UWAGA! Przed pobieraniem tego pliku należy zapoznać się z częścią „Wymagane pliki”.

Wymagane pobrania

O ile nie wskazano inaczej, plik wymieniony poniżej będzie działał prawidłowo pod warunkiem, że zostanie zainstalowany WCZEŚNIEJ niż Oprogramowanie systemowe w wersji 1.02 dla modelu FDR-AX53 (Mac). Jeżeli lista zawiera więcej niż jeden wymagany plik, przy instalacji należy przestrzegać kolejności pokazanej na tej stronie.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
  for FDR-AX53

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania systemowego do wersji 1.02 dla modelu FDR-AX53 (Mac)
 • Data wydania:06/09/2016
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Poprawa stabilności obrazu przy odchylaniu/przechylaniu kamery zamocowanej na statywie

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:
 • Mac OS X 10.10 – 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 10.13 - 10.15 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł „DriverLoader_1015”.

  Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 11 – 12 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł "System Software Update Helper".


Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 300 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Note:Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  W pełni naładowany akumulator serii NP-FV70 lub zasilacz sieciowy
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla USB.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego należy korzystać z całkowicie naładowanego akumulatora NP-FV70 lub zasilacza sieciowego.
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania kamera może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego potrwa ok. 20 minut. Z tego względu warto wyłączyć w komputerze przechodzenie w tryb uśpienia. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, rozpocznij proces aktualizacji od początku.

Jak pobrać narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego):

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_FDR-AX53V102.dmg.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania systemowego modelu FDR-AX53 do wersji 1.02.

Krok 1: Uruchom narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego)

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik Update_FDR-AX53V102.dmg. Nie podłączać na razie kamery.
 3. Rozpocznie się wyodrębnianie pliku Update_FDR-AX53V102.
 4. Kliknąć dwukrotnie ikonę Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto użytkownika z uprawnieniami administratora. 6. Zostanie uruchomione narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego. 7. Włączyć aparat

  Zgodnie z instrukcjami w oknie narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) wybierz w aparacie [Menu] - [Setup] (Konfiguracja) - [Connection] (Połączenie) - [USB Connection Setting] (Ustawieniapołączenia USB) i sprawdź, czy jest włączony tryb Mass Storage (Pamięć masowa).

  W przypadku wybrania trybu innego niż Mass Storage [Pamięć masowa] wybrać opcję Mass Storage [Pamięć masowa].

 8. Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery. Podłączyć kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
  Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).
 9. Po potwierdzeniu na wyświetlaczu LCD aparatu kliknij przycisk [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.

 10. Jeśli w polu [Current version] (Bieżąca wersja) wyświetlane jest oznaczenie "Ver.1.01 or earlier" (Wersja 1.01 lub starsza), kliknij [Next] (Dalej).
  Jeśli w polu [Current version] (Bieżąca wersja) wyświetlane jest oznaczenie [Ver.1.02], aktualizacjanie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk [Finish] (Zakończ). Wyłącz aparat. Na chwilę wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, a następnie włącz aparat.

 11. Pojawi się poniższy ekran.


 12. Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (przez około 20 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: podczas trwaniaprocesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.
 13. Po zakończeniu aktualizacji nastąpi automatycznie ponowne uruchomienie aparatu. Należy upewnić się, że kamera została uruchomiona, i poczekać, aż włączy się ekran LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknąć przycisk [Finish] (Zakończ) i odłączyć kabelUSB.

Krok 2: Sprawdź, czy aktualną wersją oprogramowania systemowego aparatu jest 1.10.

 1. W aparacie wybierz [Menu] - [Setup] (Konfiguracja) - [General Settings] (Ustawienia ogólne) - [Version] (Wersja). Jeżeli pojawi się oznaczenie Ver.1.02, oprogramowanie systemowe aparatu to 1.02.