Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli telewizorów:
 • DPF-XR100
 • DPF-VR100

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Odtwarzanie filmów 60p/50p nagranych za pomocą kamery cyfrowej firmy Sony bądź aparatu cyfrowego firmy Sony jest teraz możliwe
 • Poprawiona zgodność z formatami plików wideo

Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego

 1. Włączyć cyfrową ramkę do zdjęć, naciskając przycisk Power [Zasilanie].
 2. Nacisnąć przycisk MENU.
 3. Wybrać opcję Settings [Ustawienia] za pomocą przycisków kierunkowych .
 4. Wybrać opcję System Information [Informacje o systemie] za pomocą przycisków kierunkowych , a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 5. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego.

  Jeżeli wyświetlana jest wersja 1.13 lub wcześniejsza, oprogramowanie wbudowane należy zaktualizować zgodnie z instrukcją, rozpoczynając od części "Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania wbudowanego".
 6. Po sprawdzeniu wersji oprogramowania wbudowanego nacisnąć przycisk ENTER.
 7. Nacisnąć przycisk MENU.
 8. Wyłączyć cyfrową ramkę do zdjęć.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

 • Windows® 7
 • Windows Vista® z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Mac OS X (10.4) lub nowszy

Nośnik danych

Należy przygotować jeden z poniższych nośników danych.

 • Karta pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo o pojemności 256 MB lub większej
 • Karta pamięci SD o pojemności 256 MB lub większej
 • Karta pamięci xD-Picture Card o pojemności 256 MB lub większej
 • Karta pamięci CompactFlash o pojemności 256 MB lub większej

Szczegółowe informacje na temat kompatybilnych nośników danych znajdują się w rozdziale "Karty pamięci" w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Przygotowania

Ważne uwagi:

Przed rozpoczęciem aktualizacji należy utworzyć kopię zapasową obrazów i muzyki zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia na dysku twardym komputera bądź na karcie pamięci. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po kliknięciu łącza "Tworzenie kopii zapasowej obrazów i muzyki" widocznego poniżej.
Tworzenie kopii zapasowej obrazów i muzyki.

Przywracanie kopii zapasowej obrazów i muzyki po aktualizacji oprogramowania wbudowanego nie jest konieczne, jeśli obrazy i muzyka zapisana w pamięci wewnętrznej ramki nie zmieniły się.
Z tego powodu, przed przywróceniem kopii zapasowej obrazów i muzyki, należy sprawdzić zawartość pamięci wewnętrznej urządzenia.
Kliknąć tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przywracania obrazów i muzyki do pamięci wewnętrznej cyfrowej ramki na zdjęcia.

 • Dla modeli DPF-XR100 i DPF-VR100 dostępny jest ten sam plik do pobrania. W celu aktualizacji oprogramowania wbudowanego modelu DPF-VR100 należy użyć pliku XR100_V122.zip.
 • Podczas aktualizacji (tj. wykonywania kroków 7-(5) i 7-(6) opisanych poniżej) należy upewnić się, że cyfrowa ramka do zdjęć oraz zasilacz sieciowy są ułożone w taki sposób, aby przypadkowe odłączenie zasilacza nie było możliwe.
  Brak zasilania podczas aktualizacji może spowodować, że ramka nie będzie działać poprawnie.

Pobieranie

Pobrać plik aktualizacji.

 1. Upewnić się, że poza przeglądarką internetową nie są uruchomione żadne programy.
 2. Należy zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego znajdujące się na dole strony.
  Po przeczytaniu umowy kliknąć przycisk Accept [Akceptuję].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku XR100_V122.zip o rozmiarze 117 MB (123 554 811 bajty).
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

Uwaga: Jest to dedykowany plik aktualizacji przeznaczony wyłącznie dla modeli DPF-XR100/DPF-VR100. Nie można użyć tego pliku w przypadku innych ramek cyfrowych firmy Sony.

Rozpakować pobrany plik.

 • Windows® 7/Windows Vista®
  1. Pobrany plik kliknąć prawym przyciskiem myszy (XR100_V122.zip).
  2. Kliknąć przycisk Extract All [Wyodrębnij wszystkie].
  3. W oknie Extract Compressed (Zipped) Folders [Wyodrębnij foldery skompresowane zip] kliknąć przycisk Extract [Wyodrębnij].

