Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • FDR-AX100E

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Aktualizacja oprogramowania systemowego do wersji 3.10 dla modelu FDR-AX100E (Windows)
 • Data wydania:26/04/2016
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Aparat może odtąd nagrywać pliki w formacie XAVC S kompatybilnym z kartami SDHC i SDXC

   * Podczas nagrywania filmów w formacie XAVC S wymagane jest użycie karty SD o klasie prędkości 10 lub UHS o klasie prędkości U1 lub wyższej. (Podczas nagrywania filmu z prędkością 100 MB/s lub wyższą wymagane jest UHS o klasie prędkości U3).
   *Jeśli przez dłuższy czas do nagrywania filmów w formacie XAVC S używana jest karta pamięci SDHC, nagrane filmy zostaną podzielone na pliki wielkości 4 GB. Podzielone pliki można połączyć w jeden plik za pomocą PlayMemories Home

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja oprogramowania systemowego jest kompatybilna z najczęściej używanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 z dodatkiem SP1
 • Windows® Vista* z dodatkiem SP2

  Uwagi:
  * Wersja Starter nie jest obsługiwana.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza wersja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga:Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • W pełni naładowany akumulator NP-FV70 lub zasilacz sieciowy AC-L200
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera co najmniej trzy paski (). Zalecamy użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla USB.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego należy korzystać z całkowicie naładowanego akumulatora NP-FV70 lub zasilacza sieciowego AC-L200.
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora ani odłączać aparatu od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego może zająć około 15 minut. Zalecamy podjąć odpowiednie działania, aby komputer nie przeszedł w tryb uśpienia ani hibernacji. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia lub hibernacji (aktualizacja zostanie przerwana), należy uruchomić ponownie proces aktualizacji od początku.

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_FDRAX100V310.exe.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

  W przypadku systemu Windows 8.1 i Windows 10:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane].

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania systemowego modelu FDR-AX100E do wersji 3.10.

Krok 1: Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany uprzednio plik Update_FDRAX100V310.exe, aby uruchomić narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].


  Wyświetli się okno narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].

 3. Włączyć aparat

  Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] wybrać w aparacie opcje Menu - Setup [Ustawienia] - Connection [Połączenie] - USB Connection [Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa].

  W przypadku wybrania trybu innego niż Mass Storage [Pamięć masowa] wybrać opcję Mass Storage [Pamięć masowa].

 4. Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery. Podłączyć kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: Po podłączeniu aparatu do komputera ekran LCD aparatu powinien się wyłączyć. Należy przejść do następnego kroku.

  Jeśli komputer nie znajdzie kamery, na monitorze wyświetli się komunikat "Could not find the camera for this update" [Nie można znaleźć kamery przeznaczonej do aktualizacji]. W takim przypadku należy wykonać następujące czynności:
  - Odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć go ponownie.
  - Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, należy podłączyć urządzenie do innego portu. Niektóre porty USB mogą się znajdować z tyłu komputera.


 5. Sprawdzić, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera wyświetla się ikona "Safely Remove Hardware" [Bezpieczne usuwanie sprzętu] .
 6. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Poniższy obraz zostanie wyświetlony w oknie narzędzia Firmware Updater. Wykonaj instrukcje dotyczące komputera pojawiające się na ekranie LCD aparatu.

  Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać aparatu do momentu zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania systemowego.

  komputeraparat

 7. Po sprawdzeniu powyższego kliknij [Next] (Dalej). W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji.
 8. Po sprawdzeniu, że Bieżąca wersja to Ver.3.00 lub wcześniejsza, kliknij [Next] (Dalej).

  Aktualizacja jest konieczna.

  Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.
  Aktualizacja nie jest konieczna.

 9. Kliknij ikonę „Bezpieczne usuwanie sprzętu” na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera, aby zakończyć połączenie USB.
  Uwaga: Nie odłączać kabla USB nawet wtedy, gdy po wykonaniu powyższej czynności połączenie USB z komputerem zostanie przerwane.

 10. Nacisnąć przycisk OK na panelu ekranu LCD, aby zresetować aparat.

  Uwaga: Po naciśnięciu przycisku OK ekran kamery się wyłączy. Należy przejść do następnego kroku.
 11. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej].
 12. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetlany jest poniższy ekran.
 13. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji (przez około 15 minut) wyświetla się pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.

 14. Po zakończeniu aktualizacji aparat automatycznie się zresetuje, a przez kilka minut przed zakończeniem restartu może wyświetlać się komunikat "Recovering data. Please wait..." [Odzyskiwanie danych. Proszę czekać...]. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ], kiedy na ekranie LCD pojawi się obraz jak poniżej.

 15. Odłączyć kabel USB.

Krok 2: Sprawdzić, czy aktualna wersja oprogramowania systemowego aparatu to Ver.3.10.

 1. Przycisnąć w aparacie przyciski Menu - Setup [Ustawienia] - General Settings [Ustawienia ogólne] - Version [Wersja]. Jeśli zostanie wyświetlone Ver.3.10, oznacza to, że wersją oprogramowania systemowego jest Ver.3.10.