Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • KD-65XE7005
 • KD-55XE7005
 • KD-49XE7005
 • KD-43XE7005
 • KD-55XE7003
 • KD-49XE7003
 • KD-43XE7003
 • KD-55XE7000
 • KD-49XE7000
 • KD-43XE7000
 • KD-55XE7077
 • KD-49XE7077
 • KD-43XE7077
 • KD-65XE7096
 • KD-55XE7096
 • KD-49XE7096
 • KD-43XE7096
 • KD-65XE7004
 • KD-55XE7004
 • KD-49XE7004
 • KD-43XE7004
 • KD-65XE7003
 • KD-55XE7073
 • KD-49XE7073
 • KD-43XE7073
 • KD-65XE7093
 • KD-55XE7093
 • KD-49XE7093
 • KD-43XE7093
 • KD-65XE7002
 • KD-55XE7002
 • KD-49XE7002
 • KD-43XE7002

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Rozwiązano problem powodujący w rzadkich przypadkach ponowne uruchomienie telewizora po naciśnięciu kolejno przycisków [HOME] i [RETURN] na pilocie.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

  • Poprawiono interfejs użytkownika na ekranie głównym (Home) (tylko Rosja, Kazachstan i Ukraina).
  • Poprawiono funkcjonalność przewijania zawartości w przeglądarce przy użyciu przycisków CH+/- na pilocie.
  • Wprowadzono obsługę klawiatury USB i funkcję klawiatury QWERTY.
  • Wprowadzono obsługę optymalizacji dialogów w systemie Dolby AC-4.
  • W menu Pomoc techniczna telewizora dodano wbudowany Przewodnik pomocniczy / Informacje prawne.
  • Rozwiązano problem uniemożliwiający łączenie się telewizora z serwisami internetowymi (Błąd 2200).
  • Rozwiązano problem błędów w synchronizacji obrazu i dźwięku z aplikacji strumieniowych, gdy telewizor jest podłączony do zewnętrznego urządzenia audio.
  • Rozwiązano problem, w wyniku którego aplikacja YouTube nie mogła rozpocząć/wznowić odtwarzania i zacinała się na ekranie wczytywania.
  • Rozwiązano problem uniemożliwiający połączenie się telewizora z Internetem przez sieć Wi-Fi.
  • Rozwiązano problem niedziałającego portu USB.
  • Rozwiązano problem niedziałania aplikacji lub ich niepojawiania się na telewizorze.
  • Rozwiązano problem uniemożliwiający odtwarzanie na telewizorze filmów z aplikacji Amazon Video i powodujący wyświetlenie następującego komunikatu: „Niewystarczająca przepustowość"
  • Rozwiązano problem powodujący ponowne włączenie się telewizora, który został wyłączony z aplikacji Amazon Video.
  • Wprowadzono elektroniczny przewodnik po programach (EPG) Freeview Play (tylko w Wielkiej Brytanii)
  • Zmniejszono opóźnienie sygnału wejściowego występujące w trybie „Gra” po włączeniu telewizora z trybu czuwania.
  • Rozwiązano problem uniemożliwiający połączenie się telewizora z punktem dostępowym sieci Wi-Fi w trybie czuwania
  • Rozwiązano problem (dotyczący klientów sieci Kabel Deutschland) objawiający się mieszaniem stacji radiowych i telewizyjnych w elektronicznym przewodniku po programach (EPG), gdy telewizor został wyłączony i z powrotem włączony (tylko Niemcy)
  • Rozwiązano problem z ciągłym ponownym uruchamianiem się telewizora po wybraniu kanału satelitarnego PMC
  • Rozwiązano problemy z odtwarzaniem z serwisu Netflix po korzystaniu z aplikacji All4
  • Rozwiązano problem niezsynchronizowanego obrazu i dźwięku przy oglądaniu telewizji kablowej
  • Rozwiązano problem pojawiania się poziomej linii przy odtwarzaniu materiałów 4K z nośników USB
  • Rozwiązano problem polegający na niewyświetlaniu przez telewizor zdjęć przesyłanych z aparatu Sony ILCE-6300 przez Wi-Fi Direct.
  • Rozwiązano problem objawiający się wyświetlaniem komunikatu o Polityce prywatności przy uruchamianiu serwisów internetowych.
  • Rozwiązano problem, z powodu którego nie były wczytywane filmy z serwisu YouTube.
  • Rozwiązano problem, z powodu którego po włączeniu/wyłączeniu funkcji Wi-Fi przestawał działać pilot.
  • Rozwiązano problem powodujący zawieszenie się telewizora po podłączeniu urządzenia USB wykorzystującego protokół MTP (Media Transfer Protocol).
  • Rozwiązano problem objawiający się niezgodnością między językiem wyświetlania aplikacji YouTube a językiem wybranym w telewizorze
  • Poprawiono wydajność i stabilność działania funkcji w Menu czynności.
  • Ogólna poprawa działania telewizora
  • Rozwiązano problem niedokładnego wyświetlania kolorów w obrazie 4K po zmianie kanału
  • Poprawa wydajności i stabilności działania całego systemu obsługi

