Informacja o tym pliku do pobrania

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie produktami firmy Sony.

Dostępna jest aktualizacja oprogramowania wbudowanego dla cyfrowej ramki do zdjęć S-Frame DPF-A72 / DPF-E72, wprowadzonej na rynek w kwietniu 2009.
Klienci chcący zaktualizować oprogramowanie wbudowane powinni pobrać plik aktualizacji zgodnie z poniższą instrukcją.

Modele, których dotyczy informacja

 • DPF-A72
 • DPF-E72

Wersje oprogramowania wbudowanego, których dotyczą informacje:

 • Wersja 1.37 lub wcześniejsza

Sposób określenia wersji oprogramowania wbudowanego:

 1. Nacisnąć przycisk MENU.
 2. Naciskać przyciski , aby wybrać kartę Settings [Ustawienia].
 3. Naciskać przyciski , aby wybrać opcję System Information [Informacje o systemie] i nacisnąć przycisk ENTER.
 4. Na ekranie wyświetli się numer wersji oprogramowania wbudowanego.
 5. Aby zamknąć to menu, należy nacisnąć przycisk MENU.


  Uwaga: Urządzenia z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.46 lub późniejszej nie wymagają tej aktualizacji.

Ulepszenia

Poprawione elementy:

 • Skrócono czas uruchamiania ramki po ustawieniu w obszarze Listing Order [Kolejność wyświetlania] opcji Shoot. Date [Data wykonania].
 • Skrócono czas rozpoczęcia wyświetlania zdjęć po usunięciu zdjęcia, gdy w obszarze Listing Order [Kolejność wyświetlania] ustawiona jest opcja Shoot. Date [Data wykonania].

Przygotowania

Ważna uwaga:

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy utworzyć kopię zapasową obrazów zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia na dysku twardym komputera bądź karcie pamięci. Szczegółowe informacje zawarte są w części Tworzenie kopii zapasowej obrazów, znajdującej się poniżej.

Tworzenie kopii zapasowej obrazów.

Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia kopii zapasowej obrazów zapisanych w pamięci wewnętrznej cyfrowej ramki do zdjęć, należy kliknąć to łącze.

Instalacja

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji (tj. wykonywania czynności opisanych w punktach 7-[5] oraz 7-[6]) należy upewnić się, że cyfrowa ramka do zdjęć oraz zasilacz sieciowy są ułożone w taki sposób, aby przypadkowe odłączenie zasilacza nie było możliwe. Cyfrowa ramka do zdjęć musi być cały czas włączona. Brak zasilania podczas aktualizacji może spowodować, że ramka nie będzie działać poprawnie.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy utworzyć kopię zapasową obrazów zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia na dysku twardym komputera bądź karcie pamięci. Szczegółowe informacje zawarte są w punkcie Tworzenie kopii zapasowej obrazów w części Przed rozpoczęciem.
 1. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego.  1. Włączyć cyfrową ramkę do zdjęć, naciskając wyłącznik zasilania ramki.
  2. Nacisnąć przycisk MENU.
  3. Za pomocą przycisków wybrać opcję Settings [Ustawienia].
  4. Za pomocą przycisków wybrać opcję System Information [Informacje o systemie] i nacisnąć przycisk ENTER.
  5. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego.
   • Jeżeli wyświetlany numer to 1.37 lub niższy, oprogramowanie wbudowane należy zaktualizować zgodnie z instrukcją, rozpoczynając od punktu 2 - Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
   • Jeżeli wyświetlany numer wersji to 1.46 lub nowszy, aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie jest potrzebna.
  6. Po sprawdzeniu wersji oprogramowania wbudowanego nacisnąć przycisk ENTER.
  7. Nacisnąć przycisk MENU.
  8. Wyłączyć cyfrową ramkę do zdjęć.

 2. Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania wbudowanego.  Przed rozpoczęciem pobierania pliku aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować jeden z nośników danych, wymienionych poniżej.

  • Wymagane systemy operacyjne

   • Windows Vista® z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
   • Windows ® XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)
   • Windows ® 2000 Professional z dodatkiem Service Pack 4
   • Mac OS X 10.4 lub nowszy
  • Nośnik danych

   Należy przygotować jeden z poniższych nośników danych.

