Przygotowania

Informacje o aktualizacji (24/05/2011):

Niniejszy program narzędziowy służy do aktualizacji oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego Blu-ray Disc/DVD do wersji 011, zapewniając następujące korzyści:


 • Ulepszone odtwarzanie płyt BD-ROM

Wersja 011 zawiera również wszystkie poprawki ujęte w poprzednich aktualizacjach:

 • Dodano funkcję odtwarzania w zwolnieniu dla Blu-ray i DVD.
 • Dodano funkcję odtwarzania poklatkowego dla Blu-ray i DVD.
 • Rozszerzenie kompatybilności sprzętowej, umożliwiające szerszą współpracę z niektórymi urządzeniami BD-ROM.
 • Ulepszone odtwarzanie płyt BD-ROM

Modele, których dotyczy informacja

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Wybrać metodę aktualizacji odtwarzacza Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System:


 • Aktualizacja sieciowa:
  • Najprostszym zalecanym sposobem aktualizacji jest aktualizacja sieciowa.
  • Wystarczy podłączyć odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System do Internetu za pomocą kabla Ethernet.

Aby wyświetlić instrukcje, należy kliknąć tutaj

Aby wyświetlić instrukcje, należy kliknąć tutaj

Aktualizacja sieciowa:

bdp
 • Przed pobraniem i zainstalowaniem jakiegokolwiek pliku należy dokładnie przeczytać instrukcję. Postępowanie niezgodne z instrukcjami może spowodować brak reakcji odtwarzacza na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • Niniejszy program narzędziowy przeznaczony jest wyłącznie do użytku w przypadku odtwarzaczy Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach.
 • Właściwe działanie omawianej tu metody aktualizacji wymaga, aby odtwarzacz był poprawnie podłączony do aktywnego łącza internetowego.
 • Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania wbudowanego, należy poprawnie podłączyć odtwarzacz do telewizora.
 • Proces aktualizacji oprogramowania wbudowanego zajmuje zwykle około 15 do 30 minut, w zależności od konfiguracji systemu i wydajności połączenia sieciowego.

Instrukcje:

 • Przed rozpoczęciem:
 1. Włączyć telewizor, a następnie upewnić się, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono odtwarzacz płyt Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 2. Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN odtwarzacza płyt Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 3. Włączyć odtwarzacz płyt Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 4. Jeśli w odtwarzaczu znajduje się płyta, należy ją wyjąć.
 • Przeprowadzanie aktualizacji:
 1. W menu xross media bar™ za pomocą klawiszy strzałek na pilocie wybrać opcje Setup - Network Update [Ustawienia - Aktualizacja sieciowa], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 2. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat "Perform version update?" [Przeprowadzić aktualizację wersji?].
 3. Wybrać opcję OK i nacisnąć przycisk ENTER.
 4. Uruchamia się proces pobierania plików, a na ekranie telewizora pojawia się ekran pobierania.
 5. W czasie pobierania na ekranie telewizora i na przednim wyświetlaczu odtwarzacza wyświetlany będzie komunikat: DL */9.

  Uwaga: Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od "0" do "9", w zależności od stanu zaawansowania pobierania plików.
 6. Po zakończeniu pobierania rozpocznie się aktualizacja, a na przednim wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się komunikat: VUP.
 7. W czasie instalowania aktualizacji na przednim wyświetlaczu odtwarzacza wyświetlany będzie komunikat: VUP */9.
 8. Pojawienie się komunikatu COMPLETE [ZAKOŃCZ] na przednim wyświetlaczu odtwarzacza oznacza zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

  OSTRZEŻENIE! Do momentu pojawienia się komunikatu końcowego nie należy wykonywać żadnych czynności ani wyłączać odtwarzacza. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować brak reakcji odtwarzacza płyt Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System na polecenia lub jego uszkodzenie.
 9. Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System wyłączy się automatycznie.
 10. Włączyć odtwarzacz płyt Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 11. W celu potwierdzenia pomyślnie zakończonej aktualizacji należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania wbudowanego.

