włączy się ekran LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknąć przycisk [Finish] (Zakończ) i odłączyć kabel USB.

Krok 2: Sprawdź, czy aktualną wersją oprogramowania systemowego aparatu jest 1.10.

 1. W aparacie wybierz [Menu] - [Setup] (Konfiguracja) - [General Settings] (Ustawienia ogólne) - [Version] (Wersja). Jeżeli pojawi się oznaczenie Ver.1.02, oprogramowanie systemowe aparatu to 1.02.