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w produktach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Przygotowania

>>> UWAGA: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest przeznaczona tylko do telewizorów zzainstalowanym oprogramowaniem wwersji „v8.533” lub „v8.535”. Jeśli numer zainstalowanej wersji jest niższy niż „v8.533”, należy najpierw zainstalować wersję „v8.535” dostępną wsekcji „Pliki do pobrania” na stronie zopisem modelu, adopiero wówczas zainstalować wersję „v8.674”. <<<

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. Wrazie wątpliwości można złatwością sprawdzić obecną wersję oprogramowania — wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Włącz telewizor inaciśnij przycisk [HOME] na pilocie, aby wyświetlić główne menu.
 2. Przejdź do kategorii [Ustawienia] inaciśnij przycisk [Enter].
 3. Przejdź do opcji [Pomoc techniczna] inaciśnij przycisk [Enter].
 4. Wprawym górnym rogu ekranu powinna pojawić się informacja omodelu iwersji oprogramowania: „v8.674”.
  - Jeśli numer zainstalowanej wersji jest niższy niż „v8.533”, należy najpierw zainstalować wersję „v8.535” dostępną wsekcji „Pliki do pobrania” na stronie zopisem modelu, adopiero wówczas zainstalować wersję „v8.674”.
  - Jeśli wersja ma numer „v8.533” lub „v8.535", należy bezpośrednio przeprowadzić aktualizację do wersji „v8.674”.
  - Jeśli wersja ma numer „v8.674” lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Używając funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (metoda zalecana)
 • Używając urządzenia pamięci masowej USB
Użycie funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (metoda zalecana):
Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora izapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem uzyskiwania aktualizacji oprogramowania jest ich pobieranie do telewizora bezpośrednio zInternetu.
UWAGA: Należy się upewnić, że włączona jest funkcja „Automat. pobieranie oprogram.”. (Ustawienie to jest domyślnie włączone.)

 1. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie.
 2. Wybierz opcję [Ustawienia] inaciśnij przycisk [Enter].
 3. Wybierz opcję [Pomoc techniczna] inaciśnij przycisk [Enter].
 4. Wybierz opcję [Automat. pobieranie oprogram.].
 5. Wybierz opcję [Włącz], aby automatycznie pobierać oprogramowanie. Wybierz opcję [Wył.], aby wyłączyć tę funkcję.

WAŻNE: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje opliku”, „Pobieranie” i„Instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji zurządzenia pamięci masowej USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana zużyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania iinformacje orozwiązywaniu problemów są zamieszczone wsekcji „Pytania iodpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.


