UWAGA! Przed pobieraniem tego pliku należy zapoznać się z częścią „Wymagane pliki”.

Wymagane pobrania

O ile nie wskazano inaczej, plik wymieniony poniżej będzie działał prawidłowo pod warunkiem, że zostanie zainstalowany WCZEŚNIEJ niż Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-6300, wersja 2.01 (Mac). Jeżeli lista zawiera więcej niż jeden wymagany plik, przy instalacji należy przestrzegać kolejności pokazanej na tej stronie.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • ILCE-6300

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Dodano obsługę obiektywu SEL18135.
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Dodano funkcję „Temp. auto. wyłącz.”*
  *Nawet jeśli pracujący aparat nie wydaje się gorący w dotyku, długotrwały kontakt z nim jednego fragmentu skóry może spowodować tzw. oparzenie niskotemperaturowe, objawiające się zaczerwienieniem i pęcherzami.
  Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacjach wymienionych poniżej, a w razie potrzeby podjąć środki ostrości, na przykład poprzez użycie statywu itp.
  • Gdy aparat jest używany w wysokiej temperaturze
  • Gdy aparatu używa osoba mająca złe krążenie lub zaburzone czucie skórne
  • Gdy opcja „Temp. auto. wyłącz.” jest ustawiona na „Wysoki”
 • Wprowadzono obsługę nowego obiektywu SEL100400GM
 • Zmieniono proporcje ramki pomocniczej na ekranie LCD (tryb 2.35:1)
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.
 • Poprawa stabilności aparatu podczas wykonywania zdjęć przez regulację temperatury wewnętrznej
 • Poprawiono ogólną stabilność i sprawność działania aparatu.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-6300, wersja 2.01 (Mac)

Wersja pliku

 • 2.01

Rozmiar pliku

 • 267.5 MB (267,484,154 bajtów)

Data wydania

 • 01/02/2018

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 2.01, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu --> Setup subpage 7 (Podstrona 7 konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.


Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • Mac OS X 10.10–10.11 / macOS 10.12–10.13*

  *Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 10.13 - 10.15 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł „DriverLoader_1015”.

  Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 11 – 12 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł "System Software Update Helper".

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Procesor: Procesory Intel*
  * Core Solo i Core Duo nie są już obsługiwane.
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania aparatu
  W pełni naładowany akumulator NP-FW50 lub Zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie)

  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora wskazuje co najmniej 3 kreski.
  Należy zastosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawane oddzielnie).

 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FW50 lub zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawanego oddzielnie).
 • W trakcie aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora ani odłączać zasilacza sieciowego; nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do tego, że aparat przestanie działać z powodu nagłej utraty zasilania.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci .
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego może zająć około 15 minut. Na ten czas należy wyłączyć w komputerze możliwość przejścia w tryb uśpienia. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji „About This System Software Updater” (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać aktualizację

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Pobierz.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE6300V201.dmg].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [Update_ILCE6300V201.dmg]. Nie podłączaj na razie aparatu.
 3. Rozpocznie się wyodrębnianie pliku [Update_ILCE6300V201].
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę.

 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania na konto wykonawcze. 6. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).


 7. Włącz aparat.
 8. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) aparatu, wybierz Menu > podstronę 4 menu Konfiguracja > USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa).
  Jeśli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz opcję Mass Storage (Pamięć masowa). 9. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora ani odłączać zasilacza sieciowego, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 10. Sprawdź zawartość ekranu LCD aparatu i kliknij przycisk Next (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Uwaga: Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego nosi numer 2.01 lub późniejszy, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim przypadku odłącz aparat od komputera i kliknij przycisk Finish (Zakończ). Wyłącz aparat, wyjmij akumulator i/lub odłącz zasilacz sieciowy, z powrotem włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy i włącz aparat.
  Aktualizacja jest wymagana


  Aktualizacja jest zbędna


 11. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako „Ver.2.00” lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej).
 12. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu.

  Pojawi się poniższy ekran.

  Uwaga: w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego może nie pojawiać się ikona ładowania.
 13. Rozpoczęcie aktualizacji
  Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (przez około 15 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.
 14. Zakończenie aktualizacji
  Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu. Upewnij się, że aparat jest włączony, i zaczekaj na ponowne włączenie się ekranu LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknij przycisk Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.

  Uwaga: Czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to zwykłe zjawisko. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 2.01.

 1. Wybierz w aparacie opcje Menu --> Setup subpage 7 (Podstrona 7 konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.