   Na pulpicie komputera zostanie otwarty folder o nazwie XR100_V122.
 • Mac OS
  • Dwukrotnie kliknąć zapisany plik (XR100_V122.zip).

   Na pulpicie komputera zostanie utworzony folder XR100_V122.


W folderze XR100_V122 powinien się znajdować następujący plik aktualizacji:

 • XR10001.VUP

Uwagi:

 • Plik XR10001.VUP dostępny jest dla obu modeli - DPF-XR100/DPF-VR100. W celu aktualizacji oprogramowania wbudowanego modelu DPF-VR100 należy użyć pliku XR10001.VUP.
 • W zaleznosci od systemu operacyjnego, pliki z rozszerzeniami (.VUP/.vup) mogą nie być wyświetlane.
 • W zależności od ustawień systemu operacyjnego plik może zostać rozpakowany automatycznie po pobraniu. W niektórych przypadkach rozpakowanie pliku za pomocą czynności opisanych powyżej może nie być możliwe. Zależy to od systemu operacyjnego. Należy wówczas skorzystać z odpowiedniego narzędzia rozpakowującego.

Przygotować nośnik danych.

Poniżej znajduje się instrukcja aktualizacji oprogramowania wbudowanego za pomocą kart pamięci Memory Stick i Memory Stick Duo. Aktualizacja za pomocą kart pamięci SD, CompactFlash oraz xD-Picture Card przebiega w identyczny sposób.

Należy przygotować odpowiednio sformatowaną kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo. Informacje dotyczące formatowania kart pamięci znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do aparatu cyfrowego.

Uwagi:

 • Karta pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo powinna być sformatowana za pomocą aparatu cyfrowego bądź za pomocą przeznaczonego do tego celu narzędzia Memory Stick Formatter.
 • Karta pamięci SD, CompactFlash lub xD-Picture Card powinna być sformatowana za pomocą aparatu cyfrowego.
 • Inicjalizacja (formatowanie) kart pamięci za pomocą komputera nie jest zalecana, ponieważ sformatowana w ten sposób karta może nie zostać rozpoznana przez oprogramowanie cyfrowej ramki do zdjęć DPF-XR100/DPF-VR100, w zależności od rodzaju formatowania. Jeśli jedyną możliwością aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest skorzystanie z karty pamięci sformatowanej za pomocą komputera, przed przystąpieniem do aktualizacji należy skopiować plik w formacie JPEG na kartę i sprawdzić, czy wyświetla się on poprawnie w cyfrowej ramce modelu DPF-XR100/DPF-VR100.

Ważna uwaga:

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego może się zakończyć niepowodzeniem, jeśli na karcie pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo oprócz plików aktualizacji znajdują się inne pliki. Z tego powodu należy zawsze korzystać z karty pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo, która została zainicjalizowana (sformatowana) specjalnie na potrzeby aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

Kopiowanie plików aktualizacji oprogramowania wbudowanego na nośnik danych.

Pliki aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy skopiować na kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo w jeden z poniższych sposobów:

 • Jeżeli komputer jest wyposażony w gniazdo kart pamięci Memory Stick
  1. Umieścić sformatowaną kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo w gnieździe kart pamięci komputera.
  2. Otworzyć znajdujący się na pulpicie komputera folder XR100_V122 i skopiować umieszczony w nim plik aktualizacji na kartę pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo.

   Plik aktualizacji należy skopiować do folderu głównego karty pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo. Nie należy tworzyć w tym celu żadnych nowych folderów.
 • Jeżeli komputer nie jest wyposażony w gniazdo kart pamięci Memory Stick
  1. Umieścić sformatowaną kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo w gnieździe kart pamięci aparatu cyfrowego.
  2. Podłączyć aparat cyfrowy do komputera za pomocą kabla USB.
  3. Otworzyć znajdujący się na pulpicie komputera folder XR100_V122 i skopiować umieszczone w nim pliki aktualizacji na kartę pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo umieszczoną w aparacie cyfrowym.

   Plik aktualizacji należy skopiować do folderu głównego karty pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo. Nie należy tworzyć w tym celu żadnych nowych folderów.

Instalacja

Zaktualizować oprogramowanie wbudowane.

Wykonać kroki od 1 do 5, korzystając z przycisków na cyfrowej ramce do zdjęć. Operacji tej nie można przeprowadzić przy użyciu pilota.

