Informacja o tym pliku do pobrania

Dotyczy aktualizacji :

Ten program narzędziowy służy do aktualizacji oprogramowania wbudowanego zestawu kina domowego Blu-ray BDV-IT1000 do wersji 010, zapewniając następujące korzyści:

Usprawnienia w stosunku do oprogramowania wbudowanego w wersji 006:

 • Rozszerzenie kompatybilności oprogramowania BD-Java, pogłębiające współpracę z urządzeniami BD-ROM.
 • Zwiększenie wydajności systemu BD-Live, dające jego większą interaktywność.

Ostrzeżenie:

 • Ten program narzędziowy jest przeznaczony wyłacznie do użycia z zestawem BDV-IT1000 sprzedawanym na terenie Europy. Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach.
 • Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcjami oprogramowania UPDATE_BDV1000_VER007.EXE. Błąd w wykonywaniu instrukcji może przerwać pracę pliku UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, co może spowodować brak reakcji systemu kina domowego na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • Nie należy wyłączać zasilania systemu ani odłączać go od gniazdka prądu przemiennego. Utrata zasilania podczas instalacji oprogramowania wbudowanego UPDATE_BDV1000_VER010.EXE może spowodować brak reakcji systemu kina domowego na polecenia lub jego uszkodzenie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • UPDATE_BDV1000_VER010.EXE

Rozmiar pliku

 • -

Przygotowania

Istnieją dwa sposoby aktualizacji oprogramowania wbudowanego urządzenia BDV-IT1000:

 • Aktualizacja sieciowa:
  • Najprostszym zalecanym sposobem aktualizacji jest aktualizacja sieciowa.
  • Wystarczy podłączyć urządzenie BDV-IT1000 do Internetu za pomocą kabla sieciowego.
 • Tworzenie płyty aktualizacyjnej do późniejszego zastosowania w aktualizacji urządzenia BDV-IT1000.
  • Aby nagrać pliki aktualizacyjne oprogramowania wbudowanego, należy użyć nowej płyty CD-R. System kina domowego może nie odczytać płyt zabrudzonych lub uszkodzonych.
  • Komputer musi być wyposażony w nagrywarkę płyt CD i oprogramowanie do nagrywania płyt.
  • Pobrany plik utworzy obraz ISO. Obraz ISO (plik z rozszerzeniem .iso) to obraz dysku zapisany w systemie plików ISO 9660.
  • Większość programów do nagrywania płyt CD może zapisywać na płycie pliki w formacie ISO. Więcej informacji na ten temat znajduje się w plikach pomocy oprogramowania do nagrywania płyt CD.
   NIE NALEŻY UŻYWAĆ PŁYT CD-RW. Zaleca się stosowanie płyt CD-R.

Sprawdzanie wersji oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego:

 • Włączyć telewizor, a następnie się upewnić, że jest ustawiony na odbieranie sygnału z wejść, do których podłączono system kina domowego BDV-IT1000.
 • Włączyć system kina domowego BDV-IT1000.
 • W momencie uruchomienia systemu kina domowego wybrać przycisk STOP i poczekać, aż na ekranie telewizora wyświetli się błękitny ekran Sony Blu-ray Disc™.
 • W interfejsie XrossMediaBar™ [XMB™], za pomocą klawiszy strzałek na pilocie, wybrać opcje Setup [Ustawienia] > System Settings [Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Za pomocą klawiszy strzałek na pilocie wybrać opcję System Information [Informacje o systemie], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Za pomocą klawiszy strzałek na pilocie wybrać opcję System Information [Informacje o systemie], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Na ekranie wyświetli się informacja dotycząca zainstalowanej wersji oprogramowania wbudowanego urządzenia BDV-IT1000, jak poniżej:

  SOFTWARE VERSION XX.X.006 [WERSJA OPROGRAMOWANIA XX.X.006]

  Jeśli wersja ma numer 010 lub wyższy, nie ma potrzeby instalowania niniejszej aktualizacji.

Najprostszym zalecanym sposobem aktualizacji oprogramowania wbudowanego zestawu BDV-IT1000 jest procedura aktualizacji sieciowej.

