Przejdź do treści

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja ma zastosowanie w odniesieniu do następujących modeli systemu kina domowego Blu-ray Disc/DVD:

 • BDV-N5200W / N7200W / N9200W / N9200WL / NF7220

Informacja o tym pliku do pobrania

Procedura aktualizacji jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego odtwarzacza Blu-ray.

Korzyści i udoskonalenia:

 • Poprawiono łączność BIV (BRAVIA Internet Video).
 • BD-ROM playback compatibility improvement

Ograniczenia: Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla systemów kina domowego Blu-ray/DVD sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • UPDATA_M21R0164.ZIP

Data wydania

 • 24/12/2014

Przygotowania

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu systemu kina domowego Blu-ray/DVD. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer M21.R.0164lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć zasilanie telewizora i systemu kina domowego Blu-ray/DVD. Sprawdzić, czy ustawiono odbiór sygnału z wejścia, do którego podłączono system kina domowego Blu-ray/DVD; na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Kilkakrotnie naciskać przycisk FUNCTION [Funkcja] do momentu, aż na przednim wyświetlaczu pojawi się funkcja BD/DVD.
 3. Jeśli urządzenie zacznie odtwarzać płytę, nacisnąć przycisk HOME i poczekać na wyświetlenie menu interfejsu XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > System Settings [Ustawienia > Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 5. Wybrać opcję System Information [Informacje o systemie] i nacisnąć przycisk ENTER.
 6. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób: Software Version M21.R.0164[Wersja oprogramowania: M21.R.0164] - numer wersji M21.R.0164lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego Blu-ray/DVD:

Sposoby aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray
Co będzie potrzebne?Powód użycia tej metody
Internet/sieć
***ZALECANE***
 • Kabel Ethernet lub router bezprzewodowy do podłączenia odtwarzacza Blu-ray do internetu
 • Sprawdzenie, czy odtwarzacz Blu-ray jest podłączony do:
  • działającego połączenia internetowego
  • kompatybilnego telewizora
Skorzystanie z tej metody jest zalecane, ponieważ stanowi ona najprostszy i najszybszy sposób aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
Nośnik pamięci USB
 • Komputer
 • Nośnik pamięci USB
Aktualizacja oprogramowania wbudowanego za pomocą tej metody jest wskazana w razie niemożliwości nawiązania połączenia internetowego.

Instalacja

Domowy sprzęt audio i wideo firmy Sony: Pobieranie oprogramowania sprzętowego  

Skorzystanie z tej metody jest zalecane, ponieważ jest ona najprostszym sposobem przeprowadzenia aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15-30 minut. W pierwszej kolejności przygotować urządzenie, a następnie za pomocą połączenia internetowego pobrać aktualizację systemu kina domowego Blu-ray/DVD.

Co będzie potrzebne:

 • kabel Ethernet umożliwiający podłączenie systemu kina domowego Blu-ray/DVD do Internetu,
 • działające połączenie internetowe,
 • kompatybilny telewizor.

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia systemu kina domowego Blu-ray/DVD.
 • Nie wyłączać systemu kina domowego Blu-ray/DVD ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

Przygotowanie urządzenia:

 • Włączyć telewizor i sprawdzić, czy ustawiono odbiór sygnału z wejścia, do którego podłączono system kina domowego Blu-ray/DVD. (Na przykład jeśli system kina domowego Blu-ray/DVD podłączono do gniazda HDMI 2, wówczas należy wybrać gniazdo HDMI 2 jako źródło sygnału).
 • Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN systemu kina domowego Blu-ray/DVD.
 • Włączyć system kina domowego Blu-ray/DVD. Jeśli w napędzie odtwarzacza znajduje się płyta, należy ją wyjąć.
 • Kilkakrotnie nacisnąć przycisk FUNCTION [Funkcja], do momentu, aż na przednim wyświetlaczu pojawi się funkcja BD/DVD. Warunkiem przeprowadzenia aktualizacji jest wybranie funkcji BD/DVD.
 • W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup [Ustawienia] > System Settings [Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Za pomocą pilota wybrać opcję Quick Start Mode [Tryb szybkiego uruchamiania]. Należy się upewnić, że dla opcji Quick Start Mode [Tryb szybkiego uruchamiania] wybrano ustawienie Off [Wył.], w przeciwnym razie aktualizacja oprogramowania wbudowanego może się nie powieść.

Pobieranie aktualizacji:

 • W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup [Ustawienia] > Network Update [Aktualizacja sieciowa], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat "A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?" [W sieci znaleziono nową wersję oprogramowania. Zaktualizować oprogramowanie?].
 • Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat "Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M21.R.xxxx New version M21.R.xxxx" [Aktualizacja oprogramowania. Nie wolno wyłączać zasilania podczas aktualizacji. Bieżąca wersja: M21.R.xxxx, nowa wersja: M21.R.xxxx]. Aby rozpocząć aktualizację oprogramowania, należy wybrać opcję START, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Podczas aktualizacji na przednim wyświetlaczu pojawi się komunikat UPDATE [Aktualizacja].
 • Po zakończeniu aktualizacji na przednim wyświetlaczu pojawi się komunikat DONE [Gotowe]. Odtwarzacz wyłączy się automatycznie. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać systemu.
 • Ponownie włączyć system.
 • Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M21.R.0164, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego Blu-ray/DVD za pomocą połączenia internetowego.