   • Karta pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo o pojemności 16 MB lub większej
   • Karta pamięci SD o pojemności 16 MB lub większej
   • Karta pamięci xD-Picture Card o pojemności 16 MB lub większej


   Szczegółowe informacje na temat kompatybilnych nośników danych znajdują się w rozdziale Karty pamięci w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
 3. Pobieranie pliku aktualizacji.  1. Upewnić się, że poza przeglądarką internetową nie są uruchomione żadne programy.
  2. Należy zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego znajdujące się na dole strony. Po przeczytaniu umowy kliknąć przycisk Accept [Akceptuję].
  3. Rozpocznie się pobieranie pliku A72_V146.zip o wielkości 4,13 MB (4 337 999 bajtów).
  4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).
  Uwaga: Aktualizacja przeznaczona jest wyłącznie dla urządzeń DPF-A72 i DPF-E72. Nie można użyć tego pliku w przypadku innych ramek cyfrowych firmy Sony.
 4. Rozpakować pobrany plik.  • Windows Vista®   1. Kliknąć pobrany plik (A72_V146.zip) prawym przyciskiem myszy.
   2. Kliknąć polecenie Extract All [Wyodrębnij wszystkie].
   3. W oknie Extract Compressed (Zipped) Folders [Wyodrębnij foldery skompresowane (zip)] kliknąć polecenie Extract [Wyodrębnij].
    Na pulpicie komputera zostanie otwarty folder A72_V146.
  • Windows ® XP   1. Kliknąć pobrany plik (A72_V146.zip) prawym przyciskiem myszy.
   2. Kliknąć polecenie Extract All [Wyodrębnij wszystkie].
   3. W oknie Welcome to the Compressed (zipped) Folders Extraction Wizard [Kreator wyodrębniania folderów skompresowanych (zip) - Zapraszamy] kliknąć polecenie Next [Dalej].
   4. Kliknąć przycisk Next [Dalej].
   5. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ].

    Na pulpicie komputera zostanie otwarty folder A72_V146.
  • Windows ® 2000   Za pomocą odpowiedniego programu rozpakować zapisany plik (A72_V146.zip) na pulpicie. Po rozpakowaniu na pulpicie komputera zostanie utworzony folder A72_V146.

  • Mac OS   Kliknąć dwukrotnie zapisany plik (A72_V146.zip).
   Na pulpicie komputera zostanie utworzony folder A72_V146 .
  W folderze A72_V146 powinien się znajdować następujący plik aktualizacji:
  • DFA72V02.VUP


  Uwaga:
  • W zależności od systemu operacyjnego, pliki z rozszerzeniami .VUP lub .vup mogą nie być wyświetlane.
  • W zależności od ustawień systemu operacyjnego plik może zostać rozpakowany automatycznie po pobraniu. W niektórych przypadkach rozpakowanie pliku za pomocą czynności opisanych powyżej może nie być możliwe. Zależy to od systemu operacyjnego. Należy wówczas skorzystać z odpowiedniego narzędzia.
 5. Przygotowanie nośnika danych  Poniżej znajduje się instrukcja aktualizacji oprogramowania wbudowanego za pomocą kart pamięci Memory Stick i Memory Stick Duo. Aktualizacja za pomocą kart pamięci SD oraz xD-Picture Card przebiega w identyczny sposób.
  Należy przygotować odpowiednio sformatowaną kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo. Informacje dotyczące formatowania kart pamięci znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do aparatu cyfrowego.

  Uwaga:
  • Karta pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo powinna być sformatowana za pomocą aparatu cyfrowego bądź za pomocą przeznaczonego do tego celu narzędzia Memory Stick Formatter.
  • Karta pamięci SD lub xD-Picture Card powinna być sformatowana za pomocą aparatu cyfrowego.
  • Formatowanie kart pamięci za pomocą komputera nie jest zalecane, ponieważ sformatowana w ten sposób karta może nie zostać rozpoznana przez oprogramowanie cyfrowej ramki do zdjęć DPF-A72 / DPF-E72, w zależności od formatu. Jeśli jedyną możliwością aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest skorzystanie z karty pamięci sformatowanej za pomocą komputera, przed przystąpieniem do aktualizacji należy skopiować plik w formacie JPEG na kartę i sprawdzić, czy wyświetla się on poprawnie w ramce DPF-A72 / DPF-E72.