Jeśli jednak nie ma możliwości podłączenia zestawu BDV-IT1000 do Internetu, należy skorzystać z niżej opisanej metody wykorzystującej płytę aktualizacyjną.

 • Przed rozpoczęciem pobierania i instalowania jakiegokolwiek pliku, należy dokładnie przeczytać wszelkie załączone informacje. Błąd w wykonaniu podanych instrukcji może spowodować, że system BD/DVD nie będzie reagował na polecenia lub zostanie uszkodzony.
 • Właściwe działanie opisanej metody aktualizacji wymaga, aby zestaw był poprawnie podłączony do aktywnego łącza Internetowego.
 • Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania wbudowanego, należy poprawnie podłączyć system do kompatybilnego telewizora.

Proces aktualizacji oprogramowania wbudowanego zajmuje zwykle około 15 do 30 minut, w zależności od konfiguracji systemu i wydajności połączenia sieciowego.

 1. Włączyć telewizor, a następnie upewnić się, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono system BD/DVD.
 2. Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN systemu.
 3. Włączyć system BD/DVD.
 4. Jeśli w urządzeniu znajduje się płyta, należy ją wyjąć.
 5. W interfejsie XrossMediaBar® [XMB®], za pomocą klawiszy strzałek na pilocie wybrać opcję Setup - Network Update [Konfiguracja - Procedura aktualizacji sieciowej], a następnie przycisk ENTER.
 6. Pojawia się komunikat Perform version update? [Przeprowadzić aktualizację wersji?]. 7. Należy wybrać przycisk OK i nacisnąć przycisk ENTER.
 8. Uruchamia się proces pobierania plików i pojawia się ekran pobierania.
  Na ekranie telewizora i na wyświetlaczu panelu przedniego zestawu kina domowego, pojawia się komunikat: DOWNLOAD */9 (symbol "*" zmienia się stopniowo z "0" na "9", wskazując postęp). 9. Po zakończeniu pobierania plików, rozpoczyna się aktualizacja i na wyświetlaczu panelu przedniego systemu kina domowego pojawia się komunikat: UPDATE [AKTUALIZACJA].
 10. Podczas aktualizacji:
  Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawia się komunikat: UPDATE */9 (symbol "*" zmienia się stopniowo z "0" na "9", wskazując postęp).
 11. Pojawienie się komunikatu:COMPLETE! [ZAKOŃCZONA!] na wyświetlaczu panelu przedniego systemu kina domowego oznacza zakończenie procesu aktualizacji.
  Do momentu pojawienia się komunikatu końcowego nie należy wykonywać żadnych operacji ani wyłączać systemu. Może to bowiem spowodować, że system BD/DVD nie będzie reagował na polecenia lub ulegnie uszkodzeniu.
 12. System BD/DVD wyłącza się automatycznie.
 13. Włączyć system BD/DVD.
 14. Należy sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego.Niektóre problemy związane z procedurą aktualizacji sieciowej

Na wyświetlaczu panelu przedniego systemu kina domowego pojawia się komunikat: "SYSTEM ERR" lub "UPDATE NG".

 1. Należy odłączyć i podłączyć ponownie przewód zasilający prądem przemiennym.
 2. Włączyć system BD/DVD.
 3. Proszę ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej.
 4. Jeśli objawy nie ustąpią po ponownej aktualizacji, należy skontaktować się z firmą Sony.

Podczas trwania procedury aktualizacji sieciowej, na ekranie telewizora pojawia się komunikat "Connection status cannot be confirmed" ["Niepotwierdzony status połączenia"], blokując aktualizację oprogramowania wbudowanego.

Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym. Należy sprawdzić poprawność ustawień sieciowych systemu.

 1. Należy sprawdzić, czy kabel LAN jest włożony do złącza.
 2. Należy sprawdzić ustawienia sieciowe i upewnić się, że zestaw BD/DVD posiada własny adres IP. Przy korzystaniu z serwera proxy, w miejsce nazwy hosta proxy znajdujące się w polu danych "Proxy Server" ["Serwer proxy"] należy wpisać adres IP tego serwera.
 3. Następnie proszę ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej.

