Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • DPF-WA700

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 1.40.43 dla modelu DPF-WA700
 • Data wydania:29/09/2016
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Update needed to continue using the photo frame in accordance with Facebook' specification changes
 • Sprawdzanie, czy cyfrowa ramka do zdjęć wymaga aktualizacji

  Należy sprawdzić wersję oprogramowania systemowego zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Jeśli jest już zainstalowana wersja 1.40.43 oprogramowania systemowego, aktualizacja nie będzie potrzebna.

  1. Nacisnąć przycisk MENU znajdujący się z tyłu cyfrowej ramki do zdjęć. Wyświetli się menu.

  2. Dotknąć pozycji Settings [Ustawienia]. Wyświetli się menu Settings [Ustawienia].

  3. Przeciągnąć palcem po ekranie, aby przewinąć listę i wybrać opcję System Information [Informacje o systemie].

   Wyświetlą się informacje o systemie.
  4. Sprawdzić pozycję Version [Wersja].


   Jeśli wyświetlana wersja to 1.34 lub niższa, należy zaktualizować oprogramowanie wbudowane.

Wymagania systemowe

Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

Przed rozpoczęciem pobierania pliku aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować jeden z nośników danych, wymienionych poniżej.

 • Wymagane systemy operacyjne

  • Windows® 10
  • Windows® 8 / 8.1
  • Windows® 7 with Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Vista® with Service Pack 2 (SP2)
  • Mac OS X (10.4)or later
 • Nośnik danych  Należy przygotować jeden z poniższych nośników danych (Memory capacity is between 128 MB and 32 GB):
  • Memory Stick Duo
  • Karta pamięci SD
  • Pamięć USB

  Szczegółowe informacje na temat kompatybilnych nośników danych znajdują się w rozdziale "Compatible Memory Card/USB flash drive" w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Pobieranie

Ważna uwaga:

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy utworzyć kopię zapasową obrazów zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia na dysku twardym komputera bądź karcie pamięci. Szczegółowe informacje zawarte są w części Tworzenie kopii zapasowej obrazów, znajdującej się poniżej.

Tworzenie kopii zapasowej obrazów.

Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia kopii zapasowej obrazów zapisanych w pamięci wewnętrznej cyfrowej ramki do zdjęć, należy kliknąć to łącze.

Instalacja

Aktualizację można przeprowadzić na jeden z poniższych sposobów.

Uwaga: Nie ma możliwości zaktualizowania oprogramowania wbudowanego za pomocą karty pamięci lub pamięci USB, jeżeli bieżąca wersja oprogramowania wbudowanego ma numer 1.04.20. W takim przypadku należy przeprowadzić aktualizację oprogramowania wbudowanego za pomocą sieci Wi-Fi.

1. Aktualizacja za pomocą sieci Wi-Fi

 • Cyfrowa ramka do zdjęć ma funkcję połączenia z bezprzewodową siecią LAN. Oprogramowanie wbudowane niniejszej cyfrowej ramki do zdjęć można zaktualizować do najnowszej wersji, łącząc się z Internetem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN.
 • Po pojawieniu się na wyświetlaczu ekranu aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy postępować zgodnie z wyświetlającymi się instrukcjami.
 • Po wyszukaniu najnowszej wersji oprogramowania wbudowanego informacja na jego temat wyświetli się automatycznie.

2. Aktualizacja za pomocą karty pamięci lub pamięci USB

Krok 1. Pobrać plik aktualizacji.

 1. Upewnić się, że poza przeglądarką internetową nie są uruchomione żadne programy.

 2. Należy zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego znajdujące się na dole strony.
  Po przeczytaniu umowy kliknąć przycisk Download [Pobierz].

 3. Rozpocznie się pobieranie pliku DSF70V08.zip o rozmiarze.

 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

Uwaga: Jest to dedykowany plik aktualizacji przeznaczony wyłącznie dla modeli DPF-WA700 . Nie można użyć tego pliku w przypadku innych ramek cyfrowych firmy Sony.

