Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • DPF-W700

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 1.40 dla modelu DPF-W700
 • Data wydania:29/09/2016
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Aby korzystać z tej ramki fotograficznej zgodnie ze zmienionymi parametrami technicznymi serwisu Facebook, należy zaktualizować jej oprogramowanie.
 • Sprawdzanie, czy cyfrowa ramka do zdjęć wymaga aktualizacji

  Należy sprawdzić wersję oprogramowania systemowego zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Jeśli jest już zainstalowana wersja 1.40 oprogramowania systemowego, aktualizacja nie będzie potrzebna.

  1. Nacisnąć przycisk MENU znajdujący się z tyłu cyfrowej ramki do zdjęć. Wyświetli się menu.

  2. Dotknąć pozycji Settings [Ustawienia]. Wyświetli się menu Settings [Ustawienia].

  3. Przeciągnąć palcem po ekranie, aby przewinąć listę i wybrać opcję System Information [Informacje o systemie].

   Wyświetlą się informacje o systemie.
  4. Sprawdzić pozycję Version [Wersja].


   Jeśli wyświetlana wersja to 1.39 lub niższa, należy zaktualizować oprogramowanie wbudowane.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 8
 • Windows® 7 z dodatkiem SP1
 • Windows® Vista* z dodatkiem SP2
  Uwaga:W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows® 10, Windows® 8.1 lub Windows® 8 należy użyć trybu stacjonarnego.

Nośnik danych

Należy przygotować jeden z poniższych nośników danych (pojemność pamięci od 128 MB do 32 GB):
 • Karta pamięci Memory Stick Duo
 • Karta pamięci SD
 • Pamięć USB
  Uwaga:Szczegółowe informacje dotyczące kompatybilnych nośników danych zawiera część Compatible Memory Card/USB flash drive (Kompatybilne karty pamięci/dyski flash USB) w podręczniku użytkownika cyfrowej ramki do zdjęć.

Pobieranie

 1. Upewnić się, że nie są uruchomione żadne programy poza przeglądarką internetową.
 2. Na dole strony należy zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Po przeczytaniu umowy kliknąć przycisk Agree [Zgadzam się].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku SML70V09.zip
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

1. Rozpakowanie pobranego pliku

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy zapisany plik (SML70V09.zip)
 2. Kliknąć przycisk Extract All [Wyodrębnij wszystkie].
 3. W oknie Extract Compressed (Zipped) Folders [Wyodrębnij foldery skompresowane zip] kliknąć przycisk Extract [Wyodrębnij].
  Na pulpicie komputera zostanie utworzony i otwarty folder SML70V09.

2. Kopiowanie plików aktualizacji oprogramowania wbudowanego na nośnik danych

Poniżej znajduje się instrukcja aktualizacji oprogramowania wbudowanego za pomocą karty pamięci Memory Stick Duo. W przypadku korzystania z karty pamięci SD lub pamięci USB należy zamienić kartę Memory Stick Duo na nośnik danych używany na potrzeby niniejszej procedury.

Pliki aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy skopiować na kartę pamięci Memory Stick Duo w jeden z poniższych sposobów:

Jeżeli komputer jest wyposażony w gniazdo kart pamięci Memory Stick:

 1. Umieścić sformatowaną kartę pamięci Memory Stick Duo w gnieździe kart pamięci komputera.
 2. Otworzyć folder SML70V09 na pulpicie i skopiować z niego plik aktualizacji SML70V09.DUP na kartę pamięci Memory Stick Duo.
 3. Plik aktualizacji należy skopiować do folderu głównego karty pamięci Memory Stick Duo. Nie należy tworzyć w tym celu żadnych nowych folderów.

Jeżeli komputer nie jest wyposażony w gniazdo kart pamięci Memory Stick:

 1. Umieścić sformatowaną kartę pamięci Memory Stick Duo w gnieździe kart pamięci aparatu.
 2. Podłączyć aparat cyfrowy do komputera za pomocą kabla USB.
 3. Otworzyć folder SML70V09 na pulpicie i skopiować z niego plik aktualizacji SML70V09.DUP na kartę pamięci Memory Stick Duo włożoną do aparatu.
 4. Plik aktualizacji należy skopiować do folderu głównego karty pamięci Memory Stick Duo. Nie należy tworzyć w tym celu żadnych nowych folderów.

3. Aktualizacja oprogramowania wbudowanego.

Uwaga: Podczas aktualizacji należy się upewnić, że cyfrowa ramka do zdjęć oraz zasilacz sieciowy są ułożone w taki sposób, aby przypadkowe odłączenie zasilacza nie było możliwe. Cyfrowa ramka do zdjęć musi być cały czas włączona. Brak zasilania podczas aktualizacji może spowodować, że ramka nie będzie działać poprawnie.

 1. Przewód zasilacza sieciowego dostarczonego z zestawem podłączyć do gniazda DC IN z tyłu cyfrowej ramki do zdjęć oraz do gniazda zasilania. Ramka włączy się automatycznie.
 2. Umieścić kartę pamięci Memory Stick Duo z plikiem z aktualizacją w gnieździe kart pamięci cyfrowej ramki do zdjęć.
 3. Nacisnąć przycisk MENU z tyłu cyfrowej ramki do zdjęć. Wyświetli się menu.
 4. Dotknąć pozycji Settings [Ustawienia]. Wyświetli się menu Settings [Ustawienia].

 5. Przeciągnąć palcem po ekranie, aby przewinąć listę i wybrać opcję System Information [Informacje o systemie].

  Wyświetlą się informacje o systemie.
 6. Wyświetlą się informacje o systemie. Dotknąć opcji Update Firmware [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].

 7. Dotknąć polecenia Download [Pobierz]. Rozpocznie się pobieranie aktualizacji do pamięci wewnętrznej cyfrowej ramki do zdjęć.
  Uwaga: Komunikaty wyświetlane na ekranie cyfrowej ramki do zdjęć zależą od wersji oprogramowania wbudowanego.

 8. Po zakończeniu aktualizacji dotknąć polecenia Restart to update [Uruchom ponownie i zaktualizuj].

 9. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie po ponownym uruchomieniu cyfrowej ramki do zdjęć.
 10. Wyjąć kartę pamięci Memory Stick Duo z gniazda kart pamięci cyfrowej ramki do zdjęć.

4. Sprawdzanie wersji zaktualizowanego oprogramowania wbudowanego

Aby sprawdzić wersję zaktualizowanego oprogramowania wbudowanego, należy wykonywać instrukcje opisane w części Sprawdzanie, czy cyfrowa ramka do zdjęć wymaga aktualizacji.
Jeśli wyświetli się numer 1.40, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie. Jeśli wyświetli się inny numer lub numer się nie wyświetli, aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie została przeprowadzona prawidłowo. Przeprowadzić ponowną aktualizację oprogramowania wbudowanego.