Podczas procesu aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.

Włączyć ponownie system BD/DVD. Następnie proszę ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej.

Proces aktualizacji sieciowej przebiega w dwóch etapach. Pierwszy to pobranie plików, drugi - sama aktualizacja. Jeśli po pobraniu plików proces aktualizacji oprogramowania wbudowanego nie zakończył się nadal, pomimo upływu co najmniej 30 minut.
Należy skontaktować się z firmą Sony.

Jeśli nie ma możliwości podłączenia zestawu BDV-IT1000 do Internetu, należy skorzystać z metody aktualizacji za pomocą płyty aktualizacyjnej.
Poniższa procedura nie ma zastosowania, jeśli aktualizacja zestawu BDV-IT1000 nastąpiła za pomocą procedury aktualizacji sieciowej.

 • Należy dokładnie stosować kolejne kroki procedury. Błąd w wykonywaniu instrukcji może przerwać proces aktualizacji, co może spowodować brak reakcji systemu na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • Nie należy również wyłączać zasilania systemu ani odłączać go od gniazdka prądu przemiennego. Utrata zasilania podczas instalacji aktualizacji oprogramowania wbudowanego może spowodować brak reakcji systemu na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • Do nagrania plików aktualizacyjnych oprogramowania wbudowanego, należy wybierać tylko nowe płyty CD-R. System może mieć bowiem problem z odczytem płyt zabrudzonych lub uszkodzonych.
 • Zalecany system operacyjny dla komputera, za pomocą którego będą pobieranie pliki aktualizacyjne oprogramowania wbudowanego:
  • Microsoft® Windows® 98 SE lub nowszy.
  • Zalecane są: Windows® Vista®, Windows® XP lub Windows® 2000 (z dodatkiem Service Pack 4).
 • Komputer musi być wyposażony w nagrywarkę płyt CD i oprogramowanie do nagrywania płyt.
 • Większość urządzeń przygotowujących materiał na płytę CD zapisuje na płycie pliki w formacie ISO. Więcej informacji na ten temat znajduje się w plikach pomocy dla oprogramowania przygotowującego materiał do nagrania na płytę CD.

Procedura pobierania :

 1. Zapisać pobrany plik UPDATE_BDV1000_VER010.EXE w katalogu tymczasowym lub pobrać cały katalog (zapamiętać ten katalog).
 2. Przejść do katalogu przechowującego pobrany plik i sprawdzić, czy rozmiar pliku UPDATE_BDV1000_VER010.EXE jest równy 51 284 992 bajty.
 3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy plik UPDATE_BDV1000_VER010.EXE i wybrać opcję "Properties" ["Właściwości"].
 4. W oknie " UPDATE_BDV1000_VER010.EXE Properties" sprawdzić, czy wartość wyświetlana w polu "Size:" ["Rozmiar:"] to 49,4 MB (51 284 992 bajtów). 5. Dwukrotnie kliknąć plik UPDATE_BDV1000_VER010.EXE i uruchomić rozpakowywanie plików aktualizacyjnych oprogramowania wbudowanego.
 6. W oknie dialogowym UPDATE_BDV1000_VER010.EXE wpisać lokalizację lub wybrać opcję "Browse..." ["Przeglądaj..."] i wyszukać lokalizację dla nieskompresowanych plików aktualizacyjnych, a następnie kliknąć przycisk "OK". Plik UPDATE_BDV1000_VER010.ISO zostanie zapisany pod wybraną lokalizacją.
 7. Za pomocą opcji "Burn Image" ["Nagraj obraz"] oprogramowania nagrywarki CD należy utworzyć płytę aktualizacyjną z danymi pliku UPDATE_BDV1000_VER010.ISO

