Modele, których dotyczy informacja

 • BDP-CX7000ES

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i ulepszenia:

Ten program narzędziowy służy do aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza płyt Blu-ray Disc™ do wersji 020, zapewniając następujące korzyści:

 • Rozszerzenie kompatybilności sprzętowej umożliwiające szerszą współpracę z niektórymi urządzeniami BD-ROM.

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza:

 • Włączyć telewizor, a następnie się upewnić, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono odtwarzacz płyt Blu-ray Disc™.
 • Włączyć odtwarzacz płyt Blu-ray Disc™.
 • Za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup - System Settings [Konfiguracja - Ustawienia systemu], a następnie nacisnąć przycisk ENTER (znajdujący się pośrodku obszaru przycisków strzałek).
 • Za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję System Information [Informacje o systemie], a następnie nacisnąć przycisk ENTER (znajdujący się pośrodku obszaru przycisków strzałek).
 • Na ekranie telewizora wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza płyt Blu-ray Disc™, zgodnie z poniższą ilustracją:

  Software Version xx.x.xxx [Wersja oprogramowania xx.x.xxx]

  Jeżeli ostatnie trzy cyfry numeru wersji to 020 lub więcej, nie trzeba instalować oferowanej aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

 • Aktualizacja sieciowa:
  • Najprostszym zalecanym sposobem aktualizacji jest aktualizacja sieciowa.
  • Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu odtwarzacz płyt Blu-ray Disc™.

Aby uzyskać instrukcje, należy kliknąć to łącze

Aby uzyskać instrukcje, należy kliknąć to łącze

Updating over the internet 

Najprostszym i zalecanym sposobem aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray jest procedura aktualizacji sieciowej.

 • Przed pobraniem i zainstalowaniem jakiegokolwiek pliku należy dokładnie przeczytać instrukcję. Postępowanie niezgodne z instrukcjami może spowodować brak reakcji odtwarzacza na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • Niniejszy program narzędziowy przeznaczony jest wyłącznie do użytku w przypadku odtwarzaczy Blu-ray sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach.
 • Właściwe działanie omawianej tu metody aktualizacji wymaga, aby odtwarzacz był poprawnie podłączony do aktywnego łącza internetowego.
 • Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania wbudowanego, należy poprawnie podłączyć odtwarzacz do telewizora.
 • Proces aktualizacji oprogramowania wbudowanego zajmuje zwykle około 15 do 30 minut, w zależności od konfiguracji systemu i wydajności połączenia sieciowego.

Instrukcje:

 • Przed rozpoczęciem:
 1. Włączyć telewizor, a następnie upewnić się, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono odtwarzacz płyt Blu-ray.
 2. Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN odtwarzacza płyt Blu-ray.
 3. Włączyć odtwarzacz płyt Blu-ray.
 • Przeprowadzanie aktualizacji:
 1. W menu Home za pomocą klawiszy strzałek na pilocie wybrać opcje Setup - Network Update [Ustawienia - Aktualizacja sieciowa], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 2. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat "Perform version update?" [Przeprowadzić aktualizację wersji?].
 3. Wybrać opcję OK i nacisnąć przycisk ENTER.
 4. Uruchamia się proces pobierania plików, a na ekranie telewizora pojawia się ekran pobierania.
 5. W czasie pobierania na ekranie telewizora i na przednim wyświetlaczu odtwarzacza wyświetlany będzie komunikat: DOWNLOAD */9.
  Uwaga: Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od "0" do "9", w zależności od stanu zaawansowania pobierania plików.
 6. Po zakończeniu pobierania rozpocznie się aktualizacja, a na przednim wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się komunikat: VERSION UP.
 7. W czasie instalowania aktualizacji na przednim wyświetlaczu odtwarzacza wyświetlany będzie komunikat: VERSION UP */9.
  Uwaga: Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od "0" do "9", w zależności od stanu aktualizacji.
 8. Pojawienie się komunikatu FINISH [ZAKOŃCZ] na przednim wyświetlaczu odtwarzacza oznacza zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
  OSTRZEŻENIE! Do momentu pojawienia się komunikatu końcowego nie należy wykonywać żadnych czynności ani wyłączać odtwarzacza. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować brak reakcji odtwarzacza płyt Blu-ray na polecenia lub jego uszkodzenie.
 9. Odtwarzacz płyt Blu-ray wyłączy się automatycznie.
 10. Włączyć odtwarzacz płyt Blu-ray.
 11. W celu potwierdzenia pomyślnie zakończonej aktualizacji należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania wbudowanego.
  Uwaga: Jeśli trzy ostatnie cyfry numeru wersji to 020, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania zakończyła się pomyślnie.