Krok 2. Rozpakować pobrany plik.

 • Windows® 10 / Windows® 8/8.1 / Windows® 7/Windows Vista®
  1. Pobrany plik kliknąć prawym przyciskiem myszy (DSF70V08.zip ).

  2. Kliknąć przycisk Extract All [Wyodrębnij wszystkie].

  3. W oknie Extract Compressed (Zipped) Folders [Wyodrębnij foldery skompresowane zip] kliknąć przycisk Extract [Wyodrębnij].

   Na pulpicie komputera zostanie otwarty folder o nazwie DSF70V08.


 • Mac OS
  • Dwukrotnie kliknąć zapisany plik (DSF70V08.zip ).

   Na pulpicie komputera zostanie utworzony folder DSF70V08.
W folderze DSF70V08 powinien się znajdować następujący plik aktualizacji:

 • DSF70V08.DUP


Uwagi:

 • W zaleznosci od systemu operacyjnego, pliki z rozszerzeniami (.DUO/.dup ) mogą nie być wyświetlane.

 • W zależności od ustawień systemu operacyjnego plik może zostać rozpakowany automatycznie po pobraniu. W niektórych przypadkach rozpakowanie pliku za pomocą czynności opisanych powyżej może nie być możliwe. Zależy to od systemu operacyjnego. Należy wówczas skorzystać z odpowiedniego narzędzia rozpakowującego.

Krok 3. Przygotować nośnik danych.

Poniżej znajduje się instrukcja aktualizacji oprogramowania wbudowanego za pomocą kart pamięci Memory Stick Duo. Aktualizacja za pomocą kart pamięci SD oraz USB Flash Drive przebiega w identyczny sposób.

Należy przygotować odpowiednio sformatowaną kartę pamięci Memory Stick Duo. Informacje dotyczące formatowania kart pamięci znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do aparatu cyfrowego.

Uwagi:

 • Karta pamięci Memory Stick Duo powinna być sformatowana za pomocą aparatu cyfrowego bądź za pomocą przeznaczonego do tego celu narzędzia Memory Stick Formatter.

 • Karta pamięci SD powinna być sformatowana za pomocą aparatu cyfrowego.

 • Format the USB flash drive with the formatter provided by the manufacturer.


Ważna uwaga:

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego może się zakończyć niepowodzeniem, jeśli na karcie pamięci Memory Stick Duo oprócz plików aktualizacji znajdują się inne pliki. Z tego powodu należy zawsze korzystać z karty pamięci Memory Stick Duo, która została zainicjalizowana (sformatowana) specjalnie na potrzeby aktualizacji oprogramowania wbudowanego.


Krok 4. Kopiowanie plików aktualizacji oprogramowania wbudowanego na nośnik danych.

Pliki aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy skopiować na kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo w jeden z poniższych sposobów:

 • Jeżeli komputer jest wyposażony w gniazdo kart pamięci Memory Stick

  1. Umieścić sformatowaną kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo w gnieździe kart pamięci komputera.

  2. Otworzyć znajdujący się na pulpicie komputera folder DSF70V08 i skopiować umieszczony w nim plik aktualizacji na kartę pamięci Memory Stick Duo.

   Plik aktualizacji należy skopiować do folderu głównego karty pamięci Memory Stick Duo. Nie należy tworzyć w tym celu żadnych nowych folderów.


 • Jeżeli komputer nie jest wyposażony w gniazdo kart pamięci Memory Stick

  1. Umieścić sformatowaną kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo w gnieździe kart pamięci aparatu cyfrowego.

  2. Podłączyć aparat cyfrowy do komputera za pomocą kabla USB.

  3. Otworzyć znajdujący się na pulpicie komputera folder DSF70V08 i skopiować umieszczone w nim pliki aktualizacji na kartę pamięci Memory Stick Duo umieszczoną w aparacie cyfrowym.

   Plik aktualizacji należy skopiować do folderu głównego karty pamięci Memory Stick Duo. Nie należy tworzyć w tym celu żadnych nowych folderów.

