Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • FDR-AX1E

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 4.00 dla modelu FDR-AX1E
 • Data wydania:14/10/2015
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Przesyłanie klipów wideo do zewnętrznych nośników USB
  • Przesyłanie klipów wideo do PlayMemories Home
  • Wyświetlanie kodów danych podczas odtwarzania klipów wideo w formacie AVCHD
  • Uwagi:
   - Ta kamera nie posiada funkcji zapisywania nagranego materiału na kartach MS i SD poprzez bezpośrednie podłączenie kamery do komputera PC lub Mac za pomocą kabla USB. Wymagane jest użycie zewnętrznego czytnika kart pamięci (akcesorium opcjonalne)
   - Do edytowania klipów wideo nagranych w formacie AVCHD można użyć bezpłatnego programu Vegas Pro 12 Edit

   Aby poznać nowe funkcje, wyświetl Instrukcję obsługi.

 • Sprawdzenie, czy kamera wymaga aktualizacji

  Należy sprawdzić wersję oprogramowania systemowego zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Jeśli jest już zainstalowana wersja 4.00 oprogramowania, aktualizacja nie będzie potrzebna.

  1. Włączyć zasilanie kamery.


   Powiększ obraz
  2. Wejść do menu, naciskając przycisk MENU.


   Powiększ obraz
  3. Wejść do opcji Version [Wersja] w menu System.


   Powiększ obraz
  4. Zostanie wyświetlona wersja oprogramowania systemowego.
   Jeśli numer wersji to 4.00, aktualizacja nie jest wymagana.


   Powiększ obraz
  5. Po sprawdzeniu wersji oprogramowania systemowego należy nacisnąć przycisk MENU, aby wyjść z menu.

Wymagania systemowe

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: 200 MB lub więcej
 • Pamięć RAM: 512 MB lub więcej
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • Zasilacz sieciowy (AC-NB12A) dostarczony wraz z kamerą.
 • Gniazdo/interfejs kart pamięci SD lub SDHC
 • Karta SDHC (klasa szybkości: od 4 do 10, pojemność od 2 do 32 GB, zastosowanie karty UHS nie jest możliwe) lub SD (FAT16, pojemność do 2 GB) sformatowana w kamerze.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy używać dostarczonego zasilacza sieciowego AC-NB12A
 • W trakcie aktualizacji nie można odłączać zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania kamera może przestać działać.

1. Pobranie narzędzia aktualizacyjnego:

 1. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności. Należy je przeczytać i zaakceptować warunki w nim zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 2. Rozpocznie się pobieranie pliku FDRAX1V400_firmware.zip.
 3. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

  Użytkownicy systemu Windows 8:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane].

2. Rozpakowanie pobranego pliku

Po zakończeniu pobierania pliku można rozpakować aktualizację oprogramowania wbudowanego modelu FDR-AX1E do wersji 4.00.

 1. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Rozpakować pobrany plik i wyodrębnić plik ".bin".

 3. Uwagi:
  • W przypadku niektórych systemów operacyjnych zainstalowanych na komputerze pobrany plik może zostać rozpakowany automatycznie.
  • W przypadku niektórych ustawień komputera rozszerzenie .bin może być niewidoczne.
  • Plik .bin jest plikiem oprogramowania systemowego kamery, więc nie trzeba go dwukrotnie klikać ani otwierać.

Po zakończeniu wyodrębniania pliku można go przenieść na kartę pamięci SD/SDHC.

3. Formatowanie karty pamięci SD/SDHC:

 • Włożyć kartę pamięci SD/SDHC do gniazda UTILITY SD kamery i włączyć zasilanie.


  Powiększ obraz
 • Za pomocą przycisku MENU wejść do MENU i wybrać opcję SD Card [Karta SD] w menu FORMAT MEDIA [Formatuj nośnik]. Nacisnąć opcję Execute [Wykonaj] i sformatować kartę pamięci.


  Powiększ obraz
 • Po zakończeniu formatowania nacisnąć przycisk MENU, aby zamknąć menu.

4. Skopiowanie pliku aktualizacji na kartę pamięci SD/SDHC:

 • Po sformatowaniu wyjąć kartę pamięci SD/SDHC z kamery i włożyć kartę do gniazda/interfejsu w komputerze.
 • Skopiować plik aktualizacji oprogramowania systemowego ".bin" do folderu głównego karty pamięci SD/SDHC.

