Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli telewizorów:

 • KDL-32RD430 / RD433 / RD435
 • KDL-40RD450 / RD453 / RD455

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Firmware update to v8518 for TV
 • Data wydania: 15-09-2016
 • Czy aktualizacja jest wymagana? Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu telewizora Bravia. W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można sprawdzić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Poprawiona stabilność działania telewizora
 • Ograniczenia: aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla telewizorów sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Co będzie potrzebne?

 • komputer z dostępem do Internetu
 • przenośna pamięć USB
 • kompatybilny telewizor.

Instalacja

Aby zaktualizować oprogramowanie wbudowane telewizora, należy wykonać poniższe czynności. Po zakończeniu aktualizacji wszystkie ustawienia osobiste telewizora pozostaną niezmienione.

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje - niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Nie wyłączać telewizora ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.
 • Zatrzymać nagrywanie przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

Pobieranie aktualizacji

Przed przystąpieniem do instalacji pobrać aktualną wersję oprogramowania wbudowanego z Internetu i zapisać ją na przenośnej pamięci USB.

 1. Przeczytać i zaakceptować poniższe warunki, a następnie kliknąć przycisk download file [Pobierz plik].
 2. Po wyświetleniu monitu zapisać plik na pulpicie. Po zakończeniu pobierania aktualizacji upewnić się, że plik ma rozmiar 57,329,948 bajtów. W tym celu kliknąć plik prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Properties [Właściwości] i sprawdzić rozmiar w zakładce General [Ogólne].
 3. Otworzyć program Windows Explorer [Eksplorator Windows], wyszukać pobrany plik o nazwie sony_tvupdate_2016_8518_enf_auth.zip, a następnie go rozpakować. Na dysku lokalnym utworzy się folder o nazwie sony_dtv02B00B00B0B0_00000100.
 4. Skopiować ten folder na pamięć USB.

Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku aktualizacji można zainstalować go w telewizorze. W tym celu należy wykonać poniższe czynności.

Proces instalacji może potrwać maksymalnie 5 minut, a w trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie.

 1. Włączyć telewizor.
 2. Włożyć pamięć USB zawierającą plik sony_dtv02B30B07B3B7_00000100do gniazda USB telewizora.
 3. Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie, aby otworzyć menu HOME [Strona główna].
 4. Wybrać opcję Settings [Ustawienia] i nacisnąć przycisk Enter na pilocie.
 5. Wybrać opcję Customer support [Pomoc techniczna] i nacisnąć przycisk Enter na pilocie.
 6. Podświetlić opcję Software Update > USB i nacisnąć przycisk Enter na pilocie.
 7. Na ekranie telewizora wyświetlona zostanie seria komunikatów - należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 8. Rozpocznie się aktualizacja, a pomarańczowa dioda LED na przednim panelu telewizora zacznie migać. - Nie wyjmować pamięci USB ani nie wyłączać telewizora.
 9. Gdy na ekranie telewizora wyświetli się komunikat "Firmware update complete" [Zakończono aktualizację oprogramowania wbudowanego], telewizor się wyłączy, a następnie włączy ponownie, aby zakończyć aktualizację. - Nie należy wyjmować pamięci USB ani wyłączać telewizora.
 10. Gdy telewizor ponownie się włączy, wyjąć pamięć USB z gniazda USB.

Sprawdzić, czy aktualizacja się powiodła:

 1. Włączyć telewizor, a następnie nacisnąć przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić menu Home [Strona główna].
 2. Wybrać kategorię Settings [Ustawienia], podświetlić opcję Set-up [Konfiguracja], a następnie nacisnąć przycisk OK.
 3. Wybrać kategorię Product Support [Wsparcie dot. produktu], a następnie nacisnąć przycisk OK.
 4. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego powinien wyświetlić się w następujący sposób: SOFTWARE VERSION v8518 [Wersja oprogramowania: v8518] - numer wersji v8518 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Pytania i odpowiedzi

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi aktualizacji oprogramowania wbudowanego przez Internet.

Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania wbudowanego?
Aby telewizor zawsze działał w sposób optymalny, instalowanie starszych wersji oprogramowania wbudowanego jest niemożliwe.

Telewizor wyłączył się w trakcie
W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Podczas aktualizacji nowej wersji oprogramowania wbudowanego ponowne uruchamianie telewizora może trwać dłużej.

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego telewizora za pomocą połączenia internetowego

Co należy zrobić, jeśli na ekranie telewizora wyświetli się jeden z następujących komunikatów: "An error occurred during the software update" [Podczas aktualizacji oprogramowania wystąpił błąd] lub "Software cannot be updated using this USB device" [Nie można zaktualizować oprogramowania za pomocą tej pamięci USB].

 1. Sprawdź, czy pamięć USB jest sprawna. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor, naciskając przycisk POWER [Zasilanie] na obudowie urządzenia.
 3. Ponownie naciśnij przycisk POWER [Zasilanie], a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "No newer version of the TV software was found" [Nowsza wersja oprogramowania telewizora nie została odnaleziona]
Najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego została już zainstalowana w telewizorze, a aktualizacja nie jest konieczna.