  Ważna uwaga:

  • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego może się zakończyć niepowodzeniem, jeśli na karcie pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo oprócz plików aktualizacji znajdują się inne pliki. Z tego powodu należy zawsze korzystać z karty pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo, która została sformatowana specjalnie na potrzeby aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
 6. Kopiowanie plików aktualizacji oprogramowania wbudowanego na nośnik danych  Pliki aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy skopiować na kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo w jeden z poniższych sposobów:
  • Jeżeli komputer jest wyposażony w gniazdo kart pamięci Memory Stick

   1. Umieścić sformatowaną kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo w gnieździe kart pamięci komputera.
   2. Otworzyć folder A72_V146 znajdujący się na pulpicie komputera i skopiować umieszczone w nim pliki aktualizacji na kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo.

    Pliki aktualizacji należy skopiować do folderu głównego karty pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo. Nie należy tworzyć żadnych nowych folderów.

    Poniżej znajduje się przykład pliku aktualizacji skopiowanego do folderu głównego nośnika danych w systemie operacyjnym Windows Vista®.    Uwaga: Zawartość powyższego ekranu może się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

  • Jeżeli komputer nie jest wyposażony w gniazdo kart pamięci Memory Stick

   1. Umieścić sformatowaną kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo w gnieździe kart pamięci aparatu cyfrowego.
   2. Podłączyć aparat cyfrowy do komputera za pomocą kabla USB.
   3. Otworzyć folder A72_V146 znajdujący się na pulpicie komputera i skopiować umieszczone w nim pliki aktualizacji na kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo znajdującą się w aparacie cyfrowym.

    Pliki aktualizacji należy skopiować do folderu głównego karty pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo. Nie należy tworzyć żadnych nowych folderów.

    Poniżej znajduje się przykład pliku aktualizacji skopiowanego do folderu głównego nośnika danych w systemie operacyjnym Windows Vista®.    Uwaga: Zawartość powyższego ekranu może się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

 7. Aktualizacja oprogramowania wbudowanego.  Wykonać czynności od 1 do 5, korzystając z przycisków na cyfrowej ramce do zdjęć. Nie można przeprowadzić tej operacji przy użyciu pilota.

  1. Upewnić się, że cyfrowa ramka do zdjęć jest wyłączona (wyłącznik zasilania świeci na czerwono).
  2. Umieścić kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo z plikami aktualizacji w gnieździe kart pamięci Memory Stick cyfrowej ramki do zdjęć.
  3. Włączyć cyfrową ramkę do zdjęć, naciskając oraz przytrzymując przycisk View Mode [Tryb obrazu] i jednocześnie naciskając wyłącznik zasilania ramki.


   Naciskać przycisk View Mode [Tryb obrazu], aż wyświetli się następujący komunikat:   Uwaga: Jeżeli powyższy komunikat nie wyświetli się po upływie co najmniej 1 minuty lub jeżeli wyświetlany obraz będzie zniekształcony, należy odłączyć przewód zasilacza sieciowego od ramki i ponownie go podłączyć.
   Należy upewnić się, że wyłącznik zasilania ramki świeci na zielono, wyłączyć zasilanie, a następnie ponownie rozpocząć aktualizację od punktu 7 - Aktualizacja oprogramowania wbudowanego.
   Jeżeli mimo to powyższy komunikat się nie wyświetla, należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy Sony.
  4. Nacisnąć przycisk Enter.


   Po upływie kilku minut należy sprawdzić, czy wyświetla się poniższy komunikat.   Uwaga: Jeżeli powyższy komunikat nie wyświetli się po upływie co najmniej 1 minuty lub jeżeli wyświetlany obraz będzie zniekształcony, należy odłączyć przewód zasilacza sieciowego od ramki i ponownie go podłączyć.
   Należy upewnić się, że wyłącznik zasilania ramki świeci na zielono, wyłączyć zasilanie, a następnie ponownie rozpocząć aktualizację od punktu 7 - Aktualizacja oprogramowania wbudowanego.
   Jeżeli mimo to powyższy komunikat się nie wyświetla, należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy Sony.
  5. Nacisnąć przycisk Enter.

   Na wyświetlaczu LCD pojawi się poniższy komunikat i aktualizacja zostanie zainstalowana.

