Instalacja


Karta sieci bezprzewodowej AtherosAR9485WB-EG, wersja 9.2.0.427, dla systemu Microsoft® Windows® 7

Aplikacja umożliwia instalację dostarczonej wersji karty sieci bezprzewodowej Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter na komputerach Sony VAIO® z poniższej listy.

*** Karta sieci bezprzewodowej AR9485WB-EG Wireless Network Adapter zastąpi nazwę Network Controller [Kontroler sieci], wyświetlaną na żółto w oknie Device Manager [Menedżer urządzeń], jeżeli sterownik nie jest zainstalowany.


WAŻNE UWAGI - UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

UWAGA!

Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla następujących komputerów Sony VAIO®

 • PCG;PCV;VGN;VGC;VGX;VPC;

Nie należy instalować tej aplikacji na innych modelach komputera (w tym innych dostępnych w różnych krajach komputerach marki Sony).

UWAGA:

W czasie instalacji aktualizacji oprogramowania należy zalogować się jako administrator lub użytkownik z prawami administratora.

UWAGA:

Aby żaden program nie przeszkadzał podczas instalacji, należy zapisać wszystkie otwarte pliki i zamknąć wszystkie programy. Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że pasek zadań nie zawiera żadnych aplikacji.

UWAGA:

Zaleca się wydrukowanie instrukcji i korzystanie z nich w trakcie instalacji.

Instrukcje pobierania i instalacji

Pobrać i zainstalować program AHDWLL-00254899-0042.EXE program, wykonując następujące czynności:

 • Pobrać plik AHDWLL-00254899-0042.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zapisać nazwę tego katalogu).
 • Przejść do katalogu, w którym zapisano pobrany plik i kliknąć dwukrotnie plik AHDWLL-00254899-0042.EXE, aby rozpocząć instalację.
 • W obszarze User Account Control [Kontrola konta użytkownika] kliknąć przycisk Yes [Tak].
 • W obszarze Select Country [Wybierz kraj] wybrać kraj i kliknąć przycisk Next [Dalej].
 • W obszarze Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter for Microsoft® Windows® 7 [Karta sieci bezprzewodowej Atheros AR9485WB-EG dla systemu Microsoft® Windows® 7] kliknąć przycisk Next [Dalej].
 • Przeczytać umowę licencyjną oprogramowania i kliknąć przycisk I Agree [Zgadzam się].
 • Na ekranie Finished [Zakończone] kliknąć przycisk Finish [Zakończ].

UWAGA:

Jeżeli wyświetli się okno komunikatu o błędzie Severe [Poważny] lub komunikatu Software Status [Stan oprogramowania], należy sprawdzić zawartość listy Known Issues and Limitations (Znane problemy i ograniczenia).

Instalacja karty sieci bezprzewodowej Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter jest zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • AHDWLL-00254899-0042.zip

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 16.29 Mb

Data wydania

 • 32-92-2011