Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • FDR-AX100E

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Aktualizacja oprogramowania systemowego do wersji 3.10 dla modelu FDR-AX100E (Mac)
 • Data wydania:26/04/2016
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Aparat może odtąd nagrywać pliki w formacie XAVC S kompatybilnym z kartami SDHC i SDXC

   * Podczas nagrywania filmów w formacie XAVC S wymagane jest użycie karty SD o klasie prędkości 10 lub UHS o klasie prędkości U1 lub wyższej. (Podczas nagrywania filmu z prędkością 100 MB/s lub wyższą wymagane jest UHS o klasie prędkości U3).
   *Jeśli przez dłuższy czas do nagrywania filmów w formacie XAVC S używana jest karta pamięci SDHC, nagrane filmy zostaną podzielone na pliki wielkości 4 GB. Podzielone pliki można połączyć w jeden plik za pomocą PlayMemories Home.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującymi wersjami systemu Mac:
 • Mac OS X w wersjach 10.9-10.11

Sprzęt komputerowy

Najnowsza wersja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Procesor: Intel*
  * Procesory Core Solo i Core Duo nie są już obsługiwane
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga:Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • W pełni naładowany akumulator NP-FV70 lub zasilacz sieciowy AC-L200
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera co najmniej trzy paski (). Zalecamy użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla USB.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego należy korzystać z całkowicie naładowanego akumulatora NP-FV70 lub zasilacza sieciowego AC-L200.
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora ani odłączać aparatu od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego może zająć około 15 minut. Zalecamy podjąć odpowiednie działania, aby komputer nie przeszedł w tryb uśpienia ani hibernacji. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia lub hibernacji (aktualizacja zostanie przerwana), należy uruchomić ponownie proces aktualizacji od początku.

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_FDRAX100V310.dmg.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania systemowego modelu FDR-AX100E do wersji 3.10.

Krok 1: Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik Update_FDRAX100V310.dmg. Nie podłączać na razie kamery.
 3. Rozpocznie się wyodrębnianie pliku Update_FDRAX100V310.
 4. Kliknąć dwukrotnie ikonę Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto użytkownika z uprawnieniami administratora. 6. Uruchomi się narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. 7. Włączyć aparat

  Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] wybrać w aparacie opcje Menu - Setup [Ustawienia] - Connection [Połączenie] - USB Connection [Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa].

  W przypadku wybrania trybu innego niż Mass Storage [Pamięć masowa] wybrać opcję Mass Storage [Pamięć masowa].

 8. Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery. Podłączyć kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: Po podłączeniu aparatu do komputera ekran LCD aparatu powinien się wyłączyć. Należy przejść do następnego kroku.

  Jeżeli ekran LCD aparatu nie wyłącza się, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
  • Jeżeli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu.
 9. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Poniższy obraz zostanie wyświetlony w oknie narzędzia Firmware Updater. Wykonaj instrukcje dotyczące komputera pojawiające się na ekranie LCD aparatu.Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać aparatu do momentu zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania systemowego.
  komputeraparat

 10. Po sprawdzeniu powyższego kliknij Next (Dalej). W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji.
 11. Po potwierdzeniu, że w polu Current Version [Bieżąca wersja] wyświetlana wersja to Wer. ≤ 3.00, kliknąć przycisk Next [Dalej].

  Jeśli w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetla się numer 3.10, aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.
 12. Pojawi się następujący ekran. 13. Nacisnąć przycisk OK na panelu ekranu LCD, aby zresetować aparat.


  Uwaga: Po naciśnięciu przycisku OK ekran kamery się wyłączy. Należy przejść do następnego kroku.

 14. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej].
 15. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetlany jest poniższy ekran.
 16. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji (przez około 15 minut) wyświetla się pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB. 17. Po zakończeniu aktualizacji aparat automatycznie się zresetuje, a przez kilka minut przed zakończeniem restartu może wyświetlać się komunikat "Recovering data. Please wait..." [Odzyskiwanie danych. Proszę czekać...]. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ], kiedy na ekranie LCD pojawi się obraz jak poniżej.

 18. Odłączyć kabel USB.

Krok 2: Sprawdzić, czy aktualna wersja oprogramowania systemowego aparatu to Ver.3.10.

 1. W aparacie wybierz [Menu] - [Setup] (Konfiguracja) - [General Settings] (Ustawienia ogólne) - [Version] (Wersja). Jeśli zostanie wyświetlone Ver.3.10, oznacza to, że wersją oprogramowania systemowego jest Ver.3.10.