Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • WI-1000X
 • WH-1000XM2
 • WH-1000XM3

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Wzmocniono zabezpieczenia oprogramowania systemowego
 • Poprawiono ogólne działanie słuchawek

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Dodano funkcję umożliwiającą aktywację i dezaktywację czujnika dotykowego (tylko WH-1000XM3)
  Uwaga: Do użycia tej nowej funkcji sterowania czujnikiem dotykowym niezbędna jest aplikacja „Sony | Headphones Connect” w wersji 6.0.0 (lub nowszej).
 • Można już używać asystenta Amazon Alexa
  Uwaga:
  • Do działania asystenta Amazon Alexa w słuchawkach WI-1000X/WH-1000XM2 wymagana jest aplikacja „Sony | Headphones Connect” w wersji 4.0.0 lub nowszej.
  • Do użycia asystenta Amazon Alexa w słuchawkach WH-1000XM3 wymagana jest aplikacja „Sony | Headphones Connect” w wersji 4.1.0 lub nowszej.
 • Dodano możliwość wyboru języka informacji głosowych (tylko WH-1000XM3)
  Uwaga: Do zmiany języka informacji głosowych w słuchawkach WH-1000XM3 wymagana jest aplikacja „Sony | Headphones Connect” w wersji 4.1.0 lub nowszej.
 • Optymalizacja słuchawek do użytku z asystentem Google Assistant
 • Inne udoskonalenia funkcjonalne
  UWAGA: Instalacja tego wewnętrznego oprogramowania zapewnia jedynie zgodność słuchawek z asystentem Google Assistant.
Uwaga: Google i Android są znakami towarowymi Google LLC.

Wymagania systemowe

 • Urządzenie z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) lub iOS (w wersji 11.0 lub nowszej)
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • Słuchawki muszą być połączone z urządzeniem z systemem Android lub iOS

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 do wersji 4.5.2

Wersja pliku

 • Wersja 4.5.2

Data wydania

 • 28-05-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Wersję wewnętrznego oprogramowania można sprawdzić w opisany poniżej sposób.

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
 3. Dotknij ikony z trzema kropkami (przycisku menu) w prawym górnym rogu.

  *Urządzenie wyświetlone na ekranie zależy od podłączonego urządzenia.
 4. Wybierz wersję posiadanego urządzenia pokazaną w menu. Opcja ta pojawia się tylko po podłączeniu urządzenia.
 5. Sprawdź numer modelu oraz wersję wewnętrznego oprogramowania słuchawek WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3.

Ważna informacja

 • Podczas pobierania aktualizacji/przesyłania danych oraz aktualizacji NIE NALEŻY ładować akumulatora ani wyłączać zasilania słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.
 • NIE NALEŻY wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład:
  — w pociągu / w miejscu, w którym może wystąpić przeciążenie łącza Wi-Fi
  — w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych lub innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz
 • Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android/iOS i słuchawki WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3) są całkowicie naładowane.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android/iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smart watch.

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • Proces aktualizacji trwa około 60 minut. Plik ma wielkość około 3,3 MB (WI-1000X / WH-1000XM2) / 3,6 MB (WH-1000XM3).
 • W przypadku urządzeń z systemem iOS przed aktualizacją należy wyłączyć funkcję Google Assistant.
 • W zależności od środowiska transmisji fal radiowych i używanego urządzenia z systemem Android/iOS proces może się wydłużyć.

Pobierz i zainstaluj

Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę:
 • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
 • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do słuchawek.
 • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
  • Jeśli słuchawki nie były wcześniej łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, połącz je z urządzeniem z systemem Android, wykonując polecenia z ekranu.
  • Jeśli posiadane słuchawki były już łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, wybierz je.
 3. Po nawiązaniu połączenia pojawia się poniższy ekran.
 4. Jeśli możliwa jest aktualizacja, pojawi się komunikat „Headphone update is available” (Dostępna jest aktualizacja słuchawek). Można wówczas nacisnąć przycisk „More Info” (Więcej informacji).
 5. Upewnij się, że wyświetlana jest informacja „Version 4.5.2”. Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć aktualizację.
 6. Rozpocznie się pobieranie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
  UWAGA:
  Kiedy pojawi się komunikat [Bluetooth Pairing Request] (Żądanie powiązania Bluetooth), naciśnij przycisk „Pair” (Paruj). Aktualizacja zostanie wznowiona. (Dotyczy tylko urządzeń z systemem iOS.)
 7. Rozpocznie się przesyłanie. Po zakończeniu pobierania automatycznie pojawi się następny ekran.
 8. Rozpocznie się przesyłanie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran. Proces ten trwa około jednej minuty.
  UWAGA:
  Podczas pobierania aktualizacji, przesyłania danych lub aktualizacji nie należy ładować akumulatora ani wyłączać zasilania słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.
  Jeśli pojawi się komunikat o rozłączeniu, należy zaczekać na automatyczne ponowne nawiązanie połączenia.
 9. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk „OK”.
  Jeśli nie pojawi się następny ekran, sprawdź, czy wersja została zaktualizowana, wykonując następną czynność.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].

Jeśli wyświetlana jest wersja „4.5.2”, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie przy aktualizacji.

 1. Naciśnij przycisk „OK”.
 2. Wyłącz słuchawki WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3, po czym włącz je na nowo.
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” i powtórz aktualizację.

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli pokazana zostanie wersja 4.5.2, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Sprawdzenie wersji umożliwia opcja „Version” w ustawieniach aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie „Sprawdzanie wersji oprogramowania” na tej stronie.