Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • DSC-HX400/400V

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 2.10 dla modelu DSC-HX400/400V (Mac)
 • Data wydania:30/10/2014
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Zoptymalizowano czas uruchamiania podczas korzystania z funkcji inteligentnego zdalnego sterowania

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem komputerowym Mac:
 • Mac OS X w wersjach 10.6-10.10

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Procesor: Intel*
  * Procesory Core Solo i Core Duo nie są już obsługiwane
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • W pełni naładowany akumulator serii NP-BX1
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera co najmniej trzy paski (). Zalecamy użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla USB.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy używać całkowicie naładowanego akumulatora NP-BX1
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania kamera może przestać działać
 • Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery
 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego trwa około 15 minut, dlatego należy uważać, żeby komputer nie przełączył się w tryb uśpienia. W razie gdyby komputer przełączył się w tryb uśpienia i aktualizacja została przerwana, należy ponownie przeprowadzić cały proces aktualizacji od początku.

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_DSCHX400VV210.dmg.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego modelu DSC-HX400/HX400V do wersji 2.10.

Krok 1: Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik Update_DSCHX400VV210.dmg. Nie podłączać na razie kamery.
 3. Rozpocznie się wyodrębnianie pliku Update_DSCHX400VV210.
 4. Kliknąć dwukrotnie ikonę Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto użytkownika z uprawnieniami administratora. 6. Uruchomi się narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. 7. Włączyć aparat i zgodnie z instrukcją programu Firmware Updater wybrać w aparacie opcje Menu -> Setup [Ustawienia] (podstrona 3) -> USB Connection [Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa]. W przypadku wybrania trybu innego niż Mass Storage [Pamięć masowa] wybrać opcję Mass Storage [Pamięć masowa].

 8. Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery. Podłączyć kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
 9. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Następnie w oknie narzędzia wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na ekranie LCD kamery jak na rysunku 2. Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać kamery aż do zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
  Rysunek 1Rysunek 2

 10. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 należy kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji (Rysunek 3).
 11. Po potwierdzeniu, że w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetlana wersja to ma numer mniejszy, niż 2.10, kliknąć przycisk Next [Dalej].

  Jeśli w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetla się numer 2.10, aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.
  Rysunek 3

 12. Pojawi się ekran przedstawiony na rysunku 4.

  Rysunek 4


 13. Aby zresetować aparat, należy nacisnąć centralną część pokrętła sterującego.

  Uwaga: Po jego naciśnięciu ekran kamery się wyłącza. Należy przejść do następnego kroku.
 14. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej] (Rysunek 4).
 15. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z kamerą, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 5.
 16. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji (przez około 10 minut) wyświetla się pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.

  Rysunek 5


 17. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran przedstawiony na rysunku 7. Aparat zresetuje się automatycznie.

  Uwaga:Przez kilka minut przed restartem może się wyświetlać komunikat "Recovering data. Please wait..." [Odzyskiwanie danych. Proszę czekać...]. Należy się upewnić, że kamera jest cały czas włączona i poczekać do momentu ponownego wyświetlenia się obrazu na ekranie LCD.

  Po wyświetleniu się obrazu na ekranie LCD kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.
  Rysunek 7

 18. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.

Krok 2: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego kamery (wersja 2.10)


W aparacie wybrać opcję Menu -> Setup [Ustawienia] (podstrona 6) -> Version [Wersja]. Jeżeli wyświetlony jest tekst Ver. 2.10 [Wersja 2.10] (jak na obrazku poniżej), oznacza to, że oprogramowanie wbudowane jest w wersji 2.10.