Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli odtwarzaczy Blu-ray:

 • BDP-S470 / S570

Informacja o tym pliku do pobrania

Procedura aktualizacji jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego odtwarzacza Blu-ray.

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray do wersji M04.R.789
 • Data wydania: 24/12/2014
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Zwiększenie bezpieczeństwa szyfrowania
 • Ograniczenia: Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla odtwarzaczy Blu-ray sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w przypadku zakupu nowego modelu odtwarzacza Blu-ray. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer M04.R.789 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray; na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray. Jeśli urządzenie zacznie odtwarzać płytę, nacisnąć przycisk STOP i poczekać na wyświetlenie menu interfejsu XrossMediaBar (XMB™).
 3. W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > System Settings [Ustawienia > Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 4. Wybrać opcję Quick Start Mode [Tryb szybkiego uruchamiania] i upewnić się, że jej ustawienie to OFF [Wył.]. W przypadku ustawienia ON [Wł.] aktualizacja może się nie powieść.
 5. Wybrać opcję System Information [Informacje systemowe] i nacisnąć przycisk ENTER.
 6. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób:
  "Software Version M04.R.789 " [Wersja oprogramowania: M04.R.789 ] - numer wersji M04.R.789 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Instalacja

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray:

 1. Domowy sprzęt audio i wideo firmy Sony: Pobieranie oprogramowania sprzętowego  

  BDPUżywany model: Ostrzeżenie: W przypadku posiadania innego modelu odtwarzacza BD należy kliknąć tutaj, aby wybrać właściwy model.

  Najprostszym i zalecanym sposobem aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray jest procedura aktualizacji sieciowej.

  • Przed pobraniem i zainstalowaniem jakiegokolwiek pliku należy dokładnie przeczytać instrukcję. Postępowanie niezgodne z instrukcjami może spowodować brak reakcji odtwarzacza na polecenia lub jego uszkodzenie.
  • Niniejszy program narzędziowy przeznaczony jest wyłącznie do użytku w przypadku odtwarzaczy Blu-ray sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach.
  • Właściwe działanie omawianej tu metody aktualizacji wymaga, aby odtwarzacz był poprawnie podłączony do aktywnego łącza internetowego.
  • Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania wbudowanego, należy poprawnie podłączyć odtwarzacz do telewizora.
  • Proces aktualizacji oprogramowania wbudowanego zajmuje zwykle około 15 do 30 minut, w zależności od konfiguracji systemu i wydajności połączenia sieciowego.

  Instrukcje:

  • Przed rozpoczęciem:
  1. Włączyć telewizor, a następnie upewnić się, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono odtwarzacz płyt Blu-ray.
  2. Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN odtwarzacza płyt Blu-ray.
  3. Włączyć odtwarzacz płyt Blu-ray.
  4. Jeśli w odtwarzaczu znajduje się płyta, należy ją wyjąć.
  • Przeprowadzanie aktualizacji:
  1. W menu xross media bar™ za pomocą klawiszy strzałek na pilocie wybrać opcje Setup - Network Update [Ustawienia - Aktualizacja sieciowa], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
  2. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat "Perform version update?" [Przeprowadzić aktualizację wersji?].
  3. Wybrać opcję OK i nacisnąć przycisk ENTER.
  4. Uruchamia się proces pobierania plików, a na ekranie telewizora pojawia się ekran pobierania.
  5. W czasie pobierania na ekranie telewizora i na przednim wyświetlaczu odtwarzacza wyświetlany będzie komunikat: DL */9.Uwaga: Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od "0" do "9", w zależności od stanu zaawansowania pobierania plików.
  6. Po zakończeniu pobierania rozpocznie się aktualizacja, a na przednim wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się komunikat: VUP.
  7. W czasie instalowania aktualizacji na przednim wyświetlaczu odtwarzacza wyświetlany będzie komunikat: VUP */9.Uwaga: Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od "0" do "9", w zależności od stanu aktualizacji.
  8. Pojawienie się komunikatu FINISH [ZAKOŃCZ] na przednim wyświetlaczu odtwarzacza oznacza zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania wbudowanego.OSTRZEŻENIE! Do momentu pojawienia się komunikatu końcowego nie należy wykonywać żadnych czynności ani wyłączać odtwarzacza. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować brak reakcji odtwarzacza płyt Blu-ray na polecenia lub jego uszkodzenie.
  9. Odtwarzacz płyt Blu-ray wyłączy się automatycznie.
  10. Włączyć odtwarzacz płyt Blu-ray.
  11. W celu potwierdzenia pomyślnie zakończonej aktualizacji należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania wbudowanego.Uwaga: Jeśli trzy ostatnie cyfry numeru wersji to 789, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania zakończyła się pomyślnie.

  Potencjalne problemy związane z procedurą aktualizacji sieciowej  Na przednim wyświetlaczu odtwarzacza pojawia się komunikat "SYS ERR" lub "VUP NG".

  1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk POWER [ZASILANIE], do momentu wyłączenia zasilania.
  2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray Disc.
  3. Należy ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej.
  4. Jeśli objawy nie ustąpią, skontaktować się z firmą Sony.


  Podczas trwania procedury aktualizacji sieciowej, na ekranie telewizora pojawia się komunikat "Connection status cannot be confirmed" [Niepotwierdzony status połączenia], blokując aktualizację oprogramowania wbudowanego.

  Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym. Sprawdzić poprawność ustawień sieciowych odtwarzacza Blu-ray Disc.

  1. Sprawdzić, czy kabel LAN jest włożony do złącza.
  2. Sprawdzić ustawienia sieciowe i upewnić się, że odtwarzacz Blu-ray Disc posiada własny adres IP. Przy korzystaniu z serwera proxy, w miejsce nazwy hosta proxy znajdujące się w polu danych Proxy Server [Serwer proxy] należy wpisać adres IP tego serwera.
  3. Następnie ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej.


  Podczas procesu aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.

  Włączyć ponownie zasilanie odtwarzacza. Następnie ponowić procedurę aktualizacji sieciowej.  Po zakończeniu procedury aktualizacji, po włączeniu zasilania odtwarzacza na przednim panelu ciągle wyświetla się komunikat WELCOME [WITAJ] lub WAIT [CZEKAJ].

  Należy skontaktować się z firmą Sony.  Aktualizacja oprogramowania wbudowanego (nie dotyczy pobierania plików) nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.

  Należy skontaktować się z firmą Sony.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • UPDATA_M04R789.ZIP

Rozmiar pliku

 • -