Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • WH-1000XM4

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał sparowanie słuchawek z komputerem z systemem Windows

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem, który w przypadku równoczesnego połączenia dwóch urządzeń Bluetooth powodował systematyczne odłączanie się i podłączanie urządzeń
 • Poprawiono ogólne działanie słuchawek

Wymagania systemowe

 • Urządzenie z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) lub iOS (w wersji 11.0 lub nowszej)
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • Słuchawki muszą być połączone z urządzeniem z systemem Android lub iOS

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia WH-1000XM4 do wersji 2.0.7

Wersja pliku

 • Wersja 2.0.7

Data wydania

 • 05-11-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Wersję wewnętrznego oprogramowania można sprawdzić w opisany poniżej sposób.

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
 3. Dotknij ikony z trzema kropkami (przycisku menu) w prawym górnym rogu.

  UWAGA: urządzenie wyświetlone na ekranie zależy od podłączonego urządzenia.
 4. Wybierz wersję posiadanego urządzenia pokazaną w menu. Opcja ta pojawia się tylko po podłączeniu urządzenia.
 5. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania.

Ważna informacja

 • Podczas pobierania aktualizacji, przesyłania danych lub aktualizacji nie należy ładować akumulatora ani wyłączać zasilania słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.
 • Nie należy wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład w pociągu lub w innym miejscu, w którym może wystąpić przeciążenie łącza Wi-Fi, a także w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych lub innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz.
 • Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android/iOS i słuchawki) są całkowicie naładowane.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android lub iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smart watch.
 • Jeśli podczas aktualizacji słuchawki są zdjęte, wybierz ustawienie „Do not turn off” (Nie wyłączaj) funkcji Auto Power Off (Automatyczne wyłączanie zasilania) w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Przy wybranym ustawieniu „Off when headphones are taken off” (Wyłączaj zdjęte słuchawki) słuchawki automatycznie wyłączają się po mniej więcej 15 minutach, co powoduje także przerwanie transmisji pliku z aktualizacją. W takim przypadku po ponownym włączeniu słuchawek i nawiązaniu łączności Bluetooth nastąpi wznowienie przesyłania danych od miejsca, w którym zostało ono przerwane. W przypadku zmieniania ustawień na potrzeby tej aktualizacji prosimy o przywrócenie poprzednich ustawień po zakończeniu aktualizacji.

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • Proces aktualizacji trwa około 40 minut. Plik ma wielkość około 4,0 MB.
 • W przypadku urządzeń z systemem iOS przed aktualizacją należy wyłączyć funkcję Google Assistant.
 • W zależności od środowiska transmisji fal radiowych i używanego urządzenia z systemem Android/iOS proces może się wydłużyć.

Pobierz i zainstaluj

Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę:

 • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
 • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do słuchawek.
 • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
  • Jeśli słuchawki nie były wcześniej łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, połącz je z urządzeniem z systemem Android, wykonując polecenia z ekranu.
  • Jeśli posiadane słuchawki były już łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, wybierz je.
 3. Po nawiązaniu połączenia pojawia się poniższy ekran.
 4. Jeśli możliwa jest aktualizacja, pojawi się komunikat „Headphone update is available” (Dostępna jest aktualizacja słuchawek). Można wówczas nacisnąć przycisk „More Info” (Więcej informacji).
 5. Upewnij się, że wyświetlana jest informacja „Version 2.0.7”. Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć aktualizację.
 6. Rozpocznie się pobieranie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
  UWAGA: Kiedy pojawi się komunikat [Bluetooth Pairing Request] (Żądanie powiązania Bluetooth), naciśnij przycisk „Pair” (Paruj). Aktualizacja zostanie wznowiona. (Dotyczy tylko urządzeń z systemem iOS)
 7. Rozpocznie się przesyłanie. Po zakończeniu pobierania automatycznie pojawi się następny ekran.
 8. Rozpocznie się przesyłanie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran. Proces ten trwa około jednej minuty.
  UWAGA: Podczas pobierania aktualizacji, przesyłania danych lub aktualizacji nie należy ładować akumulatora ani wyłączać zasilania słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek. Jeśli pojawi się komunikat o rozłączeniu, należy zaczekać na automatyczne ponowne nawiązanie połączenia.
 9. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk „OK”.
  UWAGA: Jeśli nie pojawi się następny ekran, sprawdź, czy wersja została zaktualizowana, wykonując następną czynność.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].

Jeśli wyświetlana jest wersja „2.0.7”, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie przy aktualizacji.

 1. Naciśnij przycisk „OK”.
 2. Wyłącz słuchawki, po czym włącz je na nowo.
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację „Sony | Music Center” i powtórz aktualizację.

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli pokazana zostanie wersja 2.0.7, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Wersję można sprawdzić w ustawieniach aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie „Sprawdzanie wersji oprogramowania” na tej stronie.