 1. Upewnić się, że cyfrowa ramka do zdjęć jest wyłączona (wyłącznik zasilania świeci na czerwono).
 2. Umieścić kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo z plikami aktualizacji w gnieździe kart pamięci Memory Stick cyfrowej ramki do zdjęć.
 3. Włączyć cyfrową ramkę do zdjęć, naciskając oraz przytrzymując przycisk View Mode [Tryb obrazu] i jednocześnie naciskając przełącznik zasilania ramki.

  Naciskać przycisk View Mode [Tryb obrazu], aż wyświetli się następujący komunikat.  Zostanie włączony tryb konserwacji.

  Uwaga: Jeżeli powyższy komunikat nie wyświetli się po upływie co najmniej 3 minut lub jeżeli wyświetlany obraz będzie zniekształcony, należy odłączyć przewód zasilacza sieciowego od ramki do zdjęć i ponownie go podłączyć.

  Należy upewnić się, że przełącznik zasilania ramki świeci się na zielono, nacisnąć go w celu wyłączenia zasilania, a następnie ponownie rozpocząć aktualizację od punktu "Aktualizacja oprogramowania wbudowanego".

  Jeżeli powyższy komunikat nie wyświetla się na ekranie LCD, należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy Sony.
 4. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję Update firmware [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego], a następnie nacisnąć przycisk Enter.

  Upewnić się, że na ekranie LCD wyświetlony jest następujący komunikat.

 5. Nacisnąć przycisk Enter.

  Upewnić się, że na ekranie LCD wyświetlony jest następujący komunikat.  Uwaga: Jeżeli powyższy komunikat nie wyświetli się po upływie co najmniej 3 minut lub jeżeli wyświetlany obraz będzie zniekształcony, należy odłączyć przewód zasilacza sieciowego od ramki do zdjęć i ponownie go podłączyć.

  Należy upewnić się, że przełącznik zasilania ramki świeci się na zielono, nacisnąć go w celu wyłączenia zasilania, a następnie ponownie rozpocząć aktualizację od punktu "Aktualizacja oprogramowania wbudowanego".

  Jeżeli powyższy komunikat nie wyświetla się na ekranie LCD, należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy Sony.
 6. Nacisnąć przycisk Enter.

  Na ekranie LCD pojawi się następujący ekran i rozpocznie się aktualizacja oprogramowania wbudowanego.

  Aktualizacja oprogramowania wbudowanego trwa od 3 do 4 minut.  Ważna uwaga:
  Podczas wykonywania powyższych czynności należy upewnić się, że cyfrowa ramka do zdjęć oraz zasilacz sieciowy są ułożone w taki sposób, aby przypadkowe odłączenie zasilacza nie było możliwe. Cyfrowa ramka do zdjęć musi być cały czas włączona.
  Należy również upewnić się, że karta pamięci Memory Stick bądź Memory Stick Duo umieszczona jest w gnieździe kart pamięci ramki cyfrowej w taki sposób, że nie wypadnie podczas aktualizacji.
  Jeżeli podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego zasilanie ramki zostanie wyłączone lub karta pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo zostanie wyjęta z gniazda, cyfrowa ramka do zdjęć może przestać działać prawidłowo.


  Uwagi:
  • Jeżeli wyświetli się komunikat No update file found [Nie odnaleziono pliku aktualizacji]
   • Przyczyna: Plik aktualizacji nie został odnaleziony na karcie pamięci Memory Stick bądź Memory Stick Duo.
   • Rozwiązanie: Należy upewnić się, że właściwe pliki zostały skopiowane do odpowiedniego folderu na karcie pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo, a następnie ponownie wykonać czynności opisane w punkcie "Aktualizacja oprogramowania wbudowanego".
  • Jeżeli wyświetli się komunikat Update failed. See [Explanations on program update] [Aktualizacja nie powiodła się. Dodatkowe informacje znajdują się w części Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania]
   • Przyczyna: Karta pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo została wyjęta lub wypadła z gniazda podczas aktualizacji.
   • Rozwiązanie: Należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie "Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania" znajdującym się w części "Możliwe problemy" poniżej.
  • Wyłączono zasilanie w trakcie aktualizacji.
   • Rozwiązanie: Należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie "Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania" znajdującym się w części "Możliwe problemy" poniżej.
 7. Kiedy na ekranie pojawi się komunikat Completed [Ukończono], nacisnąć wyłącznik zasilania i uruchomić cyfrową ramkę do zdjęć.

