Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • DSC-QX100

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 3.00 dla modelu DSC-QX100 (Mac)
 • Data wydania:14/04/2014
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Została dodana funkcja Half-Press [Wciśnięcie do połowy] przycisku migawki*
  • Została usprawniona funkcja NFC One-touch connection [Połączenie jednym dotknięciem (NFC)]*
  • * Wymagana aplikacja PlayMemories Mobile w wersji 4.2 lub nowszej.
  • Dodano ustawienie ISO.
  • Zmieniono rozdzielczość nagrywania filmów MP4 z 1440 x 1080 (30p) na 1920 x 1080 (30p).

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem komputerowym Mac:
 • Mac OS X w wersjach 10.5-10.10

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Procesor: Intel*
  * Procesory Core Solo i Core Duo nie są już obsługiwane
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • W pełni naładowany akumulator serii NP-BN
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera co najmniej trzy paski (). Zalecamy użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla USB.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy używać całkowicie naładowanego akumulatora NP-BN
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania kamera może przestać działać
 • Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_DSCQX100V300.dmg.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego modelu DSC-QX100 do wersji 3.00.

Krok 1: Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik Update_DSCQX100V300.dmg. Nie podłączać na razie kamery.
 3. Rozpocznie się wyodrębnianie pliku Update_DSCQX100V300.
 4. Kliknąć dwukrotnie ikonę Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto użytkownika z uprawnieniami administratora. 6. Uruchomi się narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. 7. Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery. Podłączyć kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
 8. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Następnie w oknie narzędzia wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na ekranie LCD kamery jak na rysunku 2. Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać kamery aż do zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
  Rysunek 1Rysunek 2

 9. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 należy kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji (Rysunek 3).
 10. Po potwierdzeniu, że w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetlana wersja to ma numer mniejszy, niż 3.00, kliknąć przycisk Next [Dalej].

  Jeśli w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetla się numer 3.00, aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.
  Rysunek 3

 11. Pojawi się ekran przedstawiony na rysunku 4.

  Rysunek 4


 12. Aby zresetować kamerę, należy nacisnąć przycisk [Shutter].
 13. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej] (Rysunek 4).
 14. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z kamerą, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 5.
 15. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji (przez około 10 minut) wyświetla się pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.

  Rysunek 5


 16. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran jak na rysunku 6. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.

  Rysunek 6


 17. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.

Krok 2: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego kamery (wersja 3.00)

 1. Można połączyć smartfon lub tablet z aparatem, korzystając z aplikacji PlayMemories Mobile (wersja 4.2 lub nowsza).
 2. Aby ustawić ostrość, należy wcisnąć przycisk Shutter [Migawka] do połowy. Jeśli zielony znak (pokazany poniżej) jest widoczny, oznacza to że oprogramowanie wbudowane jest w wersji 3.00.