Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • WF-1000X

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Aktualizacja przygotowująca obsługę asystenta Google Assistant
 • Inne udoskonalenia funkcjonalne

 • Uwaga:
  Google i Android są znakami towarowymi Google LLC.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono stabilność połączenia i ograniczono „przeskakiwanie” dźwięku
 • Zmiana ustawienia „Sound Quality Mode” (Tryb jakości dźwięku) przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect” na urządzeniu z systemem iOS nie powoduje już automatycznego wyłączenia się słuchawek WF-1000X.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia WF-1000X do wersji 2.0.0

Wersja pliku

 • Wersja 2.0.0

Data wydania

 • 17-05-2018

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Jeśli w słuchawkach WF-1000X zainstalowane jest wewnętrzne oprogramowanie w wersji „2.0.0” lub wyższej, nie ma potrzeba wykonywania aktualizacji.
Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki WF-1000X z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
 3. Dotknij ikony z trzema kropkami (przycisku menu) w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz opcję „WF-1000X Version” (WF-1000X — wersja). Opcja taka pojawia się tylko po podłączeniu urządzenia.
 5. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania słuchawek WF-1000X.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Przygotuj urządzenie z systemem Android (w wersji 4.4 lub nowszej) lub iOS (w wersji 9.0 lub nowszej), które spełnia poniższe wymogi dotyczące aktualizacji.

 • Musi być podłączony Internet.
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji „Sony | Headphones Connect” (3.1.0 lub nowsza)”.
 • Podłącz słuchawki do urządzenia z systemem Android/iOS.
 • Przed aktualizacją włącz odtwarzanie muzyki, aby upewnić się, że dźwięk dobiega z obu słuchawek.

Pobieranie

Ważna informacja

Podczas pobierania aktualizacji / przesyłania danych / aktualizacji NIE NALEŻY „wkładać głównego urządzenia do ładowarki” ani „wyłączać zasilania” słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.

NIE NALEŻY wykonywać aktualizacji w środowisku niestabilnej pracy sieci Wi-Fi, takim jak:
— w pociągu / w miejscu, w którym sieć Wi-Fi może być przeciążona,
— w pobliżu kuchenek mikrofalowych / telefonów bezprzewodowych / innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz.

Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android/iOS i słuchawki WF-1000X) są całkowicie naładowane.

Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android/iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smart watch.

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania układowego.
 • W przypadku urządzeń z systemem Android procedura aktualizacji zajmuje około 29 minut.
 • W przypadku urządzeń z systemem iOS procedura aktualizacji zajmuje około 44 minut.
 • Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę.
  • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
  • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do słuchawek.
  • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki WF-1000X z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
  • Urządzenia z systemem Android:
   • Jeśli słuchawki nie były wcześniej łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, połącz je z urządzeniem z systemem Android, wykonując polecenia z ekranu.
   • Jeśli słuchawki były już łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, wybierz „WF-1000X”.
  • Urządzenia z systemem iOS:
   • Jeśli słuchawki nie były wcześniej łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, naciśnij przycisk „Connect to the new headphones” (Połącz z nowymi słuchawkami).
   • Jeśli słuchawki były już łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, naciśnij przycisk „Connect to the paired headphone” (Połącz ze sparowanymi słuchawkami) i wybierz „WF-1000X”.
 3. Po nawiązaniu połączenia pojawia się poniższy ekran.
 4. Jeśli możliwa jest aktualizacja, pojawi się komunikat „Headphone update is available” (Dostępna jest aktualizacja słuchawek). Naciśnij wówczas przycisk „More Info” (Więcej informacji).
  Upewnij się, że lewa i prawa słuchawka łączą się ze sobą. Aby zweryfikować połączenie, należy nacisnąć przycisk z prawej strony i sprawdzić, czy co 5 sekund miga niebieska lampka. Jeśli lampka nie miga lub miga co sekundę, należy włożyć produkt do etui i spróbować zacząć od początku.
 5. Upewnij się, że wyświetlana jest informacja „Version 2.0.0”, i naciśnij przycisk „OK”. Rozpocznie się aktualizowanie.
 6. Rozpocznie się pobieranie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
  UWAGA:
  Kiedy pojawi się komunikat [Bluetooth Pairing Request] (Żądanie powiązania Bluetooth), naciśnij przycisk „Pair” (Paruj). Aktualizacja zostanie wówczas wznowiona. (Tylko urządzenia z systemem iOS.)
 7. Rozpocznie się przesyłanie. Po zakończeniu pobierania automatycznie pojawi się następny ekran.
 8. Rozpocznie się przesyłanie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran. Proces ten trwa około 1 minuty.
  UWAGA:
  Podczas pobierania aktualizacji, przesyłania danych lub aktualizacji nie należy wkładać głównego urządzenia do etui z funkcją ładowarki ani wyłączać zasilania słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.
 9. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk „OK”.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].

Jeśli wyświetlana jest wersja „2.0.0”, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Jeśli podczas aktualizacji pojawi się komunikat „Software update failed” (Nie udało się zaktualizować oprogramowania).

 1. Naciśnij przycisk „OK”.
 2. Włóż słuchawki WF-1000X do ładowarki i ponownie je wyjmij.
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” i powtórz aktualizację.

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wewnętrzne oprogramowanie ma wersję 2.0.0, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Sprawdzenie wersji umożliwia opcja „WF-1000X Version” w ustawieniach aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie „Sprawdzanie wersji oprogramowania” w części „Przygotowanie”.

Pewne powiązane informacje podano na poniższej stronie www.
Zaniki dźwięku w prawej słuchawce zestawu WF-1000X