Informacja o tym pliku do pobrania

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie produktami firmy Sony

Firma Sony stale dba o jakość oraz zadowolenie klientów i dlatego oferuje aktualizację oprogramowania sprzętowego do aparatu DSLR-A700. Sposób pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania sprzętowego można znaleźć w sekcji tego dokumentu zatytułowanej "Pobieranie i instalacja".

Ważne:

Jeśli nie można dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego, należy skontaktować się z firmą Sony. Po zaktualizowaniu oprogramowania aparatu należy sformatować nośnik danych lub usunąć z niego plik aktualizacji (DSCA700.app).

Ulepszenia i rozwiązane problemy
 • Dodanie możliwoœci wyboru ustawienia dla funkcji automatycznego bracketingu naœwietlania (w trybie fotografowania pojedynczego i cišgłego) na 3 zdjęcia co 2 EV.
 • Dodanie możliwoœci wyłšczenia funkcji High ISO NR (Redukcja szumów przy wysokim ISO).
 • Ulepszenie jakoœci obrazów przy ustawieniach wysokiej czułoœci ISO.
 • Ulepszenie efektywnoœci funkcji automatycznego balansu bieli oraz systemu optymalizacji zakresu dynamicznego D-Range.
 • Ulepszenie niezawodnoœci komunikacji pomiędzy korpusem a uchwytem pionowym.
Modele, których dotyczy informacja
 • DSLR-A700/A700P/A700K/A700Z/A700H
Wersje oprogramowania sprzętowego, których dotyczš informacje
 • Ver.1, Ver.2, Ver.3
Jak określić wersję oprogramowania sprzętowego
 1. Przesuń przełącznik POWER do pozycji ON (Włączony).
 2. Naciśnij przycisk MENU.
 3. Przy wyświetlonym menu naciśnij przycisk DISP (Wyświetl).
 4. Wersja oprogramowania sprzętowego zostanie wyświetlona w oknie na ekranie LCD.
 5. Naciśnij środek selektora uniwersalnego, aby zamknąć okno.

Uwaga: jeśli oprogramowanie sprzętowe jest już w wersji 4, aktualizacja tego oprogramowania nie jest wymagana.

Wymagania dotyczące komputera i sprzętu
 1. Komputer musi spełniać następujące wymagania:

  • Jeden z poniższych systemów operacyjnych:

   1. Windows® 8
   2. Windows® 7
   3. Windows® Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise (*)


   4. (*) Wersje 64-bitowe ani wersja Starter nie są obsługiwane.
  • Port USB.
  • Gniazdo karty zgodne z nośnikiem danych, który zostanie użyty.
  • Co najmniej 5 MB wolnego miejsca na dysku twardym.
  • Co najmniej 32 MB pamięci RAM.

 2. Źródło zasilania

  Podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy korzystać z w pełni naładowanego akumulatora NP-FM500H lub zasilacza/ładowarki AV-VQ900AM.
 3. Nośnik danych

  Wymagany jest jeden z następujących nośników danych:

  • Karta Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* o pojemności co najmniej 16 MB
   * W sekcji tej używany będzie termin "Memory Stick Duo".
  • Karta CF (Compact Flash) o pojemności co najmniej 16 MB
  • Nośnik Microdrive

   Uwaga: nośnik danych MUSI być sformatowany za pomocą aparatu. Przed rozpoczęciem formatowania należy wykonać kopię zapasową danych, ponieważ podczas formatowania zostaną usunięte wszystkie dane (łącznie z obrazami chronionymi) i nie będzie można ich przywrócić.

 4. Przewód USB

  Należy używać oryginalnego przewodu USB dostarczonego z aparatem. W przypadku korzystania z przewodu USB innego niż oryginalny nie można zagwarantować pomyślnej aktualizacji.

  Uwaga: przewód USB jest wymagany tylko w przypadku używania komputera bez gniazda karty zgodnego z nośnikiem danych.

 • Krok 1 - Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego na komputer.
  • Upewnij się, że nie są uruchomione żadne programy poza przeglądarką internetową.
  • Na dole strony musisz zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Po przeczytaniu umowy kliknij przycisk "Accept" (Akceptuję) aby rozpocząć pobieranie. Zostanie wyświetlone okno.
  • Kliknij łącze "Download it" ("Pobierz") odpowiadające systemowi operacyjnemu.
  • Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
 • Krok 2 - Wyodrębnij pobrany plik.Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby wyodrębnić dane. W zależności od systemu operacyjnego plik może zostać wyodrębniony automatycznie po pobraniu.

  Zostanie utworzony następujący plik: DSCA700.app [rozmiar pliku: 4 719 092 bajtów]*
  (*)W zależności od ustawień systemu operacyjnego rozszerzenie pliku może nie być widoczne.
 • Krok 3 - Skopiuj plik aktualizacji na nośnik danych (karta Memory Stick Duo/karta CF/nośnik Microdrive).
  • Przygotuj noœnik danych (kartę Memory Stick Duo/CF lub noœnik Microdrive) do użycia w celu aktualizacji, a następnie sformatuj go, używajšc aparatu.
   Uwagi:
   • Jeœli noœnik nie jest sformatowany, aktualizacja nie rozpocznie się.
   • Uwaga: w wyniku formatowania zostanš usunięte wszelkie dane, włšcznie z chronionymi obrazami — nie będzie możliwe ich przywrócenie.
   Formatowanie noœnika danych:
   1. Przesuń przełšcznik POWER do pozycji ON (Włšczony).
   2. Naciœnij przycisk MENU, a następnie sprawdŸ, czy opcja "Memory card" ("Karta pamięci") na 2. stronie ustawień ma wartoœć odpowiadajšcš noœnikowi używanemu do aktualizacji (karta Memory Stick Duo / CF lub noœnik Microdrive).

