Informacja o tym pliku do pobrania

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie produktami firmy Sony.

Firma Sony udostępnia aktualizację oprogramowania wbudowanego aparatu cyfrowego "Cyber-Shot" DSC-HX20V.

 • Data wydania: 23/08/2012
 • Nazwa:Update_DSCHX20VV101.dmg
 • Modele, których dotyczy informacja: DSC-HX20V o następujących numerach seryjnych:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770 
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Uwaga: W niektórych przypadkach aktualizacja może nie mieć zastosowania - nawet jeżeli posiadane urządzenie jest opatrzone jednym z powyższych numerów seryjnych.
 • Korzyści i udoskonalenia: Niniejsza aktualizacja rozwiązuje problem polegający na przesunięciu ekranowego wskaźnika kierunkowego w trakcie fotografowania i danych kierunkowych obrazu o 90 stopni w stosunku do kierunku poprawnego.

Wymagania systemowe

 • Sprzęt komputerowy
  • Procesor CPU Intel
  • Wolne miejsce na dysku: Minimum 200 MB
  • Pamięć RAM: Minimum 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • W pełni naładowany akumulator NP-BG1 (dostarczony)
 • Kabel Micro USB (dostarczony)

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla.

Instalacja


Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy stosować w pełni naładowany akumulator NP-BG1.
 • Aby wyłączyć opcję "USB Power Supply" [Zasilanie przez USB], należy wybrać opcje aparatu MENU --> Settings [Ustawienia] --> Main Settings [Ustawienia główne] --> USB Power Supply [Zasilanie przez USB] i wybrać ustawienie Off [Wył.].
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać.
 • Wyjąć kartę pamięci z urządzenia przed rozpoczęciem procedury.
 • Po zakończeniu aktualizacji zostaną przywrócone ustawienia domyślne. (Jednak obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej nie zostaną skasowane).

Krok 1: Pobieranie narzędzia aktualizacyjnego

 1. Pobrać plik narzędzia aktualizacyjnego o nazwie Update_DSCHX20VV101.dmg.
 2. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 2: Uruchamianie narzędzia aktualizacyjnego

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik Update_DSCHX20VV101.dmg. Nie podłączać na razie aparatu.
 3. Kliknąć dwukrotnie ikonę Update_DSCHX20VV101, która pojawi się na pulpicie.
 4. Kliknąć dwukrotnie ikonę Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto wykonawcze.
 6. Uruchamia się narzędzie aktualizacyjne. (Rysunek 1)

  Rysunek 1


 7. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] wybrać opcje aparatu MENU --> Settings [Ustawienia] -->Main Settings [Ustawienia główne] --> USB Connect Setting [Ustawienia połączenia USB] i sprawdzić, czy zaznaczono opcję Mass Storage [Pamięć masowa].
  W przypadku wybrania trybu innego niż Mass Storage [Pamięć masowa] wybrać opcję Mass Storage [Pamięć masowa]. (Rysunek 2)

  Rysunek 2


 8. Przed rozpoczęciem wykonywania poniższych czynności należy wyjąć kartę pamięci z aparatu, jeśli nie zrobiono tego wcześniej.
 9. Podłączyć aparat do komputera za pomocą przewodu USB.
  Uwaga: Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawia się komunikat USB Mode [Tryb USB].
 10. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Następnie w niniejszym oknie wyświetli się obraz jak na rysunku 3, a na wyświetlaczu LCD aparatu jak na rysunku 4.
  Uwaga: Od tej pory nie można wyłączać aparatu do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

  Rysunek 3


  Rysunek 4

 11. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 3 i 4 należy kliknąć przycisk Next [Dalej]. Wersja bieżąca oraz wersja po aktualizacji wyświetli się w lewej dolnej części ekranu. (Rysunek 5)
 12. Po potwierdzeniu, że w polu Current Version [Bieżąca wersja] wyświetlana wersja to Ver.1.00, kliknąć przycisk Next [Dalej].
  WAŻNE: Jeśli w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetla się numer 1.01, aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć aparat.

  Rysunek 5


 13. Pojawi się ekran przedstawiony na rysunku 6.

  Rysunek 6
 14. Aby zresetować aparat, należy nacisnąć centralną część pokrętła sterującego.
  Uwaga:Naciśnięcie centralnej części pokrętła sterującego spowoduje wyłączenie ekranu. Przejść do następnego kroku. (Rysunek 7)

  Rysunek 7


 15. Kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. (Rysunek 8)

  Rysunek 8


 16. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 9. Postępować zgodnie z instrukcjami.
 17. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji (przez około 5 minut) wyświetla się pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania aktualizacji nie wyłączać aparatu ani nie odłączać kabla USB.

  Rysunek 9


 18. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran jak na rysunku 10. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.

  Rysunek 10


 19. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć aparat.
 20. Przeprowadzić konfigurację początkową (ustawić język, datę i godzinę itp.).

Krok 3: Potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego aparatu: wersja o numerze 1.01

 • Wybrać opcje aparatu MENU --> Settings [Ustawienia] --> [Main Settings] [Ustawienia główne] --> [Version] [Wersja].
 • Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Update_DSCHX20VV101.dmg

Rozmiar pliku

 • 80.1 Mb