 8. Wyjąć kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo z gniazda kart pamięci ramki.

Sprawdzić wersję zaktualizowanego oprogramowania wbudowanego.

Uwagi:

 • Po pierwszym włączeniu zasilania po aktualizacji, uruchomienie cyfrowej ramki do zdjęć potrwa dłużej niż zwykle.
 • Jeżeli cyfrowa ramka do zdjęć nie uruchomi się w ciągu kilku minut, należy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w punkcie "Wskazówki dotyczące aktualizacji programu" w części "Możliwe problemy" poniżej.
 1. Włączyć cyfrową ramkę do zdjęć, naciskając przycisk Power [Zasilanie].
 2. Nacisnąć przycisk MENU.
 3. Wybrać opcję Settings [Ustawienia] za pomocą przycisków kierunkowych .
 4. Wybrać opcję System Information [Informacje o systemie] za pomocą przycisków kierunkowych , a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 5. Upewnić się, że numer wersji oprogramowania wbudowanego to 1.22.  Uwaga:
  • Jeżeli wyświetlana wersja jest inna niż 1.22 lub numer wersji nie jest wyświetlany:
   Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie została przeprowadzona prawidłowo. Przeprowadzić ponowną aktualizację oprogramowania wbudowanego.
 6. Po sprawdzeniu wersji oprogramowania wbudowanego nacisnąć przycisk ENTER.
 7. Nacisnąć przycisk MENU.
 8. Wyłączyć cyfrową ramkę do zdjęć.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego została zakończona.


Uwagi:

 • Po przeprowadzeniu aktualizacji oprogramowania wbudowanego plik aktualizacji zapisany na karcie pamięci MemoryStick/Memory Stick Duo nie jest już potrzebny. Należy usunąć ten plik z karty pamięci MemoryStick/Memory Stick Duo.
 • Jeżeli podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej ramki zostały usunięte lub uszkodzone, można je ponownie zapisać w pamięci wewnętrznej, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w poniższej części zatytułowanej "Przywracanie danych obrazu do pamięci wewnętrznej".

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania


Jeżeli podczas przeprowadzania aktualizacji oprogramowania wbudowanego modelu DPF-XR100/DPF-VR100 pojawi się co najmniej jeden z poniższych błędów, należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poniższej części zatytułowanej "Procedura".

 • Pojawił się komunikat o błędzie Update failed. See Explanations on program update [Aktualizacja nie powiodła się. Patrz Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania]. • Wyłączono zasilanie w trakcie aktualizacji.

 • Nie można uruchomić cyfrowej ramki do zdjęć po przeprowadzeniu aktualizacji.

Procedura

 1. Wyłączyć zasilanie cyfrowej ramki do zdjęć i odłączyć wtyczkę zasilacza prądu zmiennego znajdującą się z tyłu cyfrowej ramki do zdjęć.

  Uwaga: Jeżeli zasilanie nie zostanie wyłączone pomimo naciśnięcia przełącznika zasilania, należy odłączyć wtyczkę zasilacza prądu zmiennego znajdującą się z tyłu cyfrowej ramki do zdjęć.

 2. Sprawdzić, czy karta pamięci, na którą skopiowano plik aktualizacji jest prawidłowo włożona do gniazda karty cyfrowej ramki na zdjęcia.

 3. Przytrzymując naciśnięty przycisk VIEW MODE [Tryb obrazu], podłączyć wtyczkę zasilacza prądu zmiennego do gniazda wtykowego prądu stałego o napięciu 9V znajdującego się z tyłu cyfrowej ramki do zdjęć.

  Cyfrowa ramka do zdjęć włączy się w trybie konserwacji.

 4. Przeprowadzić całą procedurę aktualizacji jeszcze raz.

Uwagi:

 • Operacja nie będzie mogła być przeprowadzona prawidłowo, jeżeli zasilanie zostanie podłączone w normalnym trybie. Należy upewnić się, że realizowana jest powyższa procedura włączania cyfrowej ramki do zdjęć w trybie konserwacji.
 • Jeśli ponowne przeprowadzenie procedury nie rozwiąże problemu, należy:
  • Ponownie sformatować używaną kartę pamięci, skopiować na nią pliki aktualizacji i wykonać powyższe kroki.
  • Powtórzyć powyższą procedurę, używając innej karty pamięci.

Jeśli problem wciąż występuje, należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy Sony.