 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "Update failed. Insert the update disc or connect to the network to retry. If the update continues to fail, please contact the customer service center" [Niepowodzenie aktualizacji. Aby spróbować ponownie, należy włożyć płytę z aktualizacją lub podłączyć urządzenie do Internetu. Jeśli kolejne próby się nie powiodą, należy się skontaktować z centrum obsługi klienta].

  Należy sprawdzić następujące elementy:
  1. Sprawdzić, czy router oraz wszystkie urządzenia podłączone między telewizorem a routerem są włączone.
  2. Sprawdzić, czy telewizor i router są podłączone za pomocą odpowiedniego kabla sieciowego (niekrosowanego lub krosowanego).
  3. Sprawdzić, czy wszystkie kable między telewizorem a routerem są odpowiednio podłączone.
  4. Ponownie przeprowadzić aktualizację. Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Należy się skontaktować z zespołem wsparcia technicznego firmy Sony.

  Za pomocą pilota wybrać opcję Retry [Powtórz] na ekranie, a następnie nacisnąć przycisk Enter.
  Jeśli przeprowadzenie aktualizacji za pośrednictwem sieci jest niemożliwe, należy skorzystać z USB z aktualizacją.

 • Po rozpoczęciu aktualizacji za pośrednictwem sieci w prawej dolnej części ekranu telewizora wyświetla się komunikat "Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%" [Wielkość pobieranych plików: xxxxxx kB / xxxxx kB i xx%], ale pasek postępu na ekranie się nie zmienia.
  W zależności od połączenia sieciowego aktualizacja za pośrednictwem sieci może zająć dużo czasu (do 60 minut). Z tego powodu w prawej dolnej części ekranu telewizora wyświetla się komunikat "Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%" [Wielkość pobieranych plików: xxxxxx kB / xxxxx kB i xx%], a pasek postępu na ekranie się nie zmienia przez długi czas.

 • Podczas aktualizacji za pośrednictwem sieci na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "Connection status cannot be confirmed cannot communicate with the server. Please try again later." [Niepotwierdzony status połączenia - brak połączenia z serwerem. Należy spróbować później.] i nie można zaktualizować oprogramowania wbudowanego.
  Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym.
  1. Sprawdzić, czy podłączono kabel LAN.
  2. W obszarze ustawień sieciowych sprawdzić, czy system kina domowego Blu-ray/DVD ma własny adres IP. (W razie korzystania z serwera proxy w miejsce nazwy hosta serwera proxy, znajdujące się w polu danych Proxy Server [Serwer proxy], należy wprowadzić adres IP używanego serwera).
  3. Ponownie przeprowadzić aktualizację.

 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
  Włączyć system kina domowego Blu-ray/DVD i ponownie rozpocząć aktualizację.

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 60 minut.
  Jeśli system jest podłączony do sieci za pomocą połączenia bezprzewodowego, należy go podłączyć za pomocą kabla sieciowego i ponownie rozpocząć aktualizację.
  Jeśli problem nadal występuje, szybkość przesyłania danych może być niska. W takim przypadku system należy zaktualizować za pomocą USB z aktualizacją.

 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting" [To urządzenie nie jest podłączone do sieci. Należy sprawdzić połączenie w ustawieniach połączenia serwera].
  Należy sprawdzić, czy kabel sieciowy jest podłączony do systemu kina domowego Blu-ray/DVD.

 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "Already Updated" [Oprogramowanie jest już aktualne].
  Oprogramowanie wbudowane zainstalowane w systemie kina domowego Blu-ray/DVD jest już aktualne.

Aktualizacja za pomocą pamięci USB i komputera

Aktualizacja do wersji M21.R.0164 - odtwarzacz Blu-ray

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji internetowej. W przeciwnym razie zaleca się użycie tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, nagraniu jej na czystą płytę, a następnie przeniesieniu aktualizacji do systemu kina domowego Blu-ray/DVD.

Zaleca się korzystanie z następującego systemu operacyjnego:

 • Windows® Vista® / Windows® 7 / Windows® 8
 • Macintosh OS X, wersja 10.5 lub nowsza

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia systemu kina domowego Blu-ray/DVD.
 • Nie wyłączać systemu kina domowego Blu-ray/DVD ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji
 • Nie naciskać żadnych przycisków - z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

Pobrać aktualizację i zapisać na komputerze:

 1. Przeczytać i zaakceptować warunki oraz postanowienia
 2. Pobrać plik UPDATA_M21R0164.ZIP na komputer - należy zapamiętać wskazaną lokalizację zapisu pliku
 3. Wyszukać plik na dysku komputera, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Properties [Właściwości]. Upewnić się, że rozmiar pliku wynosi 106 MB (111,416,842 bajtów).