   Uwaga: Zapis oprogramowania wbudowanego może potrwać około 1 minuty 30 sekund.   Ważna uwaga:

   Podczas wykonywania powyższych czynności należy upewnić się, że cyfrowa ramka do zdjęć oraz zasilacz sieciowy są ułożone w taki sposób, aby przypadkowe odłączenie zasilacza nie było możliwe. Cyfrowa ramka do zdjęć musi być cały czas włączona.
   Należy również upewnić się, że karta pamięci Memory Stick bądź Memory Stick Duo umieszczona jest w gnieździe kart pamięci ramki cyfrowej w taki sposób, że nie wypadnie podczas aktualizacji.
   Jeżeli podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego ramka zostanie wyłączona lub karta pamięci Memory Stick bądź Memory Stick Duo wypadnie z gniazda, cyfrowa ramka do zdjęć może przestać działać poprawnie.


   Uwaga:

   • Jeżeli wyświetli się komunikat No update file found [Nie odnaleziono pliku aktualizacji]

    • Przyczyna: Plik aktualizacji nie został odnaleziony na karcie pamięci Memory Stick bądź Memory Stick Duo.
    • Rozwiązanie: Należy upewnić się, że właściwe pliki zostały skopiowane do odpowiedniego folderu na karcie pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo, a następnie ponownie wykonać czynności opisane w punkcie 7 - Aktualizacja oprogramowania wbudowanego.

   • Jeżeli wyświetli się komunikat Update failed. See [Explanations on program update] [Aktualizacja nie powiodła się. Dodatkowe informacje znajdują się w części Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania]

    • Przyczyna: Karta pamięci Memory Stick bądź Memory Stick Duo wypadła z gniazda podczas aktualizacji.
    • Rozwiązanie: Należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie Explanations on program update [Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania] znajdującym się w części Possible issues [Możliwe problemy] poniżej.

  6. Kiedy na ekranie pojawi się komunikat Completed [Ukończono], nacisnąć wyłącznik zasilania i uruchomić cyfrową ramkę do zdjęć.  7. Wyjąć kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo z gniazda kart pamięci ramki.
 8. Sprawdzanie wersji zaktualizowanego oprogramowania wbudowanego

  1. Włączyć cyfrową ramkę do zdjęć, naciskając wyłącznik zasilania ramki.
  2. Nacisnąć przycisk MENU.
  3. Za pomocą przycisków kierunkowych wybrać opcję Settings [Ustawienia] i nacisnąć przycisk ENTER.
  4. Za pomocą przycisków wybrać opcję System Information [Informacje o systemie] i i nacisnąć przycisk ENTER.
  5. Upewnić się, że numer wersji oprogramowania wbudowanego to 1.46.x.xx.
  6. Po sprawdzeniu wersji oprogramowania wbudowanego nacisnąć przycisk ENTER.
  7. Nacisnąć przycisk MENU.
  8. Wyłączyć cyfrową ramkę do zdjęć.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego została zakończona.

Uwaga: Jeżeli podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej ramki zostały usunięte lub uszkodzone, można je ponownie zapisać w pamięci wewnętrznej, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w części Przywracanie danych obrazu do pamięci wewnętrznej.

Wskazówki dotyczące aktualizacji programu:

Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego ramki wyświetli się komunikat "Update failed. See [Explanations on program update]." (Aktualizacja nie powiodła się. Patrz [Wskazówki dotyczące aktualizacji programu].), należy przeprowadzić następującą procedurę:
Wyłączyć zasilanie ramki i przeprowadzić procedurę od początku.

Jeśli ponowne przeprowadzenie procedury nie rozwiąże problemu, należy:

 • Powtórzyć podane wyżej procedury kilka razy.
 • Zainicjować (sformatować) używaną kartę pamięci, ponownie skopiować pliki aktualizacji na kartę pamięci i ponownie wykonać powyższą procedurę.
 • Powtórzyć powyższą procedurę używając innej karty pamięci.

Jeśli problem wciąż występuje, należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy SONY.

Restore

Uwaga:

Przywracanie kopii zapasowej obrazów po aktualizacji oprogramowania wbudowanego nie jest konieczne, jeśli obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej ramki nie zmieniły się.

Przed przywróceniem kopii zapasowej obrazów należy sprawdzić, czy nie znajdują się już one w pamięci wewnętrznej.

Przywracanie obrazów do pamięci wewnętrznej

Aby zapoznać się z metodami przywracania obrazów do pamięci wewnętrznej ramki, należy kliknąć to łącze.