Potencjalne problemy związane z procedurą aktualizacji sieciowej

Na przednim wyświetlaczu odtwarzacza pojawia się komunikat "SYSTEM ERROR" lub "VERSION UP NG".

 1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk POWER [ZASILANIE], do momentu wyłączenia zasilania.
 2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray Disc™.
 3. Należy ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej.
 4. Jeśli objawy nie ustąpią, skontaktować się z firmą Sony.


Podczas aktualizacji sieciowej na telewizorze wyświetla się komunikat o błędzie, a aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest niemożliwa.

Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym. Sprawdzić poprawność ustawień sieciowych odtwarzacza Blu-ray Disc™.

 1. Sprawdzić, czy kabel LAN jest włożony do złącza.
 2. Sprawdzić ustawienia sieciowe i upewnić się, że odtwarzacz Blu-ray Disc™ posiada własny adres IP. Przy korzystaniu z serwera proxy, w miejsce nazwy hosta proxy znajdujące się w polu danych Proxy Server [Serwer proxy] należy wpisać adres IP tego serwera.
 3. Następnie ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej.


Podczas procesu aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.

Włączyć ponownie zasilanie odtwarzacza. Następnie ponowić procedurę aktualizacji sieciowej.Aktualizacja oprogramowania wbudowanego (nie dotyczy pobierania plików) nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.

Należy skontaktować się z firmą Sony.

Update using a recordable CD-R and your PC

Poniższa procedura nie ma zastosowania, jeżeli aktualizacja odtwarzacza płyt Blu-ray Disc™ nastąpiła za pomocą aktualizacji sieciowej.

Ostrzeżenie:

 • Niniejszy program narzędziowy jest przeznaczony do współpracy wyłącznie z odtwarzaczami płyt Blu-ray Disc™ sprzedawanymi w Europie. Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach.
 • Należy dokładnie stosować kolejne kroki procedury aktualizacji. Błąd w wykonywaniu instrukcji może spowodować zatrzymanie procesu aktualizacji i brak reakcji odtwarzacza na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • Nie należy również wyłączać zasilania odtwarzacza ani odłączać odtwarzacza od gniazda zasilania. Utrata zasilania podczas instalacji oprogramowania wbudowanego może spowodować brak reakcji odtwarzacza na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • Aby nagrać pliki aktualizacyjne oprogramowania wbudowanego, należy użyć nowej płyty CD-R. Odtwarzacz może mieć problem z odczytem zabrudzonych lub uszkodzonych płyt.
 • Zalecany system operacyjny dla komputera, za pomocą którego będą pobieranie pliki aktualizacyjne oprogramowania wbudowanego:
  • Windows® XP, Windows® Vista®, Windows® 7 bądź Mac OS X 10.6.3.
 • Należy korzystać z komputera wyposażonego w nagrywarkę płyt CD.

Procedura pobierania:

 1. Pobrać plik UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zapamiętać ten katalog).
 2. Przejść do katalogu przechowującego pobrany plik i sprawdzić, czy rozmiar pliku UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE to 47 269 888 bajtów.
 3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy plik UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE i wybrać opcję Properties [Właściwości].
 4. W oknie Properties [Właściwości] pliku UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE sprawdzić, czy wartość wyświetlana w polu Size [Rozmiar] wynosi 45 MB (47 269 888 bajtów). 5. Dwukrotnie kliknąć plik UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE i uruchomić proces rozpakowywania plików aktualizacyjnych oprogramowania wbudowanego.
 6. W oknie dialogowym UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE wpisać lokalizację lub wybrać opcję Browse... [Przeglądaj...] i wyszukać lokalizację dla nieskompresowanych plików aktualizacyjnych, a następnie kliknąć przycisk OK. Plik UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO zostanie zapisany w wybranej lokalizacji.
 7. W celu utworzenia płyty aktualizacyjnej należy nagrać rozpakowany plik (UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO) w głównym katalogu płyty CD-R (korzystając z oprogramowania do nagrywania, należy unikać formatu ISO9660).

  Nie wolno tworzyć płyty z danymi. Aby poprawnie utworzyć płytę aktualizacyjną, podczas nagrywania pliku za pomocą oprogramowania do nagrywania płyt CD należy wybrać opcję nagrywania obrazu, np. Burn Image [Nagraj obraz].

