Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja ma zastosowanie w odniesieniu do następujących modeli systemu kina domowego Blu-ray Disc/DVD:

 • BDV-E670W / E370 / E870 / E970W / F500 / F700 / IZ1000W

Informacja o tym pliku do pobrania

Procedura aktualizacji jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego odtwarzacza Blu-ray.

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego Blu-ray/DVD do wersji M04.R.789
 • Data wydania: 02/01/2015
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Zwiększenie bezpieczeństwa szyfrowania
 • Ograniczenia: Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla systemów kina domowego Blu-ray/DVD sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu systemu kina domowego Blu-ray/DVD. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer M04.R.789 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć zasilanie telewizora i systemu kina domowego Blu-ray/DVD. Sprawdzić, czy ustawiono odbiór sygnału z wejścia, do którego podłączono system kina domowego Blu-ray/DVD; na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2
 2. Kilkakrotnie naciskać przycisk FUNCTION [Funkcja] do momentu, aż na przednim wyświetlaczu pojawi się funkcja BD/DVD
 3. Jeśli urządzenie zacznie odtwarzać płytę, nacisnąć przycisk STOP i poczekać na wyświetlenie menu interfejsu XrossMediaBar™ (XMB™)
 4. W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > System Settings [Ustawienia > Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER
 5. Wybrać opcję System Information [Informacje o systemie] i nacisnąć przycisk ENTER
 6. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób: Software Version M04.R.789 [Wersja oprogramowania: M04.R.789] - numer wersji M04.R.789 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Instalacja

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego Blu-ray/DVD:

 1. Domowy sprzęt audio i wideo firmy Sony: Pobieranie oprogramowania sprzętowego  

  • Przed pobraniem i zainstalowaniem jakiegokolwiek pliku należy dokładnie przeczytać instrukcję. Postępowanie niezgodne z instrukcjami może spowodować brak reakcji odtwarzacza na polecenia lub jego uszkodzenie
  • Niniejszy program narzędziowy przeznaczony jest wyłącznie do użytku w przypadku odtwarzaczy Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach
  • Właściwe działanie omawianej tu metody aktualizacji wymaga, aby odtwarzacz był poprawnie podłączony do aktywnego łącza internetowego.
  • Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania wbudowanego, należy poprawnie podłączyć odtwarzacz do telewizora.
  • Proces aktualizacji oprogramowania wbudowanego zajmuje zwykle około 15 do 30 minut, w zależności od konfiguracji systemu i wydajności połączenia sieciowego

  Instrukcje:

  • Przed rozpoczęciem:
  1. Włączyć telewizor, a następnie upewnić się, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono odtwarzacz płyt Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  2. Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN odtwarzacza płyt Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  3. Włączyć odtwarzacz płyt Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  4. Jeśli w odtwarzaczu znajduje się płyta, należy ją wyjąć.

  • Przeprowadzanie aktualizacji:
  1. W menu xross media bar™ za pomocą klawiszy strzałek na pilocie wybrać opcje Setup - Network Update [Ustawienia - Aktualizacja sieciowa], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

  2. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat "Perform version update?" [Przeprowadzić aktualizację wersji?].

  3. Wybrać opcję OK i nacisnąć przycisk ENTER.

  4. Uruchamia się proces pobierania plików, a na ekranie telewizora pojawia się ekran pobierania.

  5. W czasie pobierania na ekranie telewizora i na przednim wyświetlaczu odtwarzacza wyświetlany będzie komunikat: DL */9.

   Uwaga: Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od "0" do "9", w zależności od stanu zaawansowania pobierania plików.

  6. Po zakończeniu pobierania rozpocznie się aktualizacja, a na przednim wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się komunikat: VUP.

