Modele, których dotyczy informacja

 • Kamera cyfrowa DSC-HX5V z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 01.

  Jeśli numer seryjny oprogramowania wbudowanego zawiera się w podanym zakresie numerów, proszę przeprowadzić jego aktualizację:

  1450001~1488430
  7452701~7525448

Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (27.08.2010):

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie produktami firmy Sony.

Firma Sony stale dba o jakość oraz zadowolenie klientów i dlatego oferuje aktualizację oprogramowania sprzętowego do aparatu cyfrowego DSC-HX5V. Sposób pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania sprzętowego można znaleźć w sekcji tego dokumentu zatytułowanej "Pobieranie i instalacja".

Ważne:

W przypadku wystąpienia problemów podczas aktualizacji oprogramowania należy skontaktować się z firmą SonySprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania aparatu

Jeśli numer seryjny oprogramowania sprzętowego zawiera się w podanym zakresie numerów, proszę przeprowadzić jego aktualizację:

 • 1450001~1488430
 • 7452701~7525448


Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego aparatu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
W przypadku wersji 02 lub późniejszej aktualizacja nie jest konieczna.

 1. Należy upewnić się, że aparat jest wyłączony.
 2. Nacisnąć przycisk Play Back [Odtwarzanie] znajdujący się na aparacie, przesuwając jednocześnie przycisk powiększenia na pozycję T.
 3. Nacisnąć przycisk Menu znajdujący się na aparacie.
 4. Wybrać opcję Setup [Ustawienia]
 5. Wyświetlić listę Main Setting [Ustawienia główne]. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Ulepszenia

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego rozwiązuje problem z ustawieniami zegara w aparacie cyfrowym DSC-HX5V objawiający tym, że w momencie odbierania danych wysyłanych przez GPS, ustawienia te zostają zresetowane.

Wymagania systemowe

 • Sprzęt komputerowy
  • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 200 MB
  • Pamięć RAM: 512 MB lub więcej
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator serii NP-BG1 lub NP-FG1
   lub
   Zasilacz sieciowy AC LS5A (sprzedawany oddzielnie) oraz przewód VMC-MD2 (sprzedawany oddzielnie).

   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera przynajmniej 3 paski. Należy stosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-LS5A (sprzedawany oddzielnie) lub przewód VMC-MD2 (sprzedawany oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem (w przypadku stosowania akumulatora).

Instalacja

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy stosować w pełni naładowany akumulator NP-BG1 lub NP-FG1, lub zasilacz sieciowy AC-LS5A (sprzedawany oddzielnie).
 • W czasie trwania aktualizacji nie można wyjmować akumulatora ani odłączać aparatu od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać.

Krok 1: pobranie pliku aktualizacji oprogramowania wbudowanego

 1. Upewnić się, że użytkownik jest zalogowany do komputera jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk Accept [Akceptuję] poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku aktualizacji [DSCHX5V2.exe] o wielkości 27,4 MB (28 792 192 bajtów).
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 2: aktualizacja oprogramowania wbudowanego aparatu

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknąć pobrany plik [DSCHX5V2.exe] i rozpocząć procedurę aktualizacji.


  Wyświetli się okno Firmware Upgrader [Aktualizacja oprogramowania].

 3. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Upgrader [Aktualizacja oprogramowania] należy wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> USB Connection [Menu --> Ustawienia --> Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa].
  Jeżeli nie, należy wybrać tryb Mass Storage [Pamięć masowa]. 4. Podłączyć aparat do komputera za pomocą przewodu USB.
  Uwaga: Ekran LCD aparatu podłączonego do komputera jest wyłączony. Należy przejść do następnego kroku.
 5. Sprawdzić, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera wyświetla się ikona „Safely Remove Hardware” [Bezpieczne usuwanie sprzętu].
 6. Jeżeli tak, kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Upgrader [Aktualizacja oprogramowania]. Następnie w tym oknie wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na ekranie LCD aparatu - jak na rysunku 2.
  Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać aparatu, aż do zakończenia procedury aktualizacji.

  Rysunek 1


  Rysunek 2


 7. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 należy kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji (rysunek 3).
 8. Po wyświetleniu się ekranu jak na rysunku 3 należy kliknąć przycisk Next [Dalej].

  Jeśli na ekranie wyświetli się obraz jak na rysunku 4, aktualizacja nie jest konieczna. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilanie sieciowe i włączyć aparat.

  Rysunek 3


  Rysunek 4


 9. Zgodnie z instrukcją na rysunku 5 należy kliknąć ikonę „Safely Remove Hardware” [Bezpieczne usuwanie sprzętu] na pasku zadań w prawej dolnej części ekranu komputera i przerwać połączenie USB.
  Uwaga: Nie odłączać kabla USB nawet wtedy, gdy po wykonaniu powyższej czynności połączenie z komputerem zostało przerwane.

  Rysunek 5


 10. Aby zresetować aparat, należy nacisnąć centralną część pokrętła sterującego.


  Uwaga: Po jego naciśnięciu ekran aparatu się wyłącza. Należy przejść do następnego kroku.

 11. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 6.
 12. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu (przez około 4 minuty).
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.

  Rysunek 6


 13. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran jak na rysunku 7. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.

  Rysunek 7


 14. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilanie sieciowe i włączyć aparat.

Krok 3: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego aparatu - wersja o numerze 02

 1. Należy upewnić się, że aparat jest wyłączony.
 2. Nacisnąć przycisk Play Back [Odtwarzanie] znajdujący się na aparacie, przesuwając jednocześnie przycisk powiększenia na pozycję T.
 3. Nacisnąć przycisk Menu znajdujący się na aparacie.
 4. Wybrać opcję Setup [Ustawienia].
 5. Wyświetlić listę Main Settings [Ustawienia główne]. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • DSCHX5V2.exe

Rozmiar pliku

 • -