Użycie urządzenia pamięci masowej USB:

Oprogramowanie można też zainstalować, używając urządzenia pamięci masowej USB. Jeśli telewizor nie jest podłączony do Internetu lub jeśli nie udaje się pobrać aktualizacji za pomocą funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”, należy spróbować pobrać aktualizację izainstalować ją przy użyciu urządzenia pamięci masowej USB, zgodnie zponiższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update to v8.674 for TV (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania telewizora do wersji v8.674)

Nazwa pliku .zip

 • sony_tvupdate_2017_8674_eff_auth.zip

Wersja pliku

 • 8.674

Rozmiar pliku

 • 266 288 461 bajty

Data wydania

 • 06-06-2018

Pobieranie

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Nie wyłączać telewizora ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie. (Tylko modele zfunkcją nagrywania na dysk twardy USB)

Jak pobrać moduł aktualizacji

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać zInternetu izapisać na urządzeniu pamięci masowej USB.

 1. Pobierz plik zaktualizacją na komputer.
  1. Kliknij przycisk [Pobieranie] ugóry tej strony, po czym przeczytaj izaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk [Pobieranie] udołu strony, aby pobrać plik zaktualizacją na komputer.
 2. Sprawdź nazwę irozmiar pobranego pliku.
  1. Przejdź do folderu, wktórym znajduje się pobrany plik.
  2. Sprawdź, czy plik „sony_tvupdate_2017_8674_eff_auth.zip” ma rozmiar 266 288 461 bajty.
   UWAGA: Wprzypadku komputera zWindows woknie Właściwości należy sprawdzić „Rozmiar”, anie „Rozmiar na dysku”.
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się folder „sony_dtv02B40B09B4BD_00200100 ”.
 4. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB.
 5. Skopiuj lub przeciągnij iupuść folder „sony_dtv02B40B09B4BD_00200100 ” do głównego katalogu urządzenia USB.
  UWAGA: „Główny katalog” urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, wktórym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera iprzejdź do następnej sekcji.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku zaktualizacją iprzygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji na telewizorze. Proces ten może potrwać nawet 15–30 minut. Wtrakcie instalacji telewizor wyłączy się, anastępnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB zawierające folder „sony_dtv02B40B09B4BD_00200100 ” do portu USB na telewizorze.
  UWAGA: Jeśli telewizor jest wyposażony wwięcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.
 4. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie, aby otworzyć menu główne (HOME).
 5. Przejdź do kategorii [Ustawienia] inaciśnij przycisk [Enter], aby ją wybrać.
 6. Przejdź do opcji [Pomoc techniczna] iwybierz ją.
 7. Przejdź do opcji [Aktualizacja oprogramowania] iwybierz ją. Następnie wybierz opcję [USB].
 8. Na ekranie telewizora będą się kolejno pojawiały różne komunikaty. Postępuj zgodnie zinstrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 9. Rozpocznie się aktualizacja, azprzodu telewizora zacznie migać pomarańczowa dioda LED.
  OSTRZEŻENIE: Podczas instalacji oprogramowania nie należy:
  • Odłączać urządzenia USB
  • Wyłączać telewizora.
  • Odłączać telewizora od zasilania
 10. Kiedy pojawi się komunikat „Aktualizacja oprogramowania ukończona”, telewizor wyłączy się izpowrotem włączy wcelu dokończenia aktualizacji. - Nie wyjmować pamięci USB ani nie wyłączać telewizora.
 11. Kiedy telewizor włączy się ponownie, odłącz pamięć USB od portu USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer „v8.674” lub wyższy, aktualizacja oprogramowania przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer niższy niż „v8.674”, ponownie pobierz izainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Interne:

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania: najnowsza wersja daje wszystkie korzyści iulepszenia wprowadzone wpoprzednich wersjach.

 • Czy to normalne, że wtrakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie wrazie problemów zaktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora przez Internet

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania” lub „Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB”, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB działa poprawnie. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem [POWER] na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk [POWER], anastępnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat „Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora”, wtelewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania iinformacje orozwiązywaniu problemów są zamieszczone wsekcji „Pytania iodpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.