Ważne uwagi:

 • Płytę należy sfinalizować.
 • Należy sprawdzić, czy proces nagrywania danych na płycie zakończył się bez błędów. W razie wątpliwości należy utworzyć nową płytę aktualizacyjną.
 • Zastosowanie formatu ISO9660 może spowodować, że płyta aktualizacyjna zostanie nieprawidłowo utworzona.
 • Nie wolno tworzyć płyt aktualizacyjnych za pomocą procesów innych niż opisany powyżej.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego:

 • Ostrzeżenie:

  - Podczas procesu aktualizacji nie należy wyłączać zasilania odtwarzacza ani odłączać go od źródła zasilania. Może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza i konieczność jego naprawy.

  - Do momentu zakończenia procesu aktualizacji nie należy naciskać żadnych innych przycisków, niż wymienione w procedurze. Może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza i konieczność jego naprawy.
 • Przed rozpoczęciem:
 1. Włączyć telewizor, a następnie się upewnić, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono odtwarzacz płyt Blu-ray Disc™.
 2. Włączyć odtwarzacz płyt Blu-ray Disc™.
 3. Nacisnąć przycisk OPEN/CLOSE [Otwórz/Zamknij] na pilocie bądź na panelu przednim, aby otworzyć przednią osłonę.
 4. Umieścić płytę aktualizacyjną wewnątrz odtwarzacza, a następnie nacisnąć przycisk OPEN/CLOSE [Otwórz/Zamknij] na pilocie bądź na panelu przednim, aby zamknąć przednią osłonę.
 • Przeprowadzenie aktualizacji:
 1. Za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać płytę aktualizacyjną w obszarze Other Discs [Inne płyty] znajdującym się wśród ikon kategorii (Video [Wideo], Music [Muzyka], Photo [Zdjęcia]), a następnie nacisnąć przycisk ENTER (znajdujący się pośrodku obszaru przycisków strzałek).
 2. Po włożeniu płyty na telewizorze pojawia się komunikat: "Perform version update?" [Przeprowadzić aktualizację wersji?].
 3. Za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER (znajdujący się pośrodku obszaru przycisków strzałek).
 4. Rozpocznie się aktualizacja, a na wyświetlaczu przedniego panelu odtwarzacza pojawi się komunikat VERSION UP */9 [Aktualizacja oprogramowania */9].
  Uwaga: Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od 0 do 9, w zależności od stanu aktualizacji.
 5. Pojawienie się komunikatu FINISH [Koniec] na wyświetlaczu przedniego panelu odtwarzacza oznacza zakończenie aktualizacji.
  Do momentu pojawienia się komunikatu końcowego nie należy wykonywać żadnych czynności ani wyłączać odtwarzacza. Może to spowodować, że odtwarzacz przestanie reagować na polecenia lub zostanie uszkodzony.

 6. Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc™ wyłączy się automatycznie.
 7. Włączyć odtwarzacz płyt Blu-ray Disc™.
 8. Wyjąć płytę aktualizacyjną z odtwarzacza.
 9. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli oprogramowanie wbudowane jest wersji 020, aktualizacja zakończyła się pomyślnie.

Niektóre problemy związane z tą metodą aktualizacji

Na wyświetlaczu przedniego panelu odtwarzacza pojawia się komunikat SYSTEM ERROR [Błąd systemu] lub VERSION UP NG [Aktualizacja zakończyła się niepowodzeniem].

 1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk POWER [Zasilanie], aż do momentu wyłączenia zasilania.
 2. Włączyć odtwarzacz.
 3. Ponownie przeprowadzić aktualizację za pomocą płyty, zgodnie z instrukcją.
 4. Jeżeli problem nadal występuje, należy się skontaktować z firmą Sony.


Płyta aktualizacyjna umieszczona w odtwarzaczu jest niewidoczna w obszarze Other Discs [Inne płyty] w menu HOME [Strona główna].

Wyjąć płytę z odtwarzacza, a z komputera usunąć pliki aktualizacyjne. Ponownie pobrać pliki aktualizacyjne i ponownie utworzyć płytę aktualizacyjną, zgodnie z podaną procedurą. Następnie zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego.Po dwukrotnym kliknięciu pliku aktualizacyjnego UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE, pobranego z witryny internetowej z aktualizacjami, nie tworzy się plik UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO, natomiast pojawia się następujący komunikat o błędzie: "Win32 Cabinet Self-Extraction" [Samowyodrębniający się plik Win32 Cabinet].

Pobieranie mogło się zakończyć niepowodzeniem. Należy usunąć pobrany plik i ponownie pobrać plik aktualizacyjny.Aktualizacja oprogramowania wbudowanego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 30 minut.

Należy się skontaktować z firmą Sony.