Krok 5. Zaktualizować oprogramowanie wbudowane.

Podczas aktualizacji należy się upewnić, że cyfrowa ramka do zdjęć oraz zasilacz sieciowy są ułożone w taki sposób, aby przypadkowe odłączenie zasilacza nie było możliwe. Cyfrowa ramka do zdjęć musi być cały czas włączona.
Należy się również upewnić, że karta pamięci Memory Stick Duo jest umieszczona w gnieździe kart pamięci cyfrowej ramki do zdjęć w taki sposób, że nie wypadnie podczas aktualizacji.
Jeżeli podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego zasilanie ramki zostanie wyłączone lub karta pamięci Memory Stick Duo zostanie wyjęta z gniazda, cyfrowa ramka do zdjęć może przestać działać prawidłowo.

 1. Zasilacz sieciowy dostarczony z zestawem podłączyć do gniazda DC IN z tyłu cyfrowej ramki do zdjęć oraz do gniazda zasilania. Ramka włączy się automatycznie.
 2. Umieścić kartę pamięci Memory Stick Duo z plikiem z aktualizacją w gnieździe kart pamięci Memory Stick cyfrowej ramki do zdjęć.
 3. Nacisnąć przycisk MENUznajdujący się z tyłu cyfrowej ramki do zdjęć. Wyświetli się menu.
 4. Dotknąć opcji Settings [Ustawienia]. Wyświetli się menu ustawień.
 5. Przeciągnąć palcem po ekranie, aby przewinąć listę i wybrać opcję System Information [Informacje o systemie].
 6. Wyświetlą się informacje o systemie. Dotknąć opcji Update Firmware [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
 7. Dotknąć opcji Download [Pobierz]. Plik z aktualizacją zostanie skopiowany do pamięci wewnętrznej cyfrowej ramki do zdjęć.
  • Mimo że na ekranie wyświetla się komunikat „Download” [Pobieranie], plik z aktualizacją jest w rzeczywistości kopiowany do pamięci wewnętrznej cyfrowej ramki do zdjęć, a nie pobierany.
  • Komunikaty wyświetlające się na ekranie cyfrowej ramki do zdjęć zależą od wersji oprogramowania wbudowanego.


 8. Po skopiowaniu pliku z aktualizacją należy dotknąć opcji Restart to update [Uruchom ponownie, aby zaktualizować].

 9. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie po ponownym uruchomieniu urządzenia. Po zainstalowaniu aktualizacji cyfrowa ramka do zdjęć uruchomi się ponownie.
  Uwaga: Po pierwszym włączeniu zasilania po aktualizacji, uruchomienie cyfrowej ramki do zdjęć potrwa dłużej niż zwykle.

Wyjąć kartę pamięci Memory Stick Duo z gniazda kart pamięci cyfrowej ramki do zdjęć.

Sprawdzić wersję zaktualizowanego oprogramowania wbudowanego.

 1. Włączyć cyfrową ramkę do zdjęć, naciskając przycisk Power [Zasilanie].
 2. Nacisnąć przycisk MENU.
 3. Dotknąć opcji Settings [Ustawienia]. Wyświetli się menu ustawień.

 4. Przeciągnąć palcem po ekranie, aby przewinąć listę i wybrać opcję System Information [Informacje o systemie]. Wyświetlą się informacje o systemie.
 5. Upewnić się, że numer wersji oprogramowania wbudowanego to1.40.43
 6. Po sprawdzeniu wersji oprogramowania wbudowanego dotknąć opcji Back [Wstecz].
 7. Ponownie dotknąć opcjiBack [Wstecz].
 8. Wyłączyć cyfrową ramkę do zdjęć.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego została zakończona.
Po przeprowadzeniu aktualizacji oprogramowania wbudowanego plik z aktualizacją zapisany na karcie pamięci Memory Stick Duo nie jest już potrzebny. Należy usunąć ten plik z karty pamięci Memory Stick Duo.