Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • WH-H900N
 • WF-SP700N
 • WI-SP600N
 • WI-C600N

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Dodano obsługę asystenta Amazon Alexa
 • Dodano funkcję wybierania języka komunikatów głosowych (tylko WI-C600N)

Uwaga:
Do działania asystenta Amazon Alexa i funkcji wybierania języka komunikatów głosowych (tylko WI-C600N) wymagana jest aplikacja Sony | Headphones Connect w wersji 5.0.0 lub nowszej.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Optymalizacja słuchawek do użytku z asystentem Google Assistant

UWAGA:
Instalacja tego wewnętrznego oprogramowania zapewnia jedynie zgodność słuchawek z asystentem Google Assistant.
Sama funkcja asystenta Google Assistant zostanie aktywowana przez Google w ciągu 2018 r. Aktywacja zależy od kraju.

Uwaga: Google i Android są znakami towarowymi Google LLC.

Wymagania systemowe

 • Urządzenie z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) lub iOS (w wersji 11.0 lub nowszej)
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji „Sony | Headphones Connect” (5.0.0 lub nowsza).
 • Słuchawki muszą być połączone z urządzeniem z systemem Android lub iOS

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia WH-H900N / WF-SP700N / WI-SP600N / WI-C600N do wersji 4.2.0

Wersja pliku

 • Wersja 4.2.0

Data wydania

 • 04-06-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Jeśli w słuchawkach WH-H900N / WF-SP700N / WI-SP600N / WI-C600N zainstalowane jest wewnętrzne oprogramowanie w wersji 4.2.0 lub wyższej, nie ma potrzeba wykonywania aktualizacji.
Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki WH-H900N / WF-SP700N / WI-SP600N / WI-C600N z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
 3. Dotknij ikony z trzema kropkami (przycisku menu) w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz wersję posiadanego urządzenia pokazaną w menu. Opcja ta pojawia się tylko po podłączeniu urządzenia.
 5. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania słuchawek WH-H900N / WF-SP700N / WI-SP600N / WI-C600N.

Ważna informacja

Podczas pobierania aktualizacji/przesyłania danych oraz aktualizacji NIE NALEŻY ładować akumulatora ani wyłączać zasilania słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.

NIE NALEŻY wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład:
— w pociągu / w miejscu, w którym może wystąpić przeciążenie łącza Wi-Fi
— w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych lub innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz

Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android/iOS i słuchawki WH-H900N / WF-SP700N / WI-SP600N / WI-C600N) są całkowicie naładowane.

Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android/iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smart watch.

Przed wykonaniem aktualizacji

Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.

 • WH-H900N
  W przypadku urządzeń z systemem Android proces aktualizacji trwa około 25 minut. (Plik ma wielkość około 3,3 MB)
  W przypadku urządzeń z systemem iOS proces aktualizacji trwa około 35 minut. (Plik ma wielkość około 3,3 MB)
 • WF-SP700N
  W przypadku urządzeń z systemem Android proces aktualizacji trwa około 60 minut. (Plik ma wielkość około 1,4 MB)
  W urządzeniach z systemem iOS przed aktualizacją należy wyłączyć funkcję Asystenta Google. Proces aktualizacji trwa około 60 minut. (Plik ma wielkość około 1,4 MB)
 • Google i Android są znakami towarowymi Google LLC.

 • WI-SP600N
  W przypadku urządzeń z systemem Android proces aktualizacji trwa około 20 minut. (Plik ma wielkość około 2,1 MB)
  W przypadku urządzeń z systemem iOS proces aktualizacji trwa około 15 minut. (Plik ma wielkość około 2,1 MB)
 • WI-C600N
  W przypadku urządzeń z systemem Android proces aktualizacji trwa około 20 minut. (Plik ma wielkość około 2,0 MB) (1,7 MB w wersji CN))
  W przypadku urządzeń z systemem iOS proces aktualizacji trwa około 15 minut. (Plik ma wielkość około 2,0 MB) (1,7 MB w wersji CN))

W zależności od środowiska transmisji fal radiowych i używanego urządzenia z systemem Android/iOS proces może się wydłużyć.

Pobierz i zainstaluj

Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę:
 • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
 • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do słuchawek.
 • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki WH-H900N / WF-SP700N / WI-SP600N / WI-C600N z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
  • Jeśli słuchawki nie były wcześniej łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, połącz je z urządzeniem z systemem Android, wykonując polecenia z ekranu.
  • Jeśli posiadane słuchawki były już łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, wybierz je.
 3. Po nawiązaniu połączenia pojawia się poniższy ekran.
 4. Jeśli możliwa jest aktualizacja, pojawi się komunikat „Headphone update is available” (Dostępna jest aktualizacja słuchawek). Można wówczas nacisnąć przycisk „More Info” (Więcej informacji).
  W przypadku modelu WF-SP700N: upewnij się, że lewa i prawa słuchawka są połączone ze sobą.Aby zweryfikować połączenie, należy nacisnąć przycisk z prawej strony i sprawdzić, czy co 5 sekund miga niebieska lampka.Jeśli lampka nie miga lub miga co sekundę, należy włożyć produkt do etui i spróbować zacząć od początku.
 5. Upewnij się, że wyświetlana jest informacja „Version 4.2.0”. Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć aktualizację.
 6. Rozpocznie się pobieranie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
  UWAGA:
  Kiedy pojawi się komunikat [Bluetooth Pairing Request] (Żądanie powiązania Bluetooth), naciśnij przycisk „Pair” (Paruj). Aktualizacja zostanie wznowiona. (Dotyczy tylko urządzeń z systemem iOS.)
 7. Rozpocznie się przesyłanie. Po zakończeniu pobierania automatycznie pojawi się następny ekran.
 8. Rozpocznie się przesyłanie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran. Proces ten trwa około jednej minuty.
  UWAGA:
  Podczas pobierania aktualizacji, przesyłania danych lub aktualizacji nie należy ładować akumulatora ani wyłączać zasilania słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.
  Jeśli pojawi się komunikat o rozłączeniu, należy zaczekać na automatyczne ponowne nawiązanie połączenia.
 9. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk „OK”.
  Jeśli nie pojawi się następny ekran, sprawdź, czy wersja została zaktualizowana, wykonując następną czynność.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 • WH-H900N / WI-SP600N / WI-C600N
  Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].
 • WF-SP700N
  Po zakończeniu aktualizacji odłóż słuchawki na ładowarkę, a następnie zdejmij je z ładowarki i sprawdź, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].

Jeśli wyświetlana jest wersja „4.2.0”, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie przy aktualizacji.

 1. Naciśnij przycisk „OK”.
 2. Wyłącz słuchawki WH-H900N / WF-SP700N / WI-SP600N / WI-C600N, po czym włącz je na nowo.
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” i powtórz aktualizację.

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli pokazana zostanie wersja 4.2.0, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Sprawdzenie wersji umożliwia opcja „Version” w ustawieniach aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie „Sprawdzanie wersji oprogramowania” na tej stronie.