Instalacja

1. Wykonanie aktualizacji oprogramowania wbudowanego

Uwagi:
 • Jeśli karty pamięci SD/SDHC nie sformatowano prawidłowo, aktualizacja może się nie uruchomić
 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego należy używać zasilacza sieciowego (AC-NB12A). Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania systemowego zostanie odłączone zasilanie, kamera może przestać działać prawidłowo. Należy się upewnić, że przewód zasilacza sieciowego się nie odłączy.
 • Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania systemowego zostanie wyjęta karta pamięci, kamera może przestać działać prawidłowo. Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego nie należy wyjmować karty pamięci.
 1. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Włożyć kartę pamięci SD/SDHC do gniazda UTILITY SD kamery i włączyć zasilanie.
 3. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie wybrać opcję System i Version Up [Aktualizacja wersji].


  Powiększ obraz
 4. Wybrać opcję Execute [Wykonaj]. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Please use the AC adapter Upgrade Version?" [Podłącz zasilacz sieciowy. Zaktualizować wersję?].
 5. Wybrać opcję Execute [Wykonaj]. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Version Upgrade Vx.xx - V4.00" [Aktualizacja z wersji x.xx do wersji 4.00].


  Powiększ obraz

  Jeśli oprogramowanie systemowe nie zostanie znalezione, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Version Upgrade No File" [Brak pliku aktualizacji wersji]. Możliwe przyczyny podano poniżej.
  • Pliku aktualizacji oprogramowania systemowego nie zapisano w folderze głównym karty pamięci SD/SDHC.
  • Zapisano plik aktualizacji oprogramowania systemowego dla innego modelu kamery.
  • Rozkodowanie danych aktualizacji oprogramowania systemowego nie powiodło się

  Należy przejść z powrotem do procedury "Formatowanie karty pamięci SD/SDHC" i spróbować ponownie.

 6. Wybrać opcję Execute [Wykonaj]. Rozpocznie się aktualizacja.

  Aktualizacja będzie przebiegać w dwóch fazach: faza 1 (3 min) i faza 2 (9 min).

  Po rozpoczęciu aktualizacji zacznie migać kontrolka zapisu, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Version Upgrade Elapsed Time XX:YY:ZZ Executing... XX%" [Aktualizacja wersji. Upłynęło czasu XX:YY:ZZ. Postęp: XX%]. (XX:YY:ZZ: oznacza czas, XX%: oznacza procent zaawansowania procedury)


  Powiększ obraz

  Ostrzeżenie:pomiędzy 1 i 2 fazą aktualizacji kamera uruchomi się ponownie, a komunikat przestanie być wyświetlany na ekranie.
  Mimo że komunikat przestanie być wyświetlany, aktualizacja będzie nadal trwać. Nie należy wyłączać zasilania.

 7. Po zakończeniu aktualizacji kontrolka zapisu przestanie migać, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Version Upgrade OK Turn Power Off" [Aktualizacja wersji powiodła się. Wyłącz zasilanie].

 8. Uwagi:
  • Jeśli podczas aktualizacji wystąpi błąd, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off" [Aktualizacja wersji nie powiodła się. Odczyt niemożliwy. Wyłącz zasilanie]. Uruchomić ponownie kamerę i powtórzyć całą procedurę od początku.
  • Jeśli aktualizacja się nie powiedzie, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Version Upgrade Error!!" [Błąd aktualizacji wersji!]. Przeprowadzić całą procedurę od początku. Jeśli błąd będzie występować ponownie, kamera może wymagać naprawy. Należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy Sony.

 9. Wyłączyć kamerę, odłączyć zasilacz sieciowy, podłączyć z powrotem zasilacz sieciowy i włączyć z powrotem kamerę.

2. Potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego kamery (wersja 4.00)

 1. Włączyć zasilanie kamery.
 2. Wejść do menu, naciskając przycisk MENU.
 3. Wejść do opcji Version [Wersja] w menu System.
 4. Zostanie wyświetlona wersja oprogramowania systemowego.
  Jeśli wyświetlane jest V4.00 [Wersja 4.00], aktualizacja oprogramowania wbudowanego powiodła się.


  Powiększ obraz

  Jeśli numer wersji nie świadczy o pomyślnie przeprowadzonej aktualizacji, należy sprawdzić sposób jej wykonywania i powtórzyć procedurę aktualizacji wersji.