  Okno właściwości pliku

Przenieść pliki aktualizacji do nośnika pamięci USB:

 1. Wypakować pliki na komputerze - wypakowany folder nosi nazwę UPDATE [Aktualizacja]
 2. Upewnić się, że w folderze UPDATE [Aktualizacja] znajdują się te cztery pliki: MSB21-FW.BIN, MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN i MSB21-FW_MB.ID
 3. Podłączyć zgodny nośnik pamięci USB do komputera. Zapoznać się z listą zgodnych nośników pamięci USB oraz instrukcjami z zakresu formatowania urządzenia
  - obsługiwane formaty to FAT32 oraz NTFS

System operacyjny Windows;:

 1. Przejść do katalogu, w którym utworzono folder i kliknąć prawym przyciskiem myszy folder UPDATE [Aktualizacja]
 2. W otwartym menu kliknąć polecenie Wyślij do
 3. Kliknąć napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:).
 4. Folder z aktualizacją zostanie skopiowany do urządzenia USB.

System operacyjny Mac OS; X:

 1. Przeciągnąć i upuścić folder UPDATE [Aktualizacja] do katalogu głównego urządzenia USB

Uwaga: Jeśli plik nie zostanie skopiowany do katalogu głównego urządzenia USB lub nazwa pliku zostanie zmieniona, aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.

Przenieś aktualizację do odtwarzacza

W pierwszej kolejności przygotować urządzenie, a następnie przenieść aktualizację do odtwarzacza.

Przygotować urządzenie:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy ustawiono odbiór sygnału z wejścia, do którego podłączono system kina domowego Blu-ray/DVD. (Na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2)
 2. Włączyć system kina domowego Blu-ray/DVD
 3. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk FUNCTION [Funkcja], do momentu, aż na przednim wyświetlaczu pojawi się funkcja BD/DVD. Warunkiem przeprowadzenia aktualizacji jest wybranie funkcji BD/DVD. Jeśli urządzenie zacznie odtwarzać płytę, nacisnąć przycisk STOP i poczekać na wyświetlenie menu interfejsu XrossMediaBar™ (XMB™)
 4. Za pomocą pilota wybrać opcję Quick Start Mode [Tryb szybkiego uruchamiania]. Należy się upewnić, że dla opcji Quick Start Mode [Tryb szybkiego uruchamiania] wybrano ustawienie Off [Wył.], w przeciwnym razie aktualizacja oprogramowania wbudowanego może się nie powieść
 5. Włożyć płytę do odtwarzacza i zamknąć podajnik płyt

Przenieść aktualizację:

 1. Wyświetl menu Xross Media Bar™, przyciskami ze strzałkami na pilocie wybierz kolejno opcje Setup (Konfiguracja) – Software Update (Aktualizacja oprogramowania) i naciśnij przycisk Enter
 2. Używając pilota, wybierz opcję Update via USB Memory (Aktualizacja z pamięci USB), po czym naciśnij przycisk ENTER.
 3. Podczas aktualizacji na telewizorze pojawi się komunikat [Update files found in the USB memory. Do you want to update the software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.xxxx. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] (W pamięci USB odnaleziono pliki aktualizacyjne. Czy zaktualizować oprogramowanie? Bieżąca wersja oprogramowania urządzenia: M21.R.XXXX, nowa wersja: M21.R.XXXX. Podczas aktualizacji nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj pamięci USB.)
 4. Używając pilota, wybierz opcję Start, po czym naciśnij przycisk ENTER.
 5. Rozpocznie się aktualizacja
 6. Podczas aktualizacji na przednim wyświetlaczu pojawi się komunikat UPDATE [Aktualizacja]
 7. Odtwarzacz uruchomi się ponownie, a proces aktualizacji będzie kontynuowany. - Podczas tego etapu nie wolno włączać ani używać odtwarzacza.
 8. Po zakończeniu aktualizacji na przednim wyświetlaczu pojawi się komunikat DONE [Gotowe]. Odtwarzacz wyłączy się automatycznie. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać systemu.
 9. Ponownie włączyć system
 10. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M21.R.0164, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego Blu-ray/DVD za pomocą komputera osobistego i płyty.

 • Na przednim wyświetlaczu pojawiają się komunikaty UPDATE [Aktualizacja] i ERROR [Błąd].
  1. Wyłączyć system i odłączyć przewód zasilający prądem przemiennym
  2. Włączyć zasilanie systemu kina domowego Blu-ray/DVD
  3. Wyjąć płytę.
  4. Podjąć próbę ponownej aktualizacji za pomocą płyty aktualizacyjnej.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.

 • Podczas aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.
  Włączyć odtwarzacz i rozpocząć ponownie aktualizację.

 • Nie można wypakować pliku aktualizacyjnego UPDATA_M21R0164.ZIP pobranego ze strony internetowej.
  Czy pobieranie pliku zakończyło się powodzeniem? Usunąć plik i pobrać go ponownie.

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjąć przewód zasilający prądem przemiennym z gniazdka i podłączyć go ponownie po upływie kilku minut
  2. Włączyć system kina domowego Blu-ray/DVD
  3. Podjąć próbę ponownej aktualizacji za pomocą płyty aktualizacyjnej.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.