  Ważne uwagi:
  • Należy upewnić się, że zapis na płycie zakończył się.
  • Należy sprawdzić, czy proces zapisu danych na płycie zakończył się bez błędów. W razie wątpliwości, należy nagrać nową płytę aktualizacyjną.
  • Nagrywanie płyty aktualizacyjnej nie jest obsługiwane przez oprogramowanie służące do zapisu pakietowego. (Zapis pakietowy to technologia zapisu na dysk optyczny, pozwalająca korzystać ze zwykłej płyty CD w podobny sposób, jak z dyskietki).
  • Nie należy tworzyć płyt aktualizacyjnych za pomocą procesów innych niż opisany powyżej.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego

 • Podczas procesu aktualizacji nie należy wyłączać systemu ani odłączać go od źródła zasilania. Może to spowodować uszkodzenie systemu czyniąc go bezużytecznym i wymagającym naprawy.
 • Do momentu zakończenia procesu aktualizacji nie należy naciskać żadnych innych przycisków, niż wymienione w procedurze. Może to spowodować uszkodzenie systemu czyniąc go bezużytecznym i wymagającym naprawy.
 1. Włączyć telewizor, a następnie upewnić się, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono system BD/DVD.
 2. Włączyć system BD/DVD.
 3. Umieścić płytę aktualizacyjną w systemie i zamknąć podajnik płyt.
 4. Po załadowaniu płyty, pojawia się komunikat: Perform version update? [Przeprowadzić aktualizację wersji?] . 5. Należy wybrać przycisk OK i nacisnąć przycisk ENTER.
 6. Proces aktualizacji uruchamia sie, a na wyświetlaczu panelu przedniego systemu pojawia się komunikat: UPDATE [AKTUALIZACJA] .
 7. Podczas aktualizacji:
  Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawia się komunikat: UPDATE */9 (symbol "*" zmienia się stopniowo z "0" na "9", wskazując postęp). 8. Pojawienie się komunikatu:COMPLETE! [ZAKOŃCZONA!] na wyświetlaczu panelu przedniego systemu kina domowego oznacza zakończenie procesu aktualizacji.
  Do momentu pojawienia się komunikatu końcowego nie należy wykonywać żadnych operacji ani wyłączać systemu. Może to bowiem spowodować, że system BD/DVD nie będzie reagował na polecenia lub ulegnie uszkodzeniu.
 9. Należy wyjąć płytę aktualizacyjną z systemu.
 10. Włączyć system BD/DVD.
 11. Należy sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego.Niektóre problemy związane z tą metodą aktualizacji

Na wyświetlaczu panelu przedniego systemu kina domowego pojawia się komunikat: "SYSTEM ERR" lub "UPDATE NG".

 1. Należy odłączyć i podłączyć ponownie przewód zasilający prądem przemiennym.
 2. Włączyć system BD/DVD.
 3. Należy ponownie przeprowadzić aktualizację za pomocą płyty, zgodnie z instrukcją.
 4. Jeśli nadal występują problemy, należy skontaktować się z firmą Sony.

Po włożeniu płyty aktualizacyjnej, na wyświetlaczu panelu przedniego systemu nie pojawia się komunikat: "UPDATE" ["AKTUALIZACJA"].

Należy wyjąć płytę z systemu, a z komputera usunąć pliki aktualizacyjne. Ponownie pobrać pliki aktualizacyjne i ponownie utworzyć płytę aktualizacyjną, zgodnie z podaną procedurą. Następnie zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego.

Jak sprawdzić, czy pliki aktualizacyjne zostały nagrane na płytę?
Po utworzeniu płyty aktualizacyjnej sprawdzić, czy komputer podaje nazwę tej płyty jako "BV10-00010".

Podczas procesu aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.
Włączyć system BD/DVD i ponownie przeprowadzić aktualizację za pomocą płyty aktualizacyjnej, zgodnie z instrukcją.

Po dwukrotnym kliknięciu pliku aktualizacyjnego UPDATE_BDV1000_VER010.EXE pobranego ze witryny internetowej z aktualizacjami, nie tworzy się plik UPDATE_BDV1000_VER010.ISO, natomiast pojawia się następujący komunikat o błędzie: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
Aktualizacja mogła zakończyć się niepowodzeniem. Należy usunąć pobrany plik i ponownie pobrać plik aktualizacyjny.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.
Należy skontaktować się z firmą Sony.