   3. Wybierz opcję "Format" ("Formatuj") na pierwszej stronie menu odtwarzania za pomocš selektora uniwersalnego, a następnie naciœnij jego przycisk œrodkowy,

   4. Zostanie wyœwietlone okno potwierdzenia. Wybierz opcję [OK] za pomocš selektora uniwersalnego, a następnie naciœnij jego przycisk œrodkowy.
   5. Po zakończeniu formatowania naciœnij przycisk MENU, aby wyłšczyć menu.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo karty zgodne z kartą Memory Stick Duo, kartą CF lub nośnikiem Microdrive:
   • Włóż sformatowany za pomocą aparatu nośnik danych do gniazda karty w komputerze.
   • Skopiuj plik aktualizacji (DSCA700.app) do katalogu głównego nośnika danych.
   • Uwaga: nośnik danych MUSI być najpierw sformatowany za pomocą aparatu. Przed rozpoczęciem formatowania należy wykonać kopię zapasową danych, ponieważ podczas formatowania zostaną usunięte wszystkie dane (łącznie z obrazami chronionymi) i nie będzie można ich przywrócić.
   • Jeśli komputer nie jest wyposażony w gniazdo karty zgodne z kartą Memory Stick Duo, kartą CF lub nośnikiem Microdrive:
    • Włóż sformatowany nośnik danych do aparatu (upewnij się, że nośnik danych został sformatowany za pomocą aparatu, a nie komputera).
    • Włóż do aparatu w pełni naładowany akumulator (NP-FM500H) lub podłącz zasilacz do aparatu.
    • Przesuń przełącznik POWER do pozycji On (Włączony).
    • Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu nagrywania.
    • Wybierz stronę 2 menu ustawień za pomocą selektora uniwersalnego i sprawdź, czy dla pozycji "USB connection" ("Połączenie USB") ustawiona jest opcja "Mass Storage" ("Pamięć masowa").

    • Jeśli nie, zmień ustawienie na "Mass Storage" w następujący sposób:
     • Wybierz pozycję "USB connection" za pomocą selektora uniwersalnego.
     • Naciśnij środek selektora uniwersalnego.
     • Wybierz opcję "Mass Storage" za pomocą selektora uniwersalnego, a następnie naciśnij środek selektora.
    • Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć menu.
    • Podłącz aparat do komputera za pomocą przewodu USB dostarczonego z aparatem.
    • Skopiuj plik aktualizacji DSCA700.app do folderu głównego nośnika danych włożonego do aparatu.
    • Po ukończeniu kopiowania pliku odłącz przewód USB.
 • Krok 4 - Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe aparatu.Ważne: podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy korzystać z w pełni naładowanego akumulatora NP-FM500H lub zasilacza/ładowarki AC-VQ900AM (sprzedawane oddzielnie).
  W trakcie procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie należy wyjmować akumulatora ani zasilacza, ponieważ w przeciwnym razie aparat może zostać trwale uszkodzony.
  1. Przesuń przełącznik POWER do pozycji ON (Włączony), wybierz typ karty pamięci, która zostanie użyta do aktualizacji (karta Memory Stick Duo/karta CF/nośnik Microdrive), a następnie przesuń przełącznik POWER do pozycji OFF (Wyłączony).
  2. Włóż do aparatu nośnik danych zawierający plik aktualizacji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, jednocześnie przesuwając przełącznik POWER do pozycji ON (Włączony).

  3. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.

  4. Jeœli na ekranie LCD nie wyœwietli się okno z potwierdzeniem:

   • Jeœli noœnik nie jest sformatowany, aktualizacja nie rozpocznie się.
   • SprawdŸ, czy plik aktualizacji (DSCA700.APP) znajduje się w folderze głównym noœnika danych.
  5. Za pomocą selektora uniwersalnego podświetl przycisk "OK", a następnie naciśnij środek selektora w celu potwierdzenia. Jeśli wybrany zostanie przycisk "Nie", operacja zostanie anulowana.
  6. Rozpocznie się proces aktualizacji.

  7. Po zakończeniu procesu aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat informujący, że aktualizacja została ukończona i że aparat uruchomi się ponownie w sposób automatyczny za około 10 sekund.

  8. Po ponownym uruchomieniu aparatu przesuń przełącznik POWER do pozycji OFF (Wyłączony) i wyjmij nośnik danych.
 • Krok 5 - Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego.
  • Przesuń przełącznik POWER do pozycji On (Włączony).
  • Naciśnij przycisk MENU. MENU zostanie wyświetlone na ekranie LCD.
  • Naciśnij przycisk DISP (Wyświetl).
  • Na ekranie LCD zostanie wyświetlone okno z informacją o wersji oprogramowania sprzętowego. Sprawdź, czy wyświetlana wersja to "Ver.4" (wersja 3).

  • Naciśnij środek selektora uniwersalnego, aby zamknąć ekran z numerem wersji.
  • Ważne: Jeśli nie można dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego, należy skontaktować się z firmą Sony. Po zaktualizowaniu oprogramowania aparatu należy sformatować nośnik danych lub usunąć z niego plik aktualizacji (DSCA700.app).