  7. W czasie instalowania aktualizacji na przednim wyświetlaczu odtwarzacza wyświetlany będzie komunikat: VUP */9.

  8. Pojawienie się komunikatu COMPLETE [ZAKOŃCZ] na przednim wyświetlaczu odtwarzacza oznacza zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

   OSTRZEŻENIE! Do momentu pojawienia się komunikatu końcowego nie należy wykonywać żadnych czynności ani wyłączać odtwarzacza. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować brak reakcji odtwarzacza płyt Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System na polecenia lub jego uszkodzenie.

  9. Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System wyłączy się automatycznie.

  10. Włączyć odtwarzacz płyt Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  11. W celu potwierdzenia pomyślnie zakończonej aktualizacji należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania wbudowanego.

   Uwaga: Jeśli trzy ostatnie cyfry numeru wersji to 789, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania zakończyła się pomyślnie.

  Niektóre problemy związane z procedurą aktualizacji sieciowej  Na wyświetlaczu przedniego panelu pojawiają się komunikaty "UPDATE" [AKTUALIZACJA] i "INCOMPLETE" [NIEZAKOŃCZONA].

  1. Wyjąć przewód zasilający z gniazdka ściennego (sieci elektrycznej), a po kilku minutach włożyć go ponownie
  2. Włączyć zasilanie systemu kina domowego Blu-ray Disc/DVD
  3. Ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej
  4. Jeśli objawy nie ustąpią, skontaktować się z firmą Sony


  Podczas trwania procedury aktualizacji sieciowej, na ekranie telewizora pojawia się komunikat "Connection status cannot be confirmed" [Niepotwierdzony status połączenia], blokując aktualizację oprogramowania wbudowanego.

  Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym. Sprawdzić, czy ustawienia sieciowe systemu kina domowego Blu-ray Disc/DVD są poprawne.

  1. Sprawdzić, czy kabel LAN jest włożony do złącza.
  2. Sprawdzić ustawienia sieciowe i upewnić się, że system kina domowego Blu-ray Disc/DVD posiada własny adres IP. Przy korzystaniu z serwera proxy, w miejsce nazwy hosta proxy znajdujące się w polu danych "Proxy Server" [Serwer proxy] należy wpisać adres IP tego serwera.
  3. Następnie ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej


  Podczas procesu aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.

  Włączyć ponownie zasilanie systemu. Następnie ponowić procedurę aktualizacji sieciowej.  Po zakończeniu aktualizacji i ponownym włączeniu zasilania systemu kina domowego Blu-ray Disc/DVD na wyświetlaczu przedniego panelu stale wyświetla się komunikat "WELCOME" [WITAJ].

  Należy skontaktować się z firmą Sony.  Aktualizacja oprogramowania wbudowanego (nie dotyczy pobierania plików) nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.

  1. Wyjąć przewód zasilający z gniazdka ściennego (sieci elektrycznej), a po kilku minutach włożyć go ponownie
  2. Włączyć zasilanie systemu kina domowego Blu-ray Disc/DVD
  3. Ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej
  4. Jeśli objawy nie ustąpią, skontaktować się z firmą Sony


  Po aktualizacji system nie nadaje sygnałów 3D, nawet po podłączeniu do telewizora zgodnego z systemem 3D.  Za pomocą łącza HDMI połączyć system kina domowego z telewizorem zgodnym z systemem 3D.

  Należy wypróbować skuteczność następujących działań:

  1. Nacisnąć przycisk "HOME" [Strona główna].
   Na ekranie telewizora wyświetli się menu strony głównej
  2. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję "Setup" [Ustawienia]
  3. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję "Screen Settings" [Ustawienia ekranu], a następnie nacisnąć przycisk Enter
  4. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję "Output Video Format" [Wyjściowy format wideo], a następnie nacisnąć przycisk Enter
  5. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję "HDMI", a następnie nacisnąć przycisk Enter
  6. Wybrać przycisk "Auto" i postępować zgodnie z instrukcją, aby zakończyć definiowanie ustawień.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • UPDATA_M04R789.ZIP