Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • Obiektyw: SEL135F18GM
 • Uwagi: Ta aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest wykonywana za pośrednictwem korpusu z mocowaniem typu E.
  • Pewnych modeli nie można użyć do wykonania tej aktualizacji. (lista modeli)
  • W przypadku użycia kamery PXW-FS7M2 należy postępować zgodnie z opisem z jej instrukcji obsługi.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono działanie przysłony obiektywu zainstalowanego na aparacie ILCE-9, ILCE-9M2 lub ILCE-7RM4.
 • Kiedy obiektyw jest zainstalowany na aparacie ILCE-9 (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 6.00 lub wyższej), z menu „Napęd przy. w tr. AF” można wybrać ustawienie „Focus Priority” (Priorytet ostrości).

Uwagi:

 • Ta aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest wykonywana za pośrednictwem korpusu z mocowaniem typu E.
  • Pewnych modeli nie można użyć do wykonania tej aktualizacji. (lista modeli)
 • W przypadku kamery PXW-FS7M2 należy postępować zgodnie z opisem z jej instrukcji obsługi.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) obiektywu SEL135F18GM, wersja .02 (Windows)

Wersja pliku

 • 02

Rozmiar pliku

 • 4.48 MB (4 705 488 bajtów)

Data wydania

 • 16-01-2020

Przygotowania

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego Twojego obiektywu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego obiektywu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 • Oprogramowanie systemowe obiektywu w wersji [Ver.01] wymaga aktualizacji.
 • Oprogramowanie systemowe obiektywu w wersji [Ver.02] nie wymaga aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje: [Menu] →[Setup] (Konfiguracja) → [Version] (Wersja).
 2. Wyświetli się inforWindowsja o używanej wersji oprogramowania systemowego obiektywu, zgodnie z poniższą ilustracją.


 3. Jeśli korzystasz z urządzenia z serii QX, uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania na swoim komputerze PC i sprawdź wersję oprogramowania systemowego obiektywu poprzez rozpoczęcie aktualizacji.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Inne elementy do aparatu α z wymiennymi obiektywami
  • Źródło zasilania aparatu: Całkowicie naładowany akumulator lub dedykowany zasilacz sieciowy (sprzedawany oddzielnie)
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora wskazujeprzynajmniej trzy kreski. Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora lub dedykowanego zasilacza sieciowego (sprzedawanego oddzielnie). Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy odłączyć uchwyt pionowy.
  • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem
   Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.
 • Inne elementy do aparatów do transmisji i produkcji
  • Źródło zasilania aparatu: Dedykowany zasilacz sieciowy
  • Kabel USB

Pobierz i zainstaluj

Ważne uwagi:

 • Aktualizację oprogramowania systemowego obiektywu można wykonać tylko wtedy, gdy obiektyw jest zamontowany na aparacie. Nie możesz wykonać aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu za pomocą innego aparatu.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy zainstalować obiektyw na aparacie. Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
 • Wykonując aktualizację oprogramowania systemowego obiektywu, należy użyć całkowicie naładowanego akumulatora lub dedykowanego zasilacza sieciowego (sprzedawanego oddzielnie) (dotyczy aparatów α z wymiennymi obiektywami).
 • Wykonując aktualizację oprogramowania systemowego obiektywu, należy użyć dedykowanego zasilacza sieciowego (dotyczy kamer studyjnych i telewizyjnych).
 • Nie wyjmuj akumulatora w trakcie aktualizacji; w przeciwnym razie urządzenie może nagle wyłączyć się z powodu odcięcia zasilania i stać się niezdatne do użytku.
 • Przed rozpoczęciem procedury wyjmij kartę pamięci z aparatu.
 • Zainstaluj obiektyw do aktualizacji przy zdjętym akumulatorze i odłączonym zasilaczu sieciowym (dotyczy kamer profesjonalnych).
 • Nie pozwól, by komputer przeszedł w tryb uśpienia. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, rozpocznij proces aktualizacji od początku.
 • Nie podłączać aparatu do urządzeń innych niż komputer.

Pobieranie narzędzia do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu:

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Pobierz.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_SEL135F18GMV2D.exe].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

  W przypadku systemu Windows 8.1 i Windows 10:
  Jeśli wybrane są ustawienia początkowe przeglądarki Internet Explorer, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze [Downloads] (Pobrane). Kliknij kafelek Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.

Po zakończeniu pobierania pliku można przystąpić do instalowania aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu SEL135F18GM do wersji 02.