  Uwaga: Jeśli trzy ostatnie cyfry numeru wersji to 011, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania zakończyła się pomyślnie.

Niektóre problemy związane z procedurą aktualizacji sieciowej

Na wyświetlaczu przedniego panelu pojawiają się komunikaty "UPDATE" [AKTUALIZACJA] i "INCOMPLETE" [NIEZAKOŃCZONA].

 1. Wyjąć przewód zasilający z gniazdka ściennego (sieci elektrycznej), a po kilku minutach włożyć go ponownie.
 2. Włączyć zasilanie systemu kina domowego Blu-ray Disc/DVD.
 3. Ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej.
 4. Jeśli objawy nie ustąpią, skontaktować się z firmą Sony.


Podczas trwania procedury aktualizacji sieciowej, na ekranie telewizora pojawia się komunikat "Connection status cannot be confirmed" [Niepotwierdzony status połączenia], blokując aktualizację oprogramowania wbudowanego.

Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym. Sprawdzić, czy ustawienia sieciowe systemu kina domowego Blu-ray Disc/DVD są poprawne.

 1. Sprawdzić, czy kabel LAN jest włożony do złącza.
 2. Sprawdzić ustawienia sieciowe i upewnić się, że system kina domowego Blu-ray Disc/DVD posiada własny adres IP. Przy korzystaniu z serwera proxy, w miejsce nazwy hosta proxy znajdujące się w polu danych "Proxy Server" [Serwer proxy] należy wpisać adres IP tego serwera.
 3. Następnie ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej.


Podczas procesu aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.

Włączyć ponownie zasilanie systemu. Następnie ponowić procedurę aktualizacji sieciowej.Po zakończeniu aktualizacji i ponownym włączeniu zasilania systemu kina domowego Blu-ray Disc/DVD na wyświetlaczu przedniego panelu stale wyświetla się komunikat "WELCOME" [WITAJ].

Należy skontaktować się z firmą Sony.Aktualizacja oprogramowania wbudowanego (nie dotyczy pobierania plików) nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.

 1. Wyjąć przewód zasilający z gniazdka ściennego (sieci elektrycznej), a po kilku minutach włożyć go ponownie.
 2. Włączyć zasilanie systemu kina domowego Blu-ray Disc/DVD.
 3. Ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej.
 4. Jeśli objawy nie ustąpią, skontaktować się z firmą Sony.


Po aktualizacji system nie nadaje sygnałów 3D, nawet po podłączeniu do telewizora zgodnego z systemem 3D.


Za pomocą łącza HDMI połączyć system kina domowego z telewizorem zgodnym z systemem 3D.

Należy wypróbować skuteczność następujących działań:

 1. Nacisnąć przycisk "HOME" [Strona główna].
  Na ekranie telewizora wyświetli się menu strony głównej.
 2. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję "Setup" [Ustawienia].
 3. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję "Screen Settings" [Ustawienia ekranu], a następnie nacisnąć przycisk Enter.
 4. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję "Output Video Format" [Wyjściowy format wideo], a następnie nacisnąć przycisk Enter.
 5. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję "HDMI", a następnie nacisnąć przycisk Enter.
 6. Wybrać przycisk "Auto" i postępować zgodnie z instrukcją, aby zakończyć definiowanie ustawień.

Tworzenie płyty z aktualizacją do użycia w odtwarzaczu Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Niniejsza procedura nie ma zastosowania, jeśli aktualizacja oprogramowania wbudowanego systemu Blu-ray nastąpiła za pomocą aktualizacji sieciowej.

Modele, których dotyczy informacja

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

W przypadku posiadania innego modelu systemu BD należy kliknąć tutaj, aby wybrać właściwy model.

Ostrzeżenie:

 • Niniejszy program narzędziowy przeznaczony jest do współpracy tylko z systemami kina domowego Blu-ray Disc/DVD sprzedawanymi w Europie. Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach.
 • Należy stosować się do poleceń kolejnych kroków procedury aktualizacji. Błąd w wykonywaniu instrukcji może spowodować zatrzymanie procesu aktualizacji i brak reakcji systemu na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • Nie należy również wyłączać zasilania systemu ani odłączać go od gniazda prądu zmiennego. Utrata zasilania podczas instalacji aktualizacji oprogramowania wbudowanego może spowodować brak reakcji systemu na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • W systemie kina domowego Blu-ray Disc/DVD zostaną przywrócone ustawienia fabryczne. Po zakończeniu instalacji aktualizacji należy ponownie skonfigurować system.
 • Aby nagrać pliki aktualizacyjne oprogramowania wbudowanego, należy użyć nowej płyty CD-R. System może mieć problem z odczytem płyt zabrudzonych lub uszkodzonych.
 • Zalecany system operacyjny dla komputera, za pomocą którego będą pobieranie pliki aktualizacyjne oprogramowania wbudowanego:
  • Windows® XP, Windows® Vista® lub Windows® 7.
 • Należy korzystać z komputera wyposażonego w nagrywarkę płyt CD.

Sprawdzanie wersji oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego:

 • Włączyć telewizor, a następnie się upewnić, że jest ustawiony na odbieranie sygnału z wejść, do których podłączono system kina domowego BDV-E300/E800W/E801/Z7.
 • Włączyć system kina domowego BDV-E300/E800W/E801/Z7.
 • W momencie uruchomienia systemu kina domowego wybrać przycisk STOP i poczekać, aż na ekranie telewizora wyświetli się błękitny ekran Sony Blu-ray Disc™.
 • W interfejsie XrossMediaBar™ [XMB™], za pomocą klawiszy strzałek na pilocie, wybrać opcje Setup [Ustawienia] > System Settings [Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Za pomocą klawiszy strzałek na pilocie wybrać opcję System Information [Informacje o systemie], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Na ekranie wyświetli się informacja dotycząca zainstalowanej wersji oprogramowania wbudowanego urządzenia BDV-E300/E800W/E801/Z7, jak poniżej:

  SOFTWARE VERSION XX.X.006 [WERSJA OPROGRAMOWANIA XX.X.006]

  Jeśli wersja ma numer 011 lub wyższy, nie ma potrzeby instalowania niniejszej aktualizacji.

Procedura pobierania:

 1. Zapisać pobrany plik UPDATA_13x011.ZIP w katalogu tymczasowym lub docelowym (zapamiętać ten katalog).
 2. Przejść do katalogu przechowującego pobrany plik i sprawdzić, czy rozmiar pliku UPDATA_13x011.ZIP to 48,165,706 bajtów.
 3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy plik UPDATA_13x011.ZIP i wybrać opcję Properties [Właściwości].
 4. W oknie właściwości pliku UPDATA_13x011.ZIP sprawdzić, czy wartość wyświetlana w polu Size: [Rozmiar:] to 46,9 MB (48,165,706 bajtów). 5. Rozpakować plik UPDATA_13x011.ZIP do lokalizacji docelowej.
 6. Wypakowane pliki zostaną nazwane BD13-VUD.BIN oraz SONY_VUP.ID
 7. Aby nagrać płytę aktualizacyjną, należy zapisać rozpakowane pliki BD13-VUD.BIN oraz SONY_VUP.ID do głównego katalogu płyty CD-R (korzystając z oprogramowania do nagrywania należy unikać formatu ISO9660).

Ważne uwagi:

 • W przypadku korzystania z oprogramowania do nagrywania płyt DVD/CD, należy wybrać format UDF.
 • Należy upewnić się, że zapis na płycie się zakończył.
 • Należy sprawdzić, czy proces zapisu danych na płycie zakończył się bez błędów. W razie wątpliwości nagrać nową płytę aktualizacyjną.
 • Zastosowanie formatu ISO9660 może spowodować, że płyta aktualizacyjna zostanie nieprawidłowo nagrana.
 • Nie należy tworzyć płyt aktualizacyjnych za pomocą procesów innych, niż opisany powyżej.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego:

 • Ostrzeżenie:

  - Podczas procesu aktualizacji nie należy wyłączać systemu ani odłączać go od źródła zasilania. Może to spowodować uszkodzenie systemu i konieczność jego naprawy.

  - Do momentu zakończenia procesu aktualizacji nie należy naciskać przycisków innych niż wymienione w procedurze. Może to spowodować uszkodzenie systemu i konieczność jego naprawy.
 1. Włączyć telewizor, a następnie upewnić się, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono system BD/DVD.
 2. Włączyć system BD/DVD.
 3. Umieścić płytę aktualizacyjną w systemie i zamknąć podajnik płyt.
 4. Po załadowaniu płyty, pojawia się komunikat: Perform version update? [Przeprowadzić aktualizację wersji?] . 5. Należy wybrać przycisk OK i nacisnąć przycisk ENTER.
 6. Proces aktualizacji uruchamia sie, a na wyświetlaczu panelu przedniego systemu pojawia się komunikat: UPDATE [AKTUALIZACJA] .
 7. Podczas aktualizacji:
  Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawia się komunikat: UPDATE */9 (symbol "*" zmienia się stopniowo z "0" na "9", wskazując postęp). 8. Pojawienie się komunikatu:COMPLETE! [ZAKOŃCZONA!] na wyświetlaczu panelu przedniego systemu kina domowego oznacza zakończenie procesu aktualizacji.
  Do momentu pojawienia się komunikatu końcowego nie należy wykonywać żadnych operacji ani wyłączać systemu. Może to bowiem spowodować, że system BD/DVD nie będzie reagował na polecenia lub ulegnie uszkodzeniu.
 9. Należy wyjąć płytę aktualizacyjną z systemu.
 10. Włączyć system BD/DVD.
 11. Należy sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego.Niektóre problemy związane z metodą aktualizacji za pomocą płyty

Na wyświetlaczu panelu przedniego systemu kina domowego pojawia się komunikat: "SYSTEM ERR" lub "UPDATE NG".

 1. Wyjąć przewód zasilający z gniazdka ściennego (sieci elektrycznej), a po kilku minutach włożyć go ponownie.
 2. Włączyć zasilanie systemu kina domowego Blu-ray Disc/DVD.
 3. Jeśli objawy nie ustąpią po ponownej aktualizacji, należy wyjąć płytę aktualizacyjną z odtwarzacza, a z komputera usunąć pliki aktualizacyjne.
 4. Ponownie pobrać pliki aktualizacyjne i ponownie utworzyć płytę aktualizacyjną, zgodnie z podaną procedurą. Następnie zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego.
 5. Jeśli nadal występują problemy, należy skontaktować się z firmą Sony.


Po włożeniu płyty aktualizacyjnej na wyświetlaczu przedniego panelu nie pojawia się komunikat "UPDATE" [AKTUALIZACJA].

Wyjąć płytę z systemu, a z komputera usunąć pliki aktualizacyjne. Ponownie pobrać pliki aktualizacyjne i ponownie utworzyć płytę aktualizacyjną, zgodnie z podaną procedurą. Następnie zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego.Podczas procesu aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.

Należy włączyć system ponownie, nie wyjmując płyty z podajnika. Aktualizacja powinna uruchomić się automatycznie.Nie można rozpakować pobranego ze strony internetowej pliku aktualizacyjnego UPDATA_13x011.ZIP.

Pobieranie mogło zakończyć się niepowodzeniem. Należy usunąć pobrany plik i ponownie pobrać plik aktualizacyjny.Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.

 1. Wyjąć przewód zasilający z gniazdka ściennego (sieci elektrycznej), a po kilku minutach włożyć go ponownie.
 2. Włączyć zasilanie systemu kina domowego Blu-ray Disc/DVD.
 3. Ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji za pomocą płyty CD.
 4. Jeśli objawy nie ustąpią, skontaktować się z firmą Sony.