Krok 1: Uruchom narzędzie do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu

 1. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany uprzednio plik [Update_135F18GMV2D.exe], aby uruchomić narzędzie do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu.

  Pojawi się okno narzędzia do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu.

 3. Włącz aparat. Jeżeli aparat jest już włączony, wyłącz go i włącz jeszcze raz.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami narzędzia do aktualizacji oprogramowania systemowego: wybierz w aparacie [Menu] → [Setup] (Konfiguracja) → [USB Connection] (Połączenie USB) i sprawdź, czy wybrany jest tryb [Mass Storage] (Pamięć masowa). (Jeżeli używasz aparatu z serii QX, możesz pominąć ten krok.) Jeżeli wybrany jest tryb inny niż [Mass Storage] (Pamięć masowa), zaznacz tryb [Mass Storage] (Pamięć masowa).


 4. Najpierw należy wyjąć z aparatu kartę pamięci. Podłącz aparat do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
  Jeśli na ekranie komputera pojawi się komunikat o błędzie, spróbuj wykonać następujące czynności.
  – Odłącz przewód USB od aparatu, następnie podłącz go ponownie.
  – Jeśli komputer jest wyposażony w inne porty USB, podłącz przewód USB do innego portu.

 5. Sprawdź, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera widać wskaźnik .
  Uwaga: jeśli wskaźnik nie pojawia się na pasku zadań, należy przejść do następnego kroku.

 6. W oknie narzędzia do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu wybierz opcję [Next] (Dalej). Na ekranie komputera PC pojawi się okno narzędzia do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu, a na wyświetlaczu aparatu pojawi się monit [Follow computer instructions] (Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera).
  Komputer PC

  Aparat:

  Uwaga: Od tej chwili nie wyłączaj aparatu aż do zakończenia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu.
  W zależności od modelu aparatu zmiana ekranu może zająć kilka minut.

 7. Rozwiązywanie problemów:
  • W przypadku pojawienia się komunikatu „The update is not available for your model” (Ta aktualizacja nie jest przeznaczona do używanego modelu) sprawdź, czy próbujesz zainstalować plik przeznaczony do obiektywu zainstalowanego na aparacie.
   Jeżeli uruchomione jest właściwe narzędzie do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu, zamknij narzędzie do aktualizacji, odłącz przewód USB, wyłącz aparat i cofnij się do czynności 1 „Start up lens system software updater” (Uruchom narzędzie do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu).
  • W przypadku pojawienia się komunikatu „Could not find camera with the lens for this update mounted” (Nie znaleziono aparatu z obiektywem zgodnym z tą aktualizacją) sprawdź, czy aparat jest wymieniony w sekcji „Odpowiednie modele” i połączony z komputerem przewodem USB.

 8. W oknie narzędzia do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu wybierz opcję [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego obiektywu ma numer .02, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim wypadku przerwij połączenie USB i kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), wyłącz aparat, wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilanie sieciowe i włącz aparat.

  Aktualizacja jest konieczna.


  Aktualizacja jest zbędna.


 9. Upewnij się, że w polu [Current version] (Bieżąca wersja) wyświetlane jest wskazanie .01, po czym kliknij przycisk [Next] (Dalej). Dane są przesyłane do aparatu (potrwa to około 5 sekund).
  Uwaga: w trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.


 10. Po zakończeniu przesyłania danych pojawi się poniższy ekran:


  Kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 11. Rozpocznie się proces aktualizacji, a na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu (potrwa to około 30 sekund).


 12. Po zakończeniu aktualizacji na wyświetlaczu aparatu pojawi się informacja [Lens update complete] (Zakończono aktualizację oprogramowania obiektywu).
  W przypadku urządzenia z serii QX po zakończeniu aktualizacji zniknie ekran QX.


 13. Kliknij ikonę na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera, aby zakończyć połączenie USB.
  Uwaga: jeśli wskaźnik nie pojawia się na pasku zadań, należy przejść do następnego kroku.

 14. Odłącz przewód USB.
  Uwaga: Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat, wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, włóż z powrotem akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy i włącz aparat.

Krok 2: Sprawdź, czy zainstalowano wersję 02 oprogramowania systemowego obiektywu.

 1. W aparacie wybierz opcje: [Menu] → [Setup] (Konfiguracja) → [Version] (Wersja).
 2. Wyświetli się informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego obiektywu, zgodnie z poniższą